Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

به نام همان هستی مهربان، که ما را خرد داد و دل داد و جان. سپاس ورا گر بخواهیم گفت، بکار آوریم هر سه را همزمان!

Similar presentations


Presentation on theme: "به نام همان هستی مهربان، که ما را خرد داد و دل داد و جان. سپاس ورا گر بخواهیم گفت، بکار آوریم هر سه را همزمان!"— Presentation transcript:

1 به نام همان هستی مهربان، که ما را خرد داد و دل داد و جان. سپاس ورا گر بخواهیم گفت، بکار آوریم هر سه را همزمان!

2 مدیریت برای نوآوری : معیاری از مالکولم بالدریج برای تعالی عملکرد Managing for innovation : TheMalcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence

3 تاریخچه: مدیریت برای نوآوری، یکی از ارزشهای محوری معیار مالکولم بالدریج است. این معیار ساختار جامعی را برای موسسات آموزشی به منظور تنظیم رسالت، چشم انداز، ارزشها، هدفها و چالشهای راهبردی همراه با منابع ضروری برای بهبود بلند مدت فراهم می کند. این معیار ابتدا برای افزایش رقابت بین شرکتهای تولیدی امریکا در دهه 1980 ایجاد شده بود. معیار به مرور تکامل یافته، در عمل به منظورتعالی عملکرد در سطح جهانی تعریف شده است. معیار بالدریج به طور مفصل و جامعی برای سازمانهای بهداشتی و آموزشی در میانه دهه 1990 مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته است.

4 طبقه بندی معیار بالدریج ارزشهای مفاهیم اصلی معیار تعلیم و تربیت در هفت طبقه تنظیم و مجسم شده است؛ 1- رهبری 2- برنامه ریزی راهبردی 3- تمرکز بر دانشجویان، ذینفعان و بازار 4- سنجش، تحلیل و مدیریت دانش 5- تمرکز بر اعضای هیئت علمی دانشکده 6- مدیریت فرایند 7- نتایج عملکرد سازمانی

5

6 عوامل موثر در موفقیت یک موسسه آموزشی تعهد و حمایت مداوم رهبران و مدیران ارشد سازمان شیوه های برنامه ریزی سیستماتیک و سازمان یافته فرایندهای مشارکتی و حساب شده ارتباطات چندسویه و اثربخش

7 رهبری رهبری سازمانی ومسولیت عمومی 120 امتیاز طرح ریزی استراتژیک توسعه وگسترش استرتژیک 85 مشتریان دانش مشتری وارتباطات و رضایت مندی 85 اطلاعات و تجزیه وتحلیل مدیریت اطلاعات – اندازه گیری 90 تمرکز بر منابع انسانی سیستمهای کاریو آموزش و تندرستی 85 مدیریت فرآیند فرایندهای محصول وکسب وکار و پشتیبانی 85 نتایج کسب و کار اثربخشی ونتایج متمرکز بر مشتری و فروش 450


Download ppt "به نام همان هستی مهربان، که ما را خرد داد و دل داد و جان. سپاس ورا گر بخواهیم گفت، بکار آوریم هر سه را همزمان!"

Similar presentations


Ads by Google