Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Aloha Welcome Pule Mahalo Presenters! Kauhale Kīpaepae, Director Dr. Walter Kahumoku; Enrichment Education Services, Director Hannah Pau; Ho`okahua Hawaiian.

Similar presentations


Presentation on theme: "Aloha Welcome Pule Mahalo Presenters! Kauhale Kīpaepae, Director Dr. Walter Kahumoku; Enrichment Education Services, Director Hannah Pau; Ho`okahua Hawaiian."— Presentation transcript:

1

2 Aloha Welcome Pule Mahalo Presenters! Kauhale Kīpaepae, Director Dr. Walter Kahumoku; Enrichment Education Services, Director Hannah Pau; Ho`okahua Hawaiian Cultural Development Office, Director, Dr. Randie Kamuela Fong; Kamehameha Schools Hawai`i Faculty and Staff

3 Mele Oli Kāhea Ka uka holokia ahi manu o `Ōla`a, I pō`ele i ka `uahi, noe ka nahele. Nohe-nohea i ka makani Lūhaupua ē. He pua `oni ke kanaka, he mea laha `ole iā `oe. Mai kāua e hea nei. `Āe.

4

5

6 Critical thinking and communications; Academic and school progress; Community engagement through social issues, social consciousness, speech and debate, cultural affiliation; Hō`ike/multi-levels of understanding through authentic performances in athletics, visual and performing arts; Family support; Aloha `āina (attachment to the homeland).

7

8

9

10 Vision of the Po`o Kula (Ianuali 3, 2013) Kamehameha Schools Hawai`i is a dynamic and nurturing, K-12 educational environment where haumāna learn about Hawaiian worldviews, other global perspectives and 21st century skills which prepare them to thrive, lead successful and fulfilling lives, and engage and compete in ways that contribute to and enrich humankind.

11

12

13

14

15

16

17

18 Nīnau a me ka mana`o ?

19 Vamp: A7 / D7/ | G / / / G D7 G Mai ka pi‘ina a ka lā i Ha‘eha‘e D7 G G7 A i ka mole ‘olu o Lehua C G Eia au ko kama ē D7 G G7 He mamo aloha na Hāloa Hui: C ‘O Hawai‘i – ku‘u kulāiwi G Mai nā – kūpuna mai D7 ‘A‘ohe mea – nāna e kū‘ai G G7 I ke ewe o ku‘u mau iwi C E ola au – i ku‘u lāhui G Ke kuleana – o ka ‘ōiwi D D7 ‘O ka ‘ī – ma kāna ‘ōlelo G D7 G He Hawai‘i au mau a mau Kulāiwi

20


Download ppt "Aloha Welcome Pule Mahalo Presenters! Kauhale Kīpaepae, Director Dr. Walter Kahumoku; Enrichment Education Services, Director Hannah Pau; Ho`okahua Hawaiian."

Similar presentations


Ads by Google