Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

L-G}ASAFAR TA’ MALTA Mrs. R. Camilleri.

Similar presentations


Presentation on theme: "L-G}ASAFAR TA’ MALTA Mrs. R. Camilleri."— Presentation transcript:

1 L-G}ASAFAR TA’ MALTA Mrs. R. Camilleri

2 Merill Bufula Sewda Bag]al ta’ l-imrew]a G]asfur tal-bejt

3 Il-Merill Ir-ra[el Il-mara

4 Zakak abjad Pitirross Pespus

5 Il-Pitirross

6 Mela tlaqna! Wara li rajt ir-ritratti ta’ xi g]asafar Maltin u smajt xi tag]rif dwarhom, ipprova a]dem l-attivitajiet li hemm ippreparati

7 X’tista’ tag]mel id-dar

8 www.birdlifemalta.org Aktar tag]rif permezz ta’ l-Internet:
Id]ol fil-website tal-Bird Life Malta billi tittajpja dan l-indirizz fil-URL: Jekk trid aktar informazzjoni jew tibg]at xi tpin[ijiet jew kitbiet fuq l-g]asafar biex jidhru fil-maga\in “Il-}uttafa”, tista’ tibg]at f’dan l-indirizz:

9 U\a search engine biex issib aktar tag]rif fuq l-g]asafar li semmejna.
Id]ol fuq l-Internet Ittajpja l-ismijiet bl-Ingli\ ta’ l-g]asafar li semmejna matul il-lezzjoni Innota xi tag]rif fuqhom Issejvja r-ritratti u xi tag]rif fuqhom

10 Kotba x’taqra: Flora u Fawna ta’ Malta – editur Joe Sultana
L-G]asafar – Joe Sultana u Charles Gauci Publikazzjonijiet tal-Bird Life Malta b]alma hi l-maga\in Il-}UTTAFA

11 }ajr Lil Joe Sultana, lil Victor Falzon u l-Birdlife Malta tal-kooperazzjoni u l-g]ajnuna li tawna.


Download ppt "L-G}ASAFAR TA’ MALTA Mrs. R. Camilleri."

Similar presentations


Ads by Google