Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 1/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) 1. The.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 1/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) 1. The."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 1/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) 1. The King of love is my delight De koning van liefde is mijn vreugde His eyes are fire, His face is light Zijn ogen zijn vuur, Zijn gezicht is licht The First and Last, the Living One De Eerst en Laatste, de Levende His name is Jesus Zijn naam is Jezus

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 2/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) 1. And from His mouth there comes a sound En uit Zijn mond komt een geluid That shakes the earth and splits the ground Dat de aarde doet schudden en de grond vaneen splijt And yet this voice is life to me En toch is deze stem leven voor mij the voice of Jesus! De stem van Jezus

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 3/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) Refrein: And I will sing my songs of love En ik zal mijn liefdesliederen zingen Calling out across the earth Die over de aarde uitroepen The King has come De Koning is gekomen The King of love has come De Koning van liefde is gekomen

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 4/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) Refrein vervolg: And troubled minds can know His peace Bezorgde zielen kunnen Zijn vrede kennen Captive hearts can be released Gevangen harten kunnen worden vrijgemaakt The King has come De Koning is gekomen The King of love has come De Koning van liefde is gekomen

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 5/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) 2. My Lover's breath is sweetest wine De adem van mijn geliefde is als de zoetste wijn I am His prize, and He is mine Ik van Hem en Hij is van mij How can a sinner know such joy? Hoe kan een zondaar zo een vreugde kennen? Because of Jesus! Door Jezus

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 6/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) 2. The wounds of love are in His hands De wonden van liefde zijn in Zijn handen The price is paid for sinful man De prijs is betaald voor de zondige mens Accepted child, forgiven son Geaccepteerd kind, vergeven zoon Because of Jesus Door Jezus

7 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 7/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) Refrein: And I will sing my songs of love En ik zal mijn liefdesliederen zingen Calling out across the earth Die over de aarde uitroepen The King has come De Koning is gekomen The King of love has come De Koning van liefde is gekomen

8 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 8/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) Refrein vervolg: And troubled minds can know His peace Bezorgde zielen kunnen Zijn vrede kennen Captive hearts can be released Gevangen harten kunnen worden vrijgemaakt The King has come De Koning is gekomen The King of love has come De Koning van liefde is gekomen

9 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 9/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) Brug: And my desire is to have You near En mijn verlangen is U dichtbij te hebben Lord You know that You are welcome here Heer U weet dat U hier welkom bent

10 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 10/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) Refrein: And I will sing my songs of love En ik zal mijn liefdesliederen zingen Calling out across the earth Die over de aarde uitroepen The King has come De Koning is gekomen The King of love has come De Koning van liefde is gekomen

11 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 11/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) Refrein vervolg: And troubled minds can know His peace Bezorgde zielen kunnen Zijn vrede kennen Captive hearts can be released Gevangen harten kunnen worden vrijgemaakt The King has come De Koning is gekomen The King of love has come De Koning van liefde is gekomen


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Kingsway's Thankyou Music 1/11 THE KING OF LOVE (Stuart Townend & Kevin Jamieson) 1. The."

Similar presentations


Ads by Google