Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng Kū-iok Le ̍ k-tāi-chì (I) Tē sa chiu.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng Kū-iok Le ̍ k-tāi-chì (I) Tē sa chiu."— Presentation transcript:

1

2 Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng Kū-iok Le ̍ k-tāi-chì (I) Tē sa chiu

3 Tāi-pi ̍ t tī Hi-pek-lûn só si ê kiá kì tī ē-toé: toā-kiá Àm-lùn, sī Iâ-su-lia ̍ t lâng A-hi- loán si--ê; tē-jī kiá Tàn-í-lí, chiū-sī Ka-bi ̍ t lâng A-pí- kai si--ê; tī Hi-pek-lûn ê kiá tī kiá Àm-lùn Iâ-su-lia ̍ t A-hi-loán ê kiá Ka-bi ̍ t A-pí-kai ê

4 tē-sa kiá Ap-sa-liông, sī Ki-su ̍ t ông Ta ̍ t-mái ê cha-bó-kiá Má-ka si--ê; tē-sì kiá A-to-nî-ngá, sī Hap-ki ̍ p si--ê; kiá Ap-Sa-liông Ki-su ̍ t Ta ̍ t-mái ê cha-bó-kiá Má-ka ê kiá A-to-nî-ngá Hap-ki ̍ p ê

5 tē-gō kiá Sī-hoat-thê-ngá, sī A-pí-tha si--ê; tē-la ̍ k kiá Í-te ̍ k-liām, sī i ê bó Í-khek-la ̍ h si--ê. kiá Sī-hoat-thê-ngá A-pí-tha ê kiá Í-te ̍ k-liām ê bó Í-khek-la ̍ h ê

6 Chit la ̍ k lâng lóng sī Tāi-pi ̍ t tī Hi-pek-lûn si--ê; i tī-hia choè-ông chhit-nî koh la ̍ k- ge ̍ h-ji ̍ t; tī Iâ-lō-sat-léng choè-ông sa- cha ̍ p-sa nî. Chit lóng tī Hi-pek-lûn ê tī-hia koh tī

7 Tāi-pi ̍ t tī Iâ-lō-sat-léng só si ê kiá chiū-sī Sī-bí-a, Sok-pa, Ná-tan, Só-lô-bûn; chit sì-ê sī A-bí-lī ê cha-bó-kiá Poa ̍ t-su-a só si--ê. tī ê kiá Sī-bí-a Sok-pa Ná-tan chit A-bí-lī ê cha-bó-kiá Poa ̍ t-su-a ê

8 Iáu ū Ek-hat, Í-lī-sa-má, Í-lī-hoat-lia ̍ t; iáu Ek-hat Í-lī-sa-má Í-lī-hoat-lia ̍ t

9 Lô-ka, Nî-húi, Ngá-hui-a; Lô-ka Nî-húi Ngá-hui-a

10 Í-lī-sa-má, Í-lī-ngá-tāi, Í-lī-hoat-lia ̍ t, kiōng káu-ê. Í-lī-sa-má Í-lī-ngá-tāi Í-lī-hoat-lia ̍ t

11 Chiah-ê lóng sī Tāi-pi ̍ t ê kiá; í-goā iáu ū hō-hui ê kiá; Tha-má sī in ê chí-bē. Chiah-ê lóng ê kiá iáu ê kiá Tha-má in ê

12 Só-lô-bûn ê kiá sī Lô-phò-àm, Lô-phò-àm ê kiá sī A-pí-ngá, A-pí-ngá ê kiá sī A-sat, A-sat ê kiá sī Iok-sa-hoat; ê kiá Lô-phò-àm Lô-phò-àm ê kiá A-pí-ngá A-pí-ngá ê kiá A-sat A-sat ê kiá Iok-sa-hoat

13 Iok-sa-hoat ê kiá sī Iok-lân, Iok-lân ê kiá sī A-hap-siā, A-hap-siā ê kiá sī Iok-a-si; Iok-sa-hoat ê kiá Iok-lân Iok-lân ê kiá A-hap-siā A-hap-siā ê kiá Iok-a-si

14 Iok-a-si ê kiá sī A-má-siā, A-má-siā ê kiá sī A-sat-lī-ngá, A-sat-lī-ngá ê kiá sī Iok-thán; Iok-a-si ê kiá A-má-siā A-má-siā ê kiá A-sat-lī-ngá A-sat-lī-ngá ê kiá Iok-thán

