Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 1/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) 1. I heard a.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 1/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) 1. I heard a."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 1/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) 1. I heard a great voice out of heaven saying Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen “Behold the tabernacle of God is with men Zie de tent van God is bij de mensen

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 2/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) 2. He shall dwell within them They shall be His people Hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volk zijn And the Almighty God will be with them En de Almachtige God zal met hen zijn

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 3/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) 3. He shall wipe away all tears from their eyes Hij zal alle tranen van hun ogen wissen There shall be no more death Er zal geen dood meer zijn

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 4/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) 4. Neither sorrow, nor crying and no more pain Noch zorgen, noch rouw en geen pijn meer The former things are all passed away” De eerste dingen zijn voorbijgegaan

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 5/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) 5. He that sat upon the throne said "Behold, I make all things new" Hij die op de troon gezeten is zei: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw” He said unto me "write these words for they are faithful and true" Hij zei tegen mij: “Schrijf deze woorden, want zij zijn getrouw en waar”

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 6/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) 6. And it is done It is done Het is volbracht

7 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 7/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) Refrein 4x: He is the Alpha and Omega The beginning and the end Hij is de Alpha en de Omega Het begin en het einde The Son of God, the King of Kings Lord of Lords, He is everything De zoon van God, de Koning der koningen Heer der Heren, alles is Hij

8 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 8/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) Refrein vervolg: Messiah, Jehova The Prince of Peace is He Messias, Jehova, de Vredevorst is Hij The Son of men Seed of Abraham De Zoon des mensen, zaad van Abraham Second Person in the Trinity Tweede Persoon in de Drieëenheid

9 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 9/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) 7. He is the Alpha and Omega The Son of God, the King of kings The Messiah, Jehovah The Great I am, seed of Abraham

10 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 10/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) 8. He is the Alpha and Omega The beginning and the end Son of God, King of kings The Lord of everything HE IS LORD!


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Songs of Promise/BMI 1/10 ALPHA AND OMEGA (OPENBARING 21) (Robbie Trice) 1. I heard a."

Similar presentations


Ads by Google