Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tilawah SIFAT-SIFAT ALLAH BY MOHD KHAIRI MOHD ZIN.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tilawah SIFAT-SIFAT ALLAH BY MOHD KHAIRI MOHD ZIN."— Presentation transcript:

1 tilawah SIFAT-SIFAT ALLAH BY MOHD KHAIRI MOHD ZIN

2 Objektif pelajaran ini:
Menyatakan maksud ayat dengan ringkas Mengeluarkan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam ayat Menerangkan maksud amalan zahir dan batin Memberi contoh amalan zahir dan batin yang baik dan yang jahat Menyatakan kelebihan berniat untuk melakukan kebaikan Menjelaskan hikmat beriman dengan hisab Menerangkan kewajipan mematuhi perintah Allah dan rasul Merumuskan hikmat diutuskan rasul Menghuraikan dengan ringkas tanggungjawab setiap mukallaf melaksanakan perintah Allah Menerangkan usaha yang perlu dilakukan untuk m embersihkan dosa Menerangkan hikmat Allah bersifat Maha Pengamun dan maha Penyayang Menerangkan pengajaran ayat ini Menghafaz ayat ini

3

4

5 Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah
Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan jika kamu mela-hirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu memyem-bunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian Ia mengampunkan bagi sesi-apa yang dikehendakiNya dan menyeksa sesi-apa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peratu-ranNya) Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepa-da Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara se-orang dengan yang lain Rasul-rasulnya". Mere-ka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali". Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusa-hakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusaha-kannya. (Mereka berdoa dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau men-girakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Eng-kau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesala-han kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Peno-long kami; oleh itu, tolonglah kami untuk men-capai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir".

6 Amalan zahir Iaitu amalan yang boleh dilihat, didengar, dirasa dan dapat disentuh menggunkan pancaindera Amalan batin Iaitu amalan yang dapat dirasa di dalam hati dan juga dapat difikir dengan akal fikiran

7 Amalan baik Amalan jahat Membaca al-Quran Malas solat Membantu ibu bapa Melepak Rajin belajar Malas belajar Menolong orang berbohong

8 Amalan baik Amalan jahat Takut kepada Allah Tidak yakin Allah Sangka baik Bangga diri Niat tolong orang Niat menipu ikhlas Buruk sangka

9 Beriman dengan Yaumul Hisab
Hisab ialah kiraan atau perbicaraan setiap amalan manusia semasa di dunia sama ada baik atau buruk, daripada sebesar-besar amalan hinggalah kepada yang kecil

10 Manusia akan patuh dan taat pada segala perintah Allah
Hikmah yaumul Hisab Manusia akan patuh dan taat pada segala perintah Allah Manusia akan meninggalkan segala kemungkaran Lahir perasaan takut terhadap balasan Allah Mendidik diri supaya sentiasa melakukan kebaikan

11 Pengertian Rasul Rasul ialah seorang lelaki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan disuruh menyampaikan kepada orang lain

12 Tujuan diutuskan rasul
Membimbing manusia ke jalan yang benar Membaiki aqidah manusia Menyampaikan ajaran Allah Menyeru manusia mentauhidkan Allah Memberitahu peristiwa yang akan berlaku dan berkenaan hari kiamat Membaiki akhlak manusia Mengajar manusia beribadat Menjadi contoh teladan Menyusun kehidupan manusia Menyelesaikan perselisihan antara manusia

13 Iaitu orang Islam yang sudah akil baligh, cukup umur atau dewasa
Makna mukallaf Iaitu orang Islam yang sudah akil baligh, cukup umur atau dewasa Seorang yang mukallaf wajib mematuhi segala perinatah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya

14 Hikmat Allah bersifat Maha Pengampun dan Penyayang
Menjauhi diri dari sifat berputus asa Insaf kelemahan diri Mengalakkan diri melakukan amal soleh Sentiasa mempertingkatkan amal ibadah Suka memberi kemaafan dan meminta maaf

15 Wajib mempercayai semua rukun iman
Pengajaran ayat Menyakini bahawa Allah bersifat Maha kaya, Maha pengampun dan Maha Berkuasa Wajib mempercayai semua rukun iman Allah kasih kepada orang yang suka memohon keampunannya Allah menilai semua amalan manusia Muslim bertaqwa sentiasa berdoa dan bertaubat

16 Sekian terima kasih


Download ppt "Tilawah SIFAT-SIFAT ALLAH BY MOHD KHAIRI MOHD ZIN."

Similar presentations


Ads by Google