Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Genetive -> ‘s Aangeven dat iets van een persoon/dier is In het Nederlands: de/het ……… van …………... In English: ‘s Examples: De vader van TimTim’s father.

Similar presentations


Presentation on theme: "Genetive -> ‘s Aangeven dat iets van een persoon/dier is In het Nederlands: de/het ……… van …………... In English: ‘s Examples: De vader van TimTim’s father."— Presentation transcript:

1 Genetive -> ‘s Aangeven dat iets van een persoon/dier is In het Nederlands: de/het ……… van …………... In English: ‘s Examples: De vader van TimTim’s father De zus van PeterPeter’s sister Het boek van Meneer Mol Mister Mol’s book

2 Genetive -> ‘s Enkelvoud: (‘s)Tim’s father Enkelvoud: (‘ of ‘s) (dat eindigt met een s klank) Thomas’ father. Thomas’s father. Meervoud: (‘) (dat eindigt met een s klank) The neighbours’ dog. Let op: Ander bezit (niet van personen/dieren) gaat wel met “of”: “The door of our house”.

3 Genetive Translate: 1. Het boek van James is oud. 2. De trui (sweater) van Bob is warm. 3. De iPhone van Mark is cool. 4. De BlackBerry van mijn oma is kwijt (lost). 5. De auto van de buren is stom! James’ of James’s book is old. Bob’s sweater is warm. Mark’s iPhone is cool. 4. My grandmother’s BlackBerry is lost. 5. The neighbours’ car is stupid.


Download ppt "Genetive -> ‘s Aangeven dat iets van een persoon/dier is In het Nederlands: de/het ……… van …………... In English: ‘s Examples: De vader van TimTim’s father."

Similar presentations


Ads by Google