Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright ©1995 Met toestemming van Tim Day 1/7 FOUR WINDS OF THE SPIRIT Ezechiël 37 Tim Day Son of man see this land a valley of dry bones Zoon, zie dit.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright ©1995 Met toestemming van Tim Day 1/7 FOUR WINDS OF THE SPIRIT Ezechiël 37 Tim Day Son of man see this land a valley of dry bones Zoon, zie dit."— Presentation transcript:

1 Copyright ©1995 Met toestemming van Tim Day 1/7 FOUR WINDS OF THE SPIRIT Ezechiël 37 Tim Day Son of man see this land a valley of dry bones Zoon, zie dit land, een dal van dorre beenderen A place of death and brokeness where life has rarely grown een plaats van dood en gebrokenheid, waar geen leven is

2 Copyright ©1995 Met toestemming van Tim Day 2/7 FOUR WINDS OF THE SPIRIT Ezechiël 37 Tim Day Now prophesy, let out the cry: profeteer, roep het uit “Let My healing flow” laat Mijn genezing stromen You’ll see them shake as I remake a people for My own je zult ze zien schudden, terwijl ik opnieuw een volk schep voor Mij

3 Copyright ©1995 Met toestemming van Tim Day 3/7 FOUR WINDS OF THE SPIRIT Ezechiël 37 Tim Day Refrein: Blow, four winds of the Spirit Blaas uit 4 windstreken, o Geest Blow, strong and free Blaas krachtig en vrij Blow, four winds of the Spirit Blaas uit 4 windstreken, o Geest Breathe new life in me Adem nieuw leven in mij

4 Copyright ©1995 Met toestemming van Tim Day 4/7 FOUR WINDS OF THE SPIRIT Ezechiël 37 Tim Day Now do not fear, see flesh appear on those lying slain Vrees niet, zie er komt vlees op New hearts are formed and minds reborn nieuwe harten worden gevormd en hun geest wordt herboren their bodies I reclaim hun lichamen win ik terug

5 Copyright ©1995 Met toestemming van Tim Day 5/7 FOUR WINDS OF THE SPIRIT Ezechiël 37 Tim Day So once again, call My winds to blow with Holy might roep nogmaals Mijn wind om met heilige macht te blazen You’ll see Me raise up from these graves a people strong to fight je zult zien, ik doe van deze graven een volk opstaan, sterk om te vechten

6 Copyright ©1995 Met toestemming van Tim Day 6/7 FOUR WINDS OF THE SPIRIT Ezechiël 37 Tim Day Refrein: Blow, four winds of the Spirit Blaas uit 4 windstreken, o Geest Blow, strong and free Blaas krachtig en vrij Blow, four winds of the Spirit Blaas uit 4 windstreken, o Geest Breathe new life in me Adem nieuw leven in mij

7 Copyright ©1995 Met toestemming van Tim Day 7/7 FOUR WINDS OF THE SPIRIT Ezechiël 37 Tim Day Brug: Then we’ll see an army stand up to their feet dan zullen wij een leger zien staan op haar voeten In numbers so great, no one can count, nor enemy defeat niet te tellen, zo talrijk, noch door de vijand te verslaan (Refrein)


Download ppt "Copyright ©1995 Met toestemming van Tim Day 1/7 FOUR WINDS OF THE SPIRIT Ezechiël 37 Tim Day Son of man see this land a valley of dry bones Zoon, zie dit."

Similar presentations


Ads by Google