Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

AGĦFAS BIEX TQALLEB ♫ Ixgħel l-ispeakers! ♫ Ixgħel l-ispeakers! KLIEM TA’ VIRGINIA BRANDT BERG traduzzjoni ta’ Francesco Pio Attard IL- MILIED VERU IL-

Similar presentations


Presentation on theme: "AGĦFAS BIEX TQALLEB ♫ Ixgħel l-ispeakers! ♫ Ixgħel l-ispeakers! KLIEM TA’ VIRGINIA BRANDT BERG traduzzjoni ta’ Francesco Pio Attard IL- MILIED VERU IL-"— Presentation transcript:

1

2 AGĦFAS BIEX TQALLEB ♫ Ixgħel l-ispeakers! ♫ Ixgħel l-ispeakers! KLIEM TA’ VIRGINIA BRANDT BERG traduzzjoni ta’ Francesco Pio Attard IL- MILIED VERU IL- MILIED VERU

3 Ħafna nies ma jistgħux jifhmu kif Alla seta’ jinżel u jilbes il-ġisem ta’ bniedem, imma Hu ġie.

4 Din m’hix xi ħaġa daqshekk stramba għalija. Filfatt faċli nemmnu dan, għax kuljum nara lil Ġesù jitwieled fil-qlub tal-bnedmin.

5 li Hu jista’ jista’ jitwieled f’qalbek u f’qalbi u jgħix hemm f’qalbna, biex hekk isir ħaġa waħda magħna. Hu jiġi biex jgħix fil-qlub u jibdel il-ħajjiet, u għalija dak miraklu kbir –

6 Il-Kelma ta’ Alla tgħid li Ġesù ikun jissejjaħ “ta’ l-għaġeb”.

7 Isaija 9:5 “Għax tweldina tifel, ingħatalna iben; is-setgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh… Kunsillier ta’ l-Għaġeb, Alla Setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-Sliem ”. “Għax tweldina tifel, ingħatalna iben; is-setgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh… Kunsillier ta’ l-Għaġeb, Alla Setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-Sliem ”.

8 Atti 10:38 Ta’ l-għaġeb hu ismu għax ta’ l-għaġeb kien f’ħajtu, għaddej jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan. Ta’ l-għaġeb hu ismu għax ta’ l-għaġeb kien f’ħajtu, għaddej jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan.

9 Ta’ l-għaġeb il-mewt tiegħu, għax miet għalija u għalik, biex aħna jkollna l-ħajja ta’ dejjem. 1 Pietru 2:24; 1 Ġwanni 4:9

10 Ta’ l-għaġeb il-qawmien tiegħu, għax hu qam mill-imwiet, biex aħna wkoll inqumu. 1 Korintin 15:20-21

11 Lhud 7:25 U ta’ l-għaġeb issa fil-ħajja tiegħu wara l-mewt, għax hu jgħix biex jidħol għalina. U ta’ l-għaġeb issa fil-ħajja tiegħu wara l-mewt, għax hu jgħix biex jidħol għalina.

12 M’hux biżżejjed li Ġesù, is-Sultan tas-slaten, twieled f’Betlehem, taħt il-kewkba li ħabbret il-miġja tiegħu. Qabel ma joqgħod fuq it-tron tiegħu, huwa jrid jitwieled fil-qalb tiegħek.

13 Ġesù, il-Feddej, qatt ma jista’ jidħol minn bieb jekk dan ma jinfetaħlux minn ġewwa. Hekk tgħid il-Kelma tal-Mulej: “Lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla”. Ġwanni 1:12 Sa tħallih jidħol ġo qalbek? Sa tħallih jidħol ġo qalbek?

14 Jekk għadek ma rċivejtx l-isbaħ rigal ta’ Alla, Ġesù, tista’ issa billi titlob din it-talba: Jekk għadek ma rċivejtx l-isbaħ rigal ta’ Alla, Ġesù, tista’ issa billi titlob din it-talba: Grazzi, Ġesù, talli ġejt fid-dinja u għixt bħal wieħed minna, talli għaddejt mit-tbatija ta’ dawk il-ħwejjeġ kollha li aħna ngħaddu minnhom biex jien nista’ nsir naf l-imħabba ta’ Missieri tas-sema. Grazzi talli mitt għalija, biex tirrikonċiljani miegħu u jkolli l-ħajja ta’ dejjem fil-Ġenna. Issa jiena nilqgħek bħala l-Feddej tiegħi. Aħfirli n-nuqqasijiet kollha li għamilt, u għinni nsir nafek u nħobbok b’mod profond u personali. Amen.

15 www.tommyswindow.com Biex tniżżel il-mużika u l-kliem, kif ukoll iktar preżentazzjonijiet bil-Power Point, agħfas hawn: Jalla s-Sliem tal-Mulej Ġesù jimla lil qalbkom u lil ħsiebkom dan il-Milied u dejjem. Il-mużika ta’ din il-preżentazzjoni: “There is Born a Child”.


Download ppt "AGĦFAS BIEX TQALLEB ♫ Ixgħel l-ispeakers! ♫ Ixgħel l-ispeakers! KLIEM TA’ VIRGINIA BRANDT BERG traduzzjoni ta’ Francesco Pio Attard IL- MILIED VERU IL-"

Similar presentations


Ads by Google