Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fa’afeiloa’I. Partners Kanesa o le ‘Auga O le Fa’a’autama.

Similar presentations


Presentation on theme: "Fa’afeiloa’I. Partners Kanesa o le ‘Auga O le Fa’a’autama."— Presentation transcript:

1 Fa’afeiloa’I

2 Partners

3 Kanesa o le ‘Auga O le Fa’a’autama

4 Tagata Nu’u Pasefika ma le Su’ega ole ‘Auga ole Fa’a’autama

5 Ai sea ua tatou fa’atalanoaina ai le soifua maloloina?

6 Ia tumau le soifua maloloina o fafine! Ai sea ua tatou fa’atalanoaina ai le soifua maloloina?

7 O le a le faigata o lou olaga pe afai e ma’I lau ava?

8 O a ni tala ua e fa’alogoina e uiga ile kanesa ole ‘auga ole fa’a’autama? O Le Kanesa ole ‘Auga ole Fa’a’autama E LĒ ose fa’atali oti. E maua tutusa uma ile kanesa ole ‘auga ole fa’aautama fafine faito’alua ma teine leai ni to’alua. E Lē maua oe ile kanesa ole auga ole fa’a’autama ona ole lē tumama

9 Fa’amata o ai e maua vave ile kanesa ole ‘auga ole fa’a’autama: Fafine Papalagi po’o Fafine mai le Atu Pasefika? ?

10 Fautuaina lau ava’pa’aga ina ia faia le su’ega o le PAP ma le HPV. Fa’apefea ona puipuia le kanesa ole ‘Auga ole Fa’a’Autama? Fesoasoani I lau ava/pa’aga ina ia aua le ula’ula. Ia e silafia tala’aga o lau ava/pa’aga. Ia e fa’amaoni i lou ava/pa’aga.

11 Fa’apefea o na e fesoasoani e puipuia le kanesa? Fai le su’ega o le Pap!

12 E tutusa a’oa’oga ua fa’apupulaina o lo’o maua e lau ava/pa’aga. Fesiligia lau ava/pa’aga pe fa’alogoina ni suiga i lona tino. Ia faia le su’ega pe a soso’o le tiga o lona ‘ona. O Leā le taimi e faia ai le su’ega ole Pap?

13 Fai le su’ega Pap tusa pe LEAI ni uiga va’aia! O Leā le taimi e faia ai le su’ega ole Pap? E pei o na siaki le ta’avale mo ni fa’aletonu, e fa’apena le faia o le su’ega o le PAP, ina ia iloa ai ni fa’aletonu ma puipuia mai ai I le kanesa o le ‘Auga o le Fa’a’Autama!

14 E fa’afia ona faia le su’ega o le PAP? 30+ tausaga: Faia fa'astasi le su'ega i le 5 tausaga pe afai na lelei isi su'ega muamua 65 tausaga: talanoa i lau foma’i pe tatau ona fai sau su’ega ole Pap, ae maise lava pe a fa’apea ua uma ona ave ese ou totoga fanau. 21-30 tausaga: Faia fa'atasi i le 3 tausaga. Making Sense of Your Pap and HPV Test Results. (2012, July 25). In Center of Disease Control and Prevention. Retrieved July 29, 2014, from http://www.cdc.gov/sTd/hpv/pap/default.htm

15 E fa’afia ona faia le su’ega o le Pap? Fa’atonu lau talavai nei! E mo’omia le faia o le su’ega a tina tusa po’o ua: Maua ana vai o le HPV Le toe faia so na palapala Le toe fanau Ua le toe faia ni feusua’iga

16 ‘Aua le fa’atali I le taimi mulimuli- ne’I mea ane ua e faia’ina! Oe o le Ta’ita’i!

17 Fa’apefea ona ou fesoasoani I la’u ava/pa’aga? Talatalanoa ma lau ava/pa’aga mo ni falema’i e lata ane e taugofie pe le totogi’ina fo’i le faia o le su’ega o le PAP. O ma lau ava /pa’aga ina ia faia le su’ega o le PAP; E na’o le 15 minute e faia ai le su’ega o le PAP. Fa’iloa i lau ava/pa’aga e te sapasapaia o ia i le faia o le su’ega o le PAP mo le lumana’i o le lua aiga. Afai e mana’o e alu na’o ia, ia e nofo e va’ai le lua fanau Fa’amautinoa i lau ava/pa’aga e leai se maasiasi i le tausia lelei o le soifua maloloina o se tagata. Fesoasoani I lau ava/pa’aga e saili se foma’i tama’ita’i po’o se foma’i Samoa/Pasefika pe a fai e mana’o I iai o ia.

18 Fesoasoani i lau ava/pa’aga ina ia faia le su’ega o le PAP, aua le manuia o ia ma lona aiga. Fa’apefea ona ou fesoasoani I la’u ava/pa’aga?

19 Video

20 Manatua… E mafai ona puipuia mai le kanesa o le ‘Auga o le Fa’a’Autama I le faia o le su’ega o le PAP. E mo’omia lau ava/pa’aga lou sapasapaia o ia ina ia faia le su’ega o le PAP, ina ia mafai e ia o na tausi le lua fanau ma le lua aiga. Fesoasoani I lau ava/pa’aga ina ia faia nei loa le su’ega o le PAPA.

21 FA’A FETAI! Guam Communications Network Tongan Community Services Center California State University, Fullerton Samoan National Nurses Association Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance


Download ppt "Fa’afeiloa’I. Partners Kanesa o le ‘Auga O le Fa’a’autama."

Similar presentations


Ads by Google