Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BAB 1: SEJARAH DAN KITA Banyak istilah dan pengertian sejarah yang telah diberikan oleh ahli-ahli sejarah atau sejarawan.

Similar presentations


Presentation on theme: "BAB 1: SEJARAH DAN KITA Banyak istilah dan pengertian sejarah yang telah diberikan oleh ahli-ahli sejarah atau sejarawan."— Presentation transcript:

1 BAB 1: SEJARAH DAN KITA Banyak istilah dan pengertian sejarah yang telah diberikan oleh ahli-ahli sejarah atau sejarawan

2 Istilah sejarah Berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun
Syajaratun bermaksud pohon atau pokok, salasilah, riwayat, keturunan dan asal-usul.

3 Ibn Khaldun ( M) Sejarah ialah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

4 Herodotus Sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.

5 Muhd. Yusof Ibrahim Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

6 Sejarah Penyelidikan tentang perkara yang telah berlaku

7 Antara penulis sejarah awal negara
Tun Sri Lanang (Sejarah Melayu) Raja Ali Haji (Tuhfat al-Nafis) Abdul Hadi Hassan (Sejarah Alam Melayu)

8 Buku Sejarah Melayu Parameswara berketurunan Raja Iskandar Zulkarnain.

9 Ma Huan Salah seorang penulis bangsa Cina yang hasil penulisannya penting bagi kita mengkaji sejarah Melaka.

10 Ciri-ciri sejarah Fakta yang tepat dan benar Penting dan bermakna
Sebab dan akibat

11 Contoh-contoh fakta tepat dan benar
Pengisytiharan Putrajaya sebagai Wilayah Persekutuan

12 Contoh-contoh peristiwa penting dan bermakna
Hari Kemerdekaan Hari Pekerja Hari Guru

13 Contoh peristiwa yang mempunyai sebab dan akibat
Kewujudan masyarakat majmuk di negara kita adalah kerana ramai pekerja Cina dan India dibawa ke Tanah Melayu semasa penjajahan British untuk menampung perkembangan pesat aktiviti perlombongan bijih timah dan perusahaan getah.

14 Istilah-istilah yang perlu diketahui
Kurun atau abad – jangka waktu seratus tahun Zaman – jangka masa tertentu (tiada had masa) yang mempunyai keistimewaan atau pertalian masa seperti zaman purba dan zaman batu

15 Istilah-istilah yang perlu diketahui
Masihi – tahun atau kurun yang dihitung sesudah kelahiran Nabi Isa Hijrah – tahun Islam yang bermula dari tarikh Nabi Muhammad berpindah dari Makkah ke Madinah. Kronologi – berturutan mengikut masa kejadian Dekad – jangka masa sepuluh tahun atau dasawarsa


Download ppt "BAB 1: SEJARAH DAN KITA Banyak istilah dan pengertian sejarah yang telah diberikan oleh ahli-ahli sejarah atau sejarawan."

Similar presentations


Ads by Google