Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Eric S. K. Yu Faculty of Information Studies, University of Toronto

Similar presentations


Presentation on theme: "Eric S. K. Yu Faculty of Information Studies, University of Toronto"— Presentation transcript:

1 Eric S. K. Yu Faculty of Information Studies, University of Toronto
Towards Modeling and Reasoning Support for Early-Phase Requirements Engineering Eric S. K. Yu Faculty of Information Studies, University of Toronto AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

2 Requirements Engineering Course
مقدمه توجه به مهندسی نیازمندیها به عنوان یک ضرورت در حال افزایش است. سیستم های کامپیوتری به تدریج نقش مهمی در سازمانها بر عهده میگیرند. توجه به مراحل اولیه در مهندسی نیازمندیها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

3 اهمیت مهندسی نیازمندیها
پرسنل سیستم نقش مهمی در طراحی مجدد فرآیندهای کاری دارند. توسعه سیستم دربرگیرنده فرضیات زیادی در خصوص دربرگرفتن محیط و دامنه وظایف دارند. با توسعه ارتباطات بین سازمانی، چگونگی مشارکت سازمانها با یکدیگر اهمیت مییابد. مواجه شدن با تغییرات به عنوان یک مسئله اساسی مطرح است. AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

4 Requirements Engineering Course
این چارچوب برای مدلسازی و استدلال در خصوص محیط سازمانی و سیستمهای اطلاعاتی آنها توسعه یافته است: مدل وابستگی استراتژیک مدل منطق استراتژیک عامل درونی مفهوم اصلی در روش i* است. AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

5 Requirements Engineering Course
سیستم مورد بررسی یک سیستم زمانبندی جلسات مبتنی بر کامپیوتربه منظور پشتیبانی از برگزاری جلسات. نیازمندی در این زمینه این است که برای یک جلسه خاص، نرم افزار زمانبندی باید زمان و مکان برگزاری جلسه را به گونه ای انتخاب کند که بیشترین تعداد افراد بتوانند در آن شرکت داشته باشند. برای این منظور شروع کننده جلسه (Meeting initiator) از همه شرکت کنندگان بالقوه در مورد شرکت در جلسه و زمان مناسب پرس و جو میکند. AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

6 مدل وابستگی استراتژیک زمانبندی جلسات بدون وجود سیستم کامپیوتری
AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

7 مدل وابستگی استراتژیک برای زمانبند جلسات با استفاده از سیستم کامپیوتری
AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

8 مدلسازی علایق و منطق ذینفعان
مدل وابستگی استراتژیک یک لایه انتزاع برای شرح محیطهای سازمانی و سیستم های اطلاعاتی نهفته در آنها فراهم میکند: نمایش رابطه خارجی بین عاملها پنهان کردن رابطه داخلی بین عاملها در چارچوب مدل منطق استراتژیک یک سطح با جزئیات بیشتر درباره مدلسازی از طریق نگاه کردن به عاملهای درونی به منظور مدلسازی رابطه داخلی وجود دارد. AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

9 مدل منطق استراتژیک برای زمانبندی جلسات
AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

10 مدل منطق استراتژیک برای یک جلسه تحت پشتیبانی کامپیوتر
AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

11 Requirements Engineering Course
نیازمندیهای پشتیبانی از استدلال و مدلسازی در فازهای اولیه مهندسی نیازمندیها نمایش دانش و استدلال درجه رسمیت دربرگیری تعمد رابطه های تعمدی چندجانبه تعمد توزیع شده استدلال منظور-انتها عاملهای سازمانی AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

12 Requirements Engineering Course
جمعبندی درک ”چرایی“ به عنوان بخش مهمی از مهندسی نیازمندیها از نخستین روزها در نظر گرفته شده است. چارچوبها و تکنیکها برای پشتیبانی صریح از مدلسازی و استدلال در خصوص اهداف عاملها و منطق جدیداً در مهندسی نیازمندیها توسعه یافته است. تمایز قائل شدن بین فازهای اولیه و فازهای بعدی در مهندسی نیازمندیها به روش شدن روشهایی که در آن مفاهیم و تکنیکها قابل اعمال به فعالیتهای مهندسی نیازمندیهای مختلف هستند یاری میرساند. AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi

13 Requirements Engineering Course
Q&A AmirKabir University of Technology, Department of Computer Engineering & Information Technology, Intelligent Systems Laboratory, Requirements Engineering Course Fall 2007 Reza Gorgan Mohammadi


Download ppt "Eric S. K. Yu Faculty of Information Studies, University of Toronto"

Similar presentations


Ads by Google