Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Temubual, Soalselidik dan Pandangan Pakar

Similar presentations


Presentation on theme: "Temubual, Soalselidik dan Pandangan Pakar"— Presentation transcript:

1 Temubual, Soalselidik dan Pandangan Pakar
Bab 10 Temubual, Soalselidik dan Pandangan Pakar

2 Objektif Peranan temubual dan soalselidik dalam penilaian
Rekabentuk asas soalselidik Bagaimana melakukan temubual, penilaian heuristik dan ‘cognitive walkthrough’ Bagaimana mengumpul, menganalisa dan mempersembahkan data Kelebihan dan kelemahan teknik-teknik ini

3 Temubual Tidak berstruktur – tidak berpandukan kepada skrip. Fleksibel dan meluas, tetapi tidak boleh direplika Berstruktur – berdasarkan kepada skrip tertentu, mirip soalselidik. Boleh direplika tetapi tidka feksibel dan meluas Separa-berstruktur (semi-structured) – berpandukan kepada skrip tetapi idea/isu menarik boleh dibincang lebih dalam.

4 Asas Temubual Rangkakerja DECIDE
Matlamat dan persoalan mempengaruhi temubual Dua jenis soalan: ‘soalan tertutup’ – format jawapan yang telah ditentukan, spt. “ya” ata “tidak” ‘soalan terbuka’ – tidak mepunyai format tertentu ‘Soalan tertutp’ adalah lebih cepat dan mudah untuk dianalisa

5 Perkara yang perlu dielakkan semasa menyediakan soalan temubual
Soalan yang panjang Ayat majmuk – pecahkan kepada dua Bahasa dan jargon yang mungkin tidak difahami oleh responden Soalan yang mempunyai andaian tertentu (leading questions) , cth: “kenapa anda suka….?” Bias yang tidak disedari, cthnya dari segi jantina

6 Komponen Temubual Pengenalan – memperkenalkan diri, menerangkan matlamat temubual, yakinkan responden tentang isu etika, kebenaran untuk merekod, borang informed consent form Warm up – dimulakan dengan soalan yang mudah dan menyenangkan Utama - ajukan soalan menurut susunan logikal Cool-off period – selitkan beberapa soalan mudah untuk mengurangkan tekanan Penutup – terima kasih kepada responden

7 Proses Temubual Gunakan rangkakerja DECIDE sebagai panduan
Berpakaian mirip kepada peserta Semak peralatan rakaman lebih awal Wujudkan sistem kod nama tertentu untuk merahsiakan nama peserta Be pleasant Minta peserta mengisi borang perakuan pemberitahuan (informed consent form)

8 Probes dan Prompts Probes (siasatan) – digunakan untuk mendapatkan maklumat lanjut, cth: “ada apa-apa yang anda perlu tambah berkenaan hal ini?” Prompts (galakan) – digunakan untuk membantu peserta meneruskan ayat atau penerangan tertentu, cth: “ya, teruskan”, atau membantu mengingat nama Perlu pastikan bahawa kedua-dua di atas tidak menyebabkan bias

9 Temubual Berkumpulan Juga dikenali sebagai ‘kumpulan fokus’
Biasanya melibatkan 3-10 peserta Mengumpul maklumat dan pendapat yang pelbagai dan meluas Perlu ada pengurusan supaya: Setiap peserta memberi sumbangan Perbincangan tidak didominasi oleh orang tertentu Topik agenda dibincangkan

10 Menganalisa Data Temubual
Bergantung kepada jenis temubual Temubual berstruktur boleh dianalisa sepertimana soalselidik Temubual tidak berstruktur menghasilkan data sepertimana yang dihasilkan oleh teknik pemerhatian – participant observation Data dari temuduga tidak berstruktur perlu dianalisa dengan segera tuntuk mengenalpasti topik dan tema

11 Soalselidik Soalan boleh ‘terbuka’ atau ‘tertutup’
Soalan ‘tertutup’ paling mudah dianalisa, dan boleh dilakukan secara berkomputer Boleh diberikan kepada suatu populasi yang besar Media penyebaran – kertas, dan laman web Kelebihan soalselidik elektronik – data masuk terus ke dalam pangkalan data, dan mudah dianalisa Masalah soalselidik elektronik - persampelan iaitu saiz populasi tidak diketahui

12 Gaya Soalselidik Pelbagai mengikut matlamat  gunakan rangkakerja DECIDE Format soalselidik termasuk: Pilihan ‘ya’ , ‘tidak’ Pilihan lebih dari satu Skala Likert Skala semantik Soalan terbuka Skala Likert mempunyai julat titik tertentu Biasanya 3, 5, dan 7

13 Membangun Soalselidik
Menyatakan tujuan soalselidik dengan jelas dan menjamin anonymity responden