Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Si’osi’omaga o le Tusi Si’osi’omaga o le Tusi Na tusia e Tanielu lenei tusi a o faaaunuua o ia i le malo faapauau o Papelonia, i le taimi o le tafeaga.

Similar presentations


Presentation on theme: "Si’osi’omaga o le Tusi Si’osi’omaga o le Tusi Na tusia e Tanielu lenei tusi a o faaaunuua o ia i le malo faapauau o Papelonia, i le taimi o le tafeaga."— Presentation transcript:

1

2 Si’osi’omaga o le Tusi Si’osi’omaga o le Tusi Na tusia e Tanielu lenei tusi a o faaaunuua o ia i le malo faapauau o Papelonia, i le taimi o le tafeaga a le nuu o Le Atua. Na faanaunau le perofeta o Tanielu ia tatou malamalama, e le gata ina pulea e Le Atua mea uma, a e Ana Ia foi ma le manumalo, faatasi ai ma i latou uma e usita’i i Lona finagalo. Na oo lava ina taliaina e tupu faapaupau o Papelonia lea tulaga faamaoni. A o e faitauina lenei tusi, manatunatu i auala o loo ta’ita’iina ai e Le Atua lou olaga, atoa foi ma auala e te faatoilaloina ai ‘au o le pogisa, pe a e filifili e te mulimuli i le finagalo o Le Alii. (NIV, 1978).

3 Si’osi’omaga o le Tusi Si’osi’omaga o le Tusi 2Peteru 1:19-21 “O loo ia te i tatou foi le upu o le valoaga, e sili lona mausali. E lelei ona outou naunau iai e pei o se lamepa e mumu i le mea pogisa, seia tafa mai ata, seia alu a’e foi le Fetu Ao i o outou loto. “Ia muai iloa lenei mea, ua leai se valoaga o i le Tusi o faamatalafuaina. “Aua e le o le loto o tagata na tuu mai ai valoaga anamua, a o tagata paia o Le Atua na talatalaina mai, ina ua osofia mai e le Agaga Paia,”

4 TANIELU 10 O le tolu o tausaga o Kuresa le tupu o Peresia, sa faaali mai ai le tasi mea ia Tanielu, o le ua igoa ia Peletisara. E moni le upu, a e tele taua. Na ia iloa foi le mea, ma na iloa le faaaliga. 2 O ona po ia, o a’u o Tanielu, sa ou faanoanoa ai i vaiasosa atoatoa e tolu. 3 E leai se mea lelei na a’u ai ai, e leai foi se aano o manu, po o se uaina na oo i lo’u gutu. Na ou le uu ai lava, ua oo ina mavae atu vaiasosa e tolu.

5 TANIELU 10 4 O le aso e luafulu ma le fa o le masina muamua, sa a’u iai i le auvai o le vaitafe tele o Hitekelu lea. 5 Ona a’u tepa a’e lea ma ou vaai, faauta foi, o le tasi tagata ua ofu i le ie lino, ma ua fusi lona sulugatiti i le auro lelei o Upasa.

6 TANIELU 10 6 O lona tino foi, ua pei o le tasesa lea, ma ona fofoga ua tino mai pei o le uila, ma ona mata ua pei o lamepa mumu ia. O ona lima foi ma ona vae, ua pei o apamemea ua faapupulina. O le siufofoga o lana fetalaiga, ua pei o le taalili o le vao o tagata e toatele. 7 A ua na o a’u lava o Tanielu na iloa le faaaliga. Aua o tagata sa matou iai, na le iloa e i latou le faaaliga, a ua ootia i latou i le tetemu tele lava. Na latou sosola foi ua lalafi ai i latou.

7 TANIELU 10 8 Ua tuua toatasi lava na o a’u. ona a’u iloa lea o lena mea tele na faaali mai. ona leai lea o se toe malosi ia te a’u, ua mavae lo’u matagofie, ua ou pulavale, ua leai lava se malosi ua toe ia te a’u. 9 A ua ou lagona le siufofoga o lana afioga. Ua ou lagona le siufofoga o lana afioga, ona ou moegase ai lea o a’u ua fao, ua fao lava i le eleele.

