Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kuliah Hadith Sahih Bukhari & Muslim Hadith 24 Wasiat untuk Wanita.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kuliah Hadith Sahih Bukhari & Muslim Hadith 24 Wasiat untuk Wanita."— Presentation transcript:

1 Kuliah Hadith Sahih Bukhari & Muslim Hadith 24 Wasiat untuk Wanita

2

3 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari (w. 256H) Zaid bin Aslam (Madinah, w. 136H) Muhammad bin Ja’far (Kufah, w. ?H) Sa’id bin Abi Maryam Hakam (Marwu, w. 224H) ‘Iyadh bin Abdullah (Marwu, w. ?H) Rasulullah s.a.w Sa’ad bin Malik Abi Sa’id al-Khudri (Madinah, w. 74H)

4 Abu Sa’id Al-Khudri r.a berkata: Satu ketika Rasulullah s.a.w keluar ke musollah untuk solat Idul Fitri atau Idul Adha, baginda lalu di hadapan sekumpulan wanita, lalu baginda s.a.w bersabda: “Wahai kaum wanita! Bersedekahlah! Sebab aku melihat kalian yang paling ramai dalam neraka.” Tanya wanita itu: “Mengapa demikian ya Rasulullah?”. Sabda baginda: “Kerana kamu banyak mencerca dan melupakan kebaikan (suami). Tdiak pernah aku lihat orang yang kurang akal dan agama dapat menawan hati lelaki yang pandai selain kamu.” Mereka bertanya: “Apakah kekurangan akal dan agama kami ya Rasulullah?” Sabda baginda: “Tidakkah penyaksian wanita separuh dari penyaksian lelaki?” Jawab mereka: “Benar.” Sabda baginda: “Itu tanda kekurangan akal mereka. Tidakkah ketika haid wanita tidak solat dan tidak puasa?” Jawab mereka: “Benar.” Sabda baginda: “Itu tanda kekurangan agama mereka.”


Download ppt "Kuliah Hadith Sahih Bukhari & Muslim Hadith 24 Wasiat untuk Wanita."

Similar presentations


Ads by Google