Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē saⁿ chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē saⁿ chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē saⁿ chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē saⁿ chiuⁿ 舊約 《歷代志上》 第三章 I Chronicles

2 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 1 chat 第一節
Tāi-pi̍t tī Hi-pek-lûn só͘ siⁿ ê kiáⁿ kì tī ē-toé: toā-kiáⁿ Àm-lùn, sī Iâ-su-lia̍t lâng A-hi-loán siⁿ--ê; tē-jī kiáⁿ Tàn-í-lí, chiū-sī Ka-bi̍t lâng A-pí-kai siⁿ--ê; 大衛tī Hi-pek-lûn所生ê kiáⁿ記tī下底: 大kiáⁿ Àm-lùn,是Iâ-su-lia̍t人A-hi-loán生ê; 第二kiáⁿ但以理,就是Ka-bi̍t人A-pí-kai生ê;

3 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 2 chat 第二節
tē-saⁿ kiáⁿ Ap-sa-liông, sī Ki-su̍t ông Ta̍t-mái ê cha-bó͘-kiáⁿ Má-ka siⁿ--ê; tē-sì kiáⁿ A-to-nî-ngá, sī Hap-ki̍p siⁿ--ê; 第三kiáⁿ Ap-Sa-liông,是Ki-su̍t王 Ta̍t-mái ê cha-bó͘-kiáⁿ Má-ka生ê; 第四kiáⁿ A-to-nî-ngá,是Hap-ki̍p生ê;

4 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 3 chat 第三節
tē-gō͘ kiáⁿ Sī-hoat-thê-ngá, sī A-pí-tha siⁿ--ê; tē-la̍k kiáⁿ Í-te̍k-liām, sī i ê bó͘ Í-khek-la̍h siⁿ--ê. 第五kiáⁿ Sī-hoat-thê-ngá, 是A-pí-tha生ê; 第六kiáⁿ Í-te̍k-liām, 是伊ê bó͘ Í-khek-la̍h生ê。

5 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 4 chat 第四節
Chit la̍k lâng lóng sī Tāi-pi̍t tī Hi-pek-lûn siⁿ--ê; i tī-hia choè-ông chhit-nî koh la̍k-ge̍h-ji̍t; tī Iâ-lō͘-sat-léng choè-ông saⁿ-cha̍p-saⁿ nî. Chit六人lóng是 大衛tī Hi-pek-lûn生ê; 伊tī-hia做王七年koh六月日; tī耶路撒冷做王三十三年。

6 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 5 chat 第五節
Tāi-pi̍t tī Iâ-lō͘-sat-léng só͘ siⁿ ê kiáⁿ chiū-sī Sī-bí-a, Sok-pa, Ná-tan, Só͘-lô-bûn; chit sì-ê sī A-bí-lī ê cha-bó͘-kiáⁿ Poa̍t-su-a só͘ siⁿ--ê. 大衛tī耶路撒冷所生ê kiáⁿ 就是Sī-bí-a、Sok-pa、Ná-tan、 所羅門;chit四個是 A-bí-lī ê cha-bó͘-kiáⁿ Poa̍t-su-a所生ê。

7 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 6 chat 第六節
Iáu ū Ek-hat, Í-lī-sa-má, Í-lī-hoat-lia̍t; iáu有Ek-hat、 Í-lī-sa-má、Í-lī-hoat-lia̍t;

8 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 7 chat 第七節
Lô-ka, Nî-húi, Ngá-hui-a; Lô-ka、Nî-húi、Ngá-hui-a;

9 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 8 chat 第八節
Í-lī-sa-má, Í-lī-ngá-tāi, Í-lī-hoat-lia̍t, kiōng káu-ê. Í-lī-sa-má、Í-lī-ngá-tāi、 Í-lī-hoat-lia̍t,共九個。

10 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 9 chat 第九節
Chiah-ê lóng sī Tāi-pi̍t ê kiáⁿ; í-goā iáu ū hō͘-hui ê kiáⁿ; Tha-má sī in ê chí-bē. Chiah-ê lóng是大衛ê kiáⁿ; 以外iáu有后妃ê kiáⁿ; Tha-má是in ê姊妹。

11 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 10 chat 第十節
Só͘-lô-bûn ê kiáⁿ sī Lô-phò-àm, Lô-phò-àm ê kiáⁿ sī A-pí-ngá, A-pí-ngá ê kiáⁿ sī A-sat, A-sat ê kiáⁿ sī Iok-sa-hoat; 所羅門ê kiáⁿ是Lô-phò-àm, Lô-phò-àm ê kiáⁿ是A-pí-ngá, A-pí-ngá ê kiáⁿ是A-sat, A-sat ê kiáⁿ是Iok-sa-hoat;

12 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 11 chat 第十一節
Iok-sa-hoat ê kiáⁿ sī Iok-lân, Iok-lân ê kiáⁿ sī A-hap-siā, A-hap-siā ê kiáⁿ sī Iok-a-si; Iok-sa-hoat ê kiáⁿ是Iok-lân, Iok-lân ê kiáⁿ是A-hap-siā, A-hap-siā ê kiáⁿ是Iok-a-si;

13 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 12 chat 第十二節
Iok-a-si ê kiáⁿ sī A-má-siā, A-má-siā ê kiáⁿ sī A-sat-lī-ngá, A-sat-lī-ngá ê kiáⁿ sī Iok-thán; Iok-a-si ê kiáⁿ是A-má-siā, A-má-siā ê kiáⁿ是A-sat-lī-ngá, A-sat-lī-ngá ê kiáⁿ是Iok-thán;

