Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

X’[ara qabel dan l-episodju? “Inti l-Messija ta’ Alla” Mbag]ad ikkmandahom biex ma’ jg]idu lil ]add b’dan. “Je]tie[ li Bin il-bniedem ibati ]afna, ji`]duh.

Similar presentations


Presentation on theme: "X’[ara qabel dan l-episodju? “Inti l-Messija ta’ Alla” Mbag]ad ikkmandahom biex ma’ jg]idu lil ]add b’dan. “Je]tie[ li Bin il-bniedem ibati ]afna, ji`]duh."— Presentation transcript:

1

2 X’[ara qabel dan l-episodju?

3 “Inti l-Messija ta’ Alla” Mbag]ad ikkmandahom biex ma’ jg]idu lil ]add b’dan. “Je]tie[ li Bin il-bniedem ibati ]afna, ji`]duh ix-xju] u l-qassisin il-kbar u l- kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum”.

4 Il-Folla kienet ta]seb li {esu’ hu xi profeta li re[a’ qam mill-mewt. L-Appostli kienu jemmnu li {esu’ hu Messija politiku

5 {esu’ ried jaffronta tentazzjoni o]ra… “}a mieg]u lil Pietru, lil {wanni u ‘l {akbu, u tala fuq muntanja biex jitlob.”

6 It-Trasfigurazzjoni se]]et waqt kri\i ta’ fidi ta’ l- appostli u f’mument qawwi ta’ talb.

7 Huwa permezz tat-talb li {esu’ jirba] it- tentazzjoni, u juri l-vera identita’ tieg]u: “id-dehera ta’ wi``u tbiddlet.”

8 {esu’ juri ru]u b]ala l- veru Messija. Dan jag]mlu biex l- appostli JIKKONVERTU mill-idea ta’ messija li kellhom qabel.

9 “Hu kien hemm \ew[t ir[iel jit]addtu mieg]u, Mose’ u Elija…”

10 “…jit]addtu fuq it- tmiem ta’ ]ajtu li kellhu jse]] f’{erusalemm” “N]ossni mnikket g]all- mewt; ibqg]u hawn u ishru.” “kienu mejtin bin-ng]as”

11 “Dan hu Ibni l- ma]tur, lilu isimg]u” “Malli nstama l- le]en {esu’ sab ru]u wa]du”

12 F’dan ir-Randan {esu’ qed jistiednek biex ter[a’ tiskopri t-talb ta’ kuljum. Permezz tat-talb nistg]u niskopru min hu l-Messija g]alija u mhux bil-maqlub.

13 Fil-prattika, matul din il-[img]a…

14 … \ur ftit fit-tul lil {esu’ Ewkaristija, biex tid]ol aktar fil- [rajja tat- Trasfigurazzjoni...

15 …fit-talb tieg]ek ag]ti aktar attenzjoni lis- Salib u g]id spiss it-talba “lil {esu’ Imsallab”.

16


Download ppt "X’[ara qabel dan l-episodju? “Inti l-Messija ta’ Alla” Mbag]ad ikkmandahom biex ma’ jg]idu lil ]add b’dan. “Je]tie[ li Bin il-bniedem ibati ]afna, ji`]duh."

Similar presentations


Ads by Google