15 Iok-thán ê kiá sī A-hap-su, A-hap-su ê kiá sī Hi-se-ka, Hi-se-ka ê kiá sī Má-ná-se; Iok-thán ê kiá A-hap-su A-hap-su ê kiá Hi-se-ka Hi-se-ka ê kiá Má-ná-se

16 Má-ná-se ê kiá sī A-bûn, A-bûn ê kiá sī Iok-se-a; Má-ná-se ê kiá A-bûn A-bûn ê kiá

17 Iok-se-a ê kiá, toā--ê sī Iok-hap- lân, tē-jī-ê sī Iok-ngá-kèng, tē-sa-ê Se-tí-ka, tē-sì-ê Sa-liông. ê kiá ê Iok-hap-lân Iok-ngá-kèng ê Se-tí-ka ê Sa-liông

18 Iok-ngá-kèng hiah ê kiá; Iâ-ko-nî- ngá, Iâ-ko-nî-ngá ê kiá Se-tí-ka. Iok-ngá-kèng hiah-ê kiá Iâ-ko-nî- ngá Iâ-ko-nî-ngá ê kiá Se-tí-ka

19 Siū-lia ̍ h ê Iâ-ko-nî-ngá ê kiá; Sat-la ̍ h-thiat, ê Iâ-ko-nî-ngá ê kiá Sat-la ̍ h-thiat

20 Má-ki-lân, Pí-tāi-ngá, Sī-ná-sat, Iâ-ka-bí, Hô-sa-má, Nî-tāi-pí-ngá. Má-ki-lân Pí-tāi-ngá Sī-ná-sat Iâ-ka-bí Hô-sa-má Nî-tāi-pí-ngá

21 Pí-tāi-ngá ê kiá; Só-lô-pa-pek, Sī- múi; Só-lô-pa-pek ê kiá; Bí-su-lân, Hap-ná-nî-ngá; in ê chí-bē Sī-lô- bi ̍ t; Pí-tāi-ngá ê kiá Só-lô-pa-pek Sī- múi Só-lô-pa-pek ê kiá Bí-su-lân Hap-ná-nî-ngá in ê Sī-lô-bi ̍ t

22 koh ū Hap-su-pa, O-hek, Pí-lī-ka, Hap-sat-tí, U-sa-hi-sek, kiōng gō- ê. Koh Hap-su-pa O-hek Pí-lī-ka Hap-sat-tí U-sa-hi-sek

23 Hap-ná-nî-ngá ê kiá; Pí-la-thê, Iâ-su- a; koh ū Sī-hoat-ngá chiah ê kiá, A-jí-lân chiah ê kiá, Gô-pa-tí-a chiah ê kiá, Sī-ka-nî chiah ê kiá. Hap-ná-nî-ngá ê kiá Pí-la-thê Iâ-su-a koh Sī-hoat-ngá chiah-ê kiá A-jí-lân chiah-ê kiá Gô-pa-tí-a chiah-ê kiá Sī-ka-nî chiah-ê kiá

24 Sī-ka-nî ê kiá Sī-má-ngá; Sī-má-ngá ê kiá; Hap-tu ̍ t, Í-kah, Pa-lī-a, Nî-lī-ngá, Sa-hoat, kiōng la ̍ k-ê. Sī-ka-nî ê kiá Sī-má-ngá Sī-má-ngá ê kiá Hap-tu ̍ t Í-kah Pa-lī-a Nî-lī-ngá Sa-hoat

25 Nî-lī-ngá ê kiá; Í-lī-iok-nái, Hi-se-ka, A-su-lí-kan, kiōng sa-ê. Nî-lī-ngá ê kiá Í-lī-iok-nái Hi-se-ka A-su-lí-kan

26 Í-lī-iok-nái ê kiá; Hô-tāi-ngá, Í-lī-a-si ̍ t, Pí-lâi-ngá, A-kok, Iok- hap-lân, Tē-lâi-ngá, A-ná-nî, kiōng chhit-ê. Í-lī-iok-nái ê kiá Hô-tāi-ngá Í-lī-a-si ̍ t Pí-lâi-ngá A-kok Iok- hap-lân Tē-lâi-ngá A- ná-nî


Download ppt "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng Kū-iok Le ̍ k-tāi-chì (I) Tē sa chiu."

Similar presentations


Ads by Google