Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

10 KUNCI REZEKI ORANG MUKMIN

Similar presentations


Presentation on theme: "10 KUNCI REZEKI ORANG MUKMIN"— Presentation transcript:

1 10 KUNCI REZEKI ORANG MUKMIN
M.SHUHAIDDY

2 Istighfar dan Taubat Nabi Nuh 'alaihis salam berkata kepada kaumnya : "Maka aku katakan kepada mereka, 'Mohon ampunlah kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, nescaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat, dan  membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan  mengadakan (pula didalamnya) sungai-sungai' ". (Q.S. Nuh : )  

3 Taqwa   Firman Allah Ta'ala : "Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah,  nescaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah  yang tiada disangka-sangkanya" . (Q.S. Ath-Thalaq : 2 - 3)  

4 Bertawakkal kepada Allah
Rasulullah SAW bersabda : "Sungguh, seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, nescaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi dengan perut lapar, dan pulang petang hari dalam keadaan kenyang". (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnul Mubarak, Ibnu Hibban, Al Hakim, Al Qudha'i dan Al Baghawi dari 'Umar bin Khaththab Radhiyallaahu 'anhu)  

5 Beribadah sepenuhnya kepada Allah
Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya Allah berfirman : 'Wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepada-Ku, nescaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku penuhi permintaan mu. (Dan) jika kalian tidak melakukannya, nescaya Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak Aku penuhi permintaanmu" . (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Hakim dari Abu Hurairah Radhiyallaahu' anhu)

6 Menjalankan Haji dan Umrah
Rasulullah SAW bersabda : "Kerjakanlah haji dengan umrah atau sebaliknya. Kerana sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran (karat) besi." (HR Nasa'i. Hadith ini shahih menurut Imam Al Albani. Lihat Shahih Sunan Nasa'i.)  

7 Silaturrahim (menyambung tali kekerabatan yang masih ada hubungan nasab)
Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturrahim" (HR. Bukhari)

8 Berinfak dijalan Allah
Allah Ta'ala berfirman : "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dialah sebaik-baiknya Pemberi rezeki". (Q.S.Saba :39)

9 Memberi nafkah kepada orang yang menuntut ilmu (syar'i)
Anas bin Malik Radhiyallaahu' anhu berkata : "Dulu ada dua orang bersaudara pada masa Rasulullah SAW. Salah seorang mendatangi (menuntut ilmu) pada Rasulullah, sedangkan yang lainnya bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Rasulullah (lantaran ia memberi nafkah kepada saudaranya itu), maka Beliau bersabda : "Mudah-Mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia". (HR.Tirmidzi dan Al Hakim, Lihat Shahih Sunan Tirmidzi)

10 Berbuat baik kepada orang-orang lemah
Mush'ab bin Sa'd Radhiyallaahu' anhu berkata, bahawasanya Sa'd merasa dirinya memiliki kelebihan daripada orang lain. Maka Rasullullah SAW bersabda: "Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki lantaran orang-orang lemah diantara kalian ?". (HR. Bukhari)

11 Hijrah dijalan Allah   Allah Ta'ala berfirman : "Barangsiapa berhijrah dijalan Allah, nescaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak". (Q.S. An Nisa : 100)

12 Demikianlah beberapa kunci-kunci rezeki dalam Islam yang memang sudah selayaknya seorang muslim untuk yakin terhadap apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasul-Nya supaya kita tidak terjerumus ke dalam I'tiqad (keyakinan), perkataan dan perbuatan yang bathil.    

13 Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada segenap keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai akhir zaman nanti. Wallahu A'lam.  


Download ppt "10 KUNCI REZEKI ORANG MUKMIN"

Similar presentations


Ads by Google