8 TANIELU 10 10 Faauta foi, ua pa’i mai ia te a’u le lima, ma faatootuli ia te a’u i o’u tulivae, ma o’u alofilima. 11 Ona ia faapea mai lea ia te a’u, “Tanielu e, o le tagata ua alofateleina, ia e mafaufau i upu ou te fai atu ai ia te oe, ma ia e tu i luga. Aua ua auina mai nei a’u ia te oe.” Ua uma ona fetalai mai ia te a’u o nei upu, ona ou tu ai lea, ua ou gatete.

9 TANIELU 10 12 Ona faapea mai ai lea o ia ia te a’u, “Tanielu e, ‘aua e te fefe. Aua talu le uluai aso na e sauni ai lou loto e mafaufau ma faatigaina oe e oe i luma o lou Atua, sa faafofogaina au upu, ua a’u sau foi ona o au upu. 13 “A o le alii o le malo Peresia, na ia tetee mai ia te a’u i po e luafulu ma le tasi. Faauta foi, o Mekaeli, o le Alii Sili o Ia, na Ia maliu mai e fesoasoani mai ia te a’u, ona na tuua foi a’u i le mea faatasi ma tupu o Peresia.

10 TANIELU 10 14 “O lenei, ua a’u sau e faailoa atu ia te oe mea e tutupu i lou nuu i ona po amuli, aua e tuai ona po o le faaaliga.” 15 Ua ia fetalai mai na upu ia te a’u, ona ou faasaga lea o o’u mata i le eleeele, ua ou le magagana.

11 TANIELU 10 16 Faauta foi, o le tasi e pei se tagata ua pa’i mai i o’u laugutu. Ona ou tautala atu lea, ua faapea atu i le ua tu mai i o’u luma, “Le alii e, ua a’u puapuagatia ona o le faaaliga. Ua leai se malosi ua toe ia te a’u. 17 “Ua mafai faapefea i le auauna o lo’u alii ona tautala ma lo’u alii? Aua o a’u, ua leai lava so’u malosi, ua leai foi se manava ua toe ia te a’u.”

12 TANIELU 10 18 Ona toe pa’i mai lea o le ua tino mai pei se tagata, ua ia faamalosi mai ia te a’u. 19 Ua faapea mai o ia, “O oe le tagata ua alofateleina, ‘aua e te fefe, ia e manuia, ia e faamalosi, ia e faamalosi lava.” Ua mavae mai lana fetalaiga ia te a’u, ona ou malosi ai lea, ma a’u faapea atu, “Ina fetalai mai ia lo’u alii, aua ua e faamalosi mai ia te a’u.”

13 TANIELU 10 20 Ona faapea mai ai lea o ia, “Ua e iloa ea le mea ua ou sau ai ia te oe?” O lenei, o le a a’u toe foi e tau ma le alii o Peresia. Faauta foi, a a’u alu atu, ona sau ai lea o le alii o Iavana. 21 “A e peitai, ou te faaali atu ia te oe le mea ua tusia i le Tusi, e faamaoni. Ua leai foi se tasi e fesoasoani mai ia te a’u i na mea, ua na o Mekalei lo outou Atua”

14 Matu? Toga? A e peitai, ou te faaali atu ia te oe le mea ua tusia i le Tusi e faamaoni. Ua leai foi se tasi e fesoasoani mai ia te a’u i na mea, ua na o MEKAELI lo outou Alii” (Tanielu 10:21).


Download ppt "Si’osi’omaga o le Tusi Si’osi’omaga o le Tusi Na tusia e Tanielu lenei tusi a o faaaunuua o ia i le malo faapauau o Papelonia, i le taimi o le tafeaga."

Similar presentations


Ads by Google