Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DSS in Actions. شرکت آتلانتیک الکتریک یک شرکت پیمانکاری سرویس دهی کامل الکتریکی برای کارهای صنعتی و تجاری است که در سال 1969 در چارلزتن تاسیس شد. یک شرکت.

Similar presentations


Presentation on theme: "DSS in Actions. شرکت آتلانتیک الکتریک یک شرکت پیمانکاری سرویس دهی کامل الکتریکی برای کارهای صنعتی و تجاری است که در سال 1969 در چارلزتن تاسیس شد. یک شرکت."— Presentation transcript:

1 DSS in Actions

2 شرکت آتلانتیک الکتریک یک شرکت پیمانکاری سرویس دهی کامل الکتریکی برای کارهای صنعتی و تجاری است که در سال 1969 در چارلزتن تاسیس شد. یک شرکت پیمانکاری سرویس دهی کامل الکتریکی برای کارهای صنعتی و تجاری است که در سال 1969 در چارلزتن تاسیس شد. این شرکت در معرض ورشکستگی قرار گرفته بود. زیرا قیمت محصولات رقبایش کمتر بود و سرویس بهتری ارائه می دادند. این شرکت در معرض ورشکستگی قرار گرفته بود. زیرا قیمت محصولات رقبایش کمتر بود و سرویس بهتری ارائه می دادند. شرکت برای ادامه حیاتش باید ارزانترین محصول را در منطقه ارائه کند. شرکت برای ادامه حیاتش باید ارزانترین محصول را در منطقه ارائه کند. یک راه به این منظور، جمع آوری اطلاعات به منظور تصمیم گیریهای به روز و دقیق می باشد. یک راه به این منظور، جمع آوری اطلاعات به منظور تصمیم گیریهای به روز و دقیق می باشد. سیستم اطلاعاتی قبلی آنها این توانایی را نداشت. سیستم اطلاعاتی قبلی آنها این توانایی را نداشت. لازم بود که یک سیستم تصمیم یار داشته باشند. لازم بود که یک سیستم تصمیم یار داشته باشند. در سایتش شرکت و محصولاتش معرفی شده است. در سایتش شرکت و محصولاتش معرفی شده است.

3 تواناییهای سیستم تصمیم یار شرکت آتلانتیک الکتریک تصمیم یاری در خرید سوخت تصمیم یاری در خرید سوخت با توجه به الگوهای مورد استفاده مشتریان، تصمیم یاری در نرخ خصوصی سازی با توجه به الگوهای مورد استفاده مشتریان، تصمیم یاری در نرخ خصوصی سازی سیستم تصمیم یار برای طراحی ایستگاه فرعی و انتقال نیرو سیستم تصمیم یار برای طراحی ایستگاه فرعی و انتقال نیرو سیستم تصمیم یار مدیریت تنخواه برای امور مالی سیستم تصمیم یار مدیریت تنخواه برای امور مالی

4 بهبود آموزش پلیس در نیروی پلیس Hong Kong HKPF برای افسرانش دوره آموزشی مهارتهای مدیریتی می گذارد. HKPF برای افسرانش دوره آموزشی مهارتهای مدیریتی می گذارد. افسران برای تصمیم گیریهایشان اغلب از روش بحث های face to face استفاده می کنند که روش خوبی نیست و اغلب افسرانی که صدای بلندتری دارند در این روش چیره می شوند. افسران برای تصمیم گیریهایشان اغلب از روش بحث های face to face استفاده می کنند که روش خوبی نیست و اغلب افسرانی که صدای بلندتری دارند در این روش چیره می شوند. برای حل این مساله گردانندگان دوره از نرم افزار GroupSystems برای بهبود استفاده کردند. برای حل این مساله گردانندگان دوره از نرم افزار GroupSystems برای بهبود استفاده کردند. افسران برای اخذ تصمیم نهایی گروههای 5 تا 8 نفری brainstorming تشکیل می دهند. افسران برای اخذ تصمیم نهایی گروههای 5 تا 8 نفری brainstorming تشکیل می دهند. گرداننده دوره که افسر ارشد می باشد از این سیستم برای اینکه خودش در بحثها حضور داشته باشد و بهبود کار از این سیستم استفاده کرد. گرداننده دوره که افسر ارشد می باشد از این سیستم برای اینکه خودش در بحثها حضور داشته باشد و بهبود کار از این سیستم استفاده کرد.

5 نتیجه استفاده از GroupSystem افسران با اینکه با این سیستم آشنایی نداشتند، یادگیریشان بسیار بهبود یافت. افسران با اینکه با این سیستم آشنایی نداشتند، یادگیریشان بسیار بهبود یافت. گرداننده دوره بسیار راضی بود و عقیده داشت که دوره بسیار بهتر برگذار شده است. گرداننده دوره بسیار راضی بود و عقیده داشت که دوره بسیار بهتر برگذار شده است.

6 دانش می تواند مسائل غیرساختیافته را نیمه ساختیافته کند هنگامیکه دانش و اطلاعات در مورد مساله ای حداقل باشد یا موجود نباشد، آن مساله می تواند غیرساختیافته باشد. هنگامیکه دانش و اطلاعات در مورد مساله ای حداقل باشد یا موجود نباشد، آن مساله می تواند غیرساختیافته باشد. توسعه دانش در مورد یک مساله غیرساختیافته یا نیمه ساختیافته، آن را ساختیافته می کند. توسعه دانش در مورد یک مساله غیرساختیافته یا نیمه ساختیافته، آن را ساختیافته می کند. تفاوت بین خبره بودن و تازه کاربودن در یک مساله : تفاوت بین خبره بودن و تازه کاربودن در یک مساله : اگر در مورد رستوران داری کم بدانیم و بخواهیم رستوران جدیدی باز کنیم، تعیین محل مناسب برای آن نیمه ساختیافته است اما اگر در آن مورد خبره باشیم، به آن مساله می توان از طریق یادگیری ساختار داد. اگر در مورد رستوران داری کم بدانیم و بخواهیم رستوران جدیدی باز کنیم، تعیین محل مناسب برای آن نیمه ساختیافته است اما اگر در آن مورد خبره باشیم، به آن مساله می توان از طریق یادگیری ساختار داد. اگر بخواهیم محل زنجیره بزرگی از رستورانها را تعیین کنیم، تعیین محل 2000 امین رستوران، مساله ای بسیار ساختیافته است. اگر بخواهیم محل زنجیره بزرگی از رستورانها را تعیین کنیم، تعیین محل 2000 امین رستوران، مساله ای بسیار ساختیافته است.

7 فهرست منابع Efraim Turban, Jay E. Aronson, “ Decision Support Systems and Intelligent Systems ”. Sixth Edition, Prentice Hall, 2000. Chapter 1. Efraim Turban, Jay E. Aronson, “ Decision Support Systems and Intelligent Systems ”. Sixth Edition, Prentice Hall, 2000. Chapter 1. www.atlanticelectric.com www.atlanticelectric.com www.atlanticelectric.com


Download ppt "DSS in Actions. شرکت آتلانتیک الکتریک یک شرکت پیمانکاری سرویس دهی کامل الکتریکی برای کارهای صنعتی و تجاری است که در سال 1969 در چارلزتن تاسیس شد. یک شرکت."

Similar presentations


Ads by Google