14 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 13 chat 第十三節
Iok-thán ê kiáⁿ sī A-hap-su, A-hap-su ê kiáⁿ sī Hi-se-ka, Hi-se-ka ê kiáⁿ sī Má-ná-se; Iok-thán ê kiáⁿ是A-hap-su, A-hap-su ê kiáⁿ是Hi-se-ka, Hi-se-ka ê kiáⁿ是Má-ná-se;

15 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 14 chat 第十四節
Má-ná-se ê kiáⁿ sī A-bûn, A-bûn ê kiáⁿ sī Iok-se-a; Má-ná-se ê kiáⁿ是A-bûn, A-bûn ê kiáⁿ是約西亞;

16 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 15 chat 第十五節
Iok-se-a ê kiáⁿ, toā--ê sī Iok-hap-lân, tē-jī-ê sī Iok-ngá-kèng, tē-saⁿ-ê Se-tí-ka, tē-sì-ê Sa-liông. 約西亞ê kiáⁿ,大ê是Iok-hap-lân, 第二個是Iok-ngá-kèng, 第三ê Se-tí-ka,第四ê Sa-liông。

17 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 16 chat 第十六節
Iok-ngá-kèng hiah ê kiáⁿ; Iâ-ko-nî-ngá, Iâ-ko-nî-ngá ê kiáⁿ Se-tí-ka. Iok-ngá-kèng hiah-ê kiáⁿ:Iâ-ko-nî-ngá, Iâ-ko-nî-ngá ê kiáⁿ Se-tí-ka。

18 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 17 chat 第十七節
Siū-lia̍h ê Iâ-ko-nî-ngá ê kiáⁿ; Sat-la̍h-thiat, 受掠ê Iâ-ko-nî-ngá ê kiáⁿ; Sat-la̍h-thiat,

19 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 18 chat 第十八節
Má-ki-lân, Pí-tāi-ngá, Sī-ná-sat, Iâ-ka-bí, Hô-sa-má, Nî-tāi-pí-ngá. Má-ki-lân、Pí-tāi-ngá、Sī-ná-sat、 Iâ-ka-bí、Hô-sa-má、Nî-tāi-pí-ngá。

20 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 19 chat 第十九節
Pí-tāi-ngá ê kiáⁿ; Só͘-lô-pa-pek, Sī-múi; Só͘-lô-pa-pek ê kiáⁿ; Bí-su-lân, Hap-ná-nî-ngá; in ê chí-bē Sī-lô-bi̍t; Pí-tāi-ngá ê kiáⁿ:Só͘-lô-pa-pek、Sī-múi; Só͘-lô-pa-pek ê kiáⁿ:Bí-su-lân、 Hap-ná-nî-ngá;in ê姊妹Sī-lô-bi̍t;

21 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 20 chat 第二十節
koh ū Hap-su-pa, O-hek, Pí-lī-ka, Hap-sat-tí, U-sa-hi-sek, kiōng gō͘-ê. Koh有Hap-su-pa、O-hek、Pí-lī-ka、 Hap-sat-tí、U-sa-hi-sek,共五個。

22 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 21 chat 第二十一節
Hap-ná-nî-ngá ê kiáⁿ; Pí-la-thê, Iâ-su-a; koh ū Sī-hoat-ngá chiah ê kiáⁿ, A-jíⁿ-lân chiah ê kiáⁿ, Gô-pa-tí-a chiah ê kiáⁿ, Sī-ka-nî chiah ê kiáⁿ. Hap-ná-nî-ngá ê kiáⁿ;Pí-la-thê、Iâ-su-a; koh有Sī-hoat-ngá chiah-ê kiáⁿ, A-jíⁿ-lân chiah-ê kiáⁿ,Gô-pa-tí-a chiah-ê kiáⁿ, Sī-ka-nî chiah-ê kiáⁿ。

23 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 22 chat 第二十二節
Sī-ka-nî ê kiáⁿ Sī-má-ngá; Sī-má-ngá ê kiáⁿ; Hap-tu̍t, Í-kah, Pa-lī-a, Nî-lī-ngá, Sa-hoat, kiōng la̍k-ê. Sī-ka-nî ê kiáⁿ Sī-má-ngá; Sī-má-ngá ê kiáⁿ; Hap-tu̍t、Í-kah、 Pa-lī-a、Nî-lī-ngá、Sa-hoat,共六個。

24 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 23 chat 第二十三節
Nî-lī-ngá ê kiáⁿ; Í-lī-iok-nái, Hi-se-ka, A-su-lí-kan, kiōng saⁿ-ê. Nî-lī-ngá ê kiáⁿ:Í-lī-iok-nái、 Hi-se-ka、A-su-lí-kan,共三個。

25 Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》 I Chronicles Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 24 chat 第二十四節
Í-lī-iok-nái ê kiáⁿ; Hô-tāi-ngá, Í-lī-a-si̍t, Pí-lâi-ngá, A-kok, Iok-hap-lân, Tē-lâi-ngá, A-ná-nî, kiōng chhit-ê. Í-lī-iok-nái ê kiáⁿ:Hô-tāi-ngá、 Í-lī-a-si̍t、Pí-lâi-ngá、A-kok、Iok-hap-lân、 Tē-lâi-ngá、A- ná-nî,共七個。


Download ppt "Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē saⁿ chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google