Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

معماری فناوری اطلاعات چیست؟

Similar presentations


Presentation on theme: "معماری فناوری اطلاعات چیست؟"— Presentation transcript:

1 معماری فناوری اطلاعات چیست؟

2 CIO = Chief Information Officer

3 ضرورت های وجود معماری IT در سازمان
برون سپاری سازمان های بزرگ تنوع فناوری های جدید به کار گرفته شده تحول سریع محیط های سخت افزاری و نرم افزاری محدودیت بودجه و منابع مالی

4 الگوی معماری فناوری اطلاعات NIST
پایداری بیشتر Business Information Application Data Technology تغییرات بیشتر

5 سیستم های اطلاعاتی (IS)
وظایف: جمع آوری اطلاعات پردازش اطلاعات ذخیره سازی اطلاعات تجزیه و تحلیل اطلاعات توزیع اطلاعات این سیستم ها با بهره گیری مناسب از داده ها, اطلاعات و دانش موجود در سازمان, کلیه کارکنان اعم از مدیران و مجریان را در ایفای نقش مناسب خود یاری می نمایند. (استفاده موثر از اطلاعات)

6 مزایای IS مشارکت بیشتر در تصمیم گیری افزایش سرعت و دقت در تصمیم گیری
افزایش سرعت در شناسایی مسایل برقراری کارا بین واحد های سازمانی استفاده برای کاربرد های مختلف سازمانی ( مدیریتی و غیر مدیریتی) قابلیت ذخیره سازی, بازیابی, آنالیز و اشتراک منابع اطلاعاتی

7 خلاصه سازی و پیچیدگی بیشتر
از نویز تا ماورای دانش خلاصه سازی و پیچیدگی بیشتر ماورای دانش دانش اطلاعات داده نویز

8 سيستم هاي اطلاعاتي پشتيباني از مديريت (MANAGEMENT SUPPORT SYSTEM)
سيستم هايپردازش عمليات TPS (Transaction Processing Systems) سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS ( management information systems)كه به آن MRS نيز ميگويند. سيستم هاي پشتيباني مانند سيستم هاي پشتيباني از تصميم (Decision Support Systems) سيستم هاي خبره ( Expert Systems) سيستم هاي مبتني بر شبكه هاي عصبي ( Neural Computing Systems)

9 ساختار سيستم هاي پردازش اطلاعات
برنامه هاي TPS داده هاي TPS گزارشات

10 ساختار يك MIS اطلاعات TPS برنامه MIS گزارشات متعدد داده هاي MIS

11 ساختار يك DSS اطلاعات TPS اطلاعات MIS برنامه DSS گزارشات مدلهاي TPS
مدير ( كاربر )

12 ساختار يك ES موتور استنتاج پايگاه دانش كاربر

13 مقايسه اجمالي سيستم هاي پشتيباني از مديريت
نوع سيستم تمركز TPS محاسبات در حد تراكنش MIS ارائه گزارشات مختلف مديريتي DSS پشتيباني از تصميم در موارد خاص EIS ارائه اطلاعات براي كنترل هاي اجرايي ES انجام هوشمندانه امور و تقليد از فرد خبره


Download ppt "معماری فناوری اطلاعات چیست؟"

Similar presentations


Ads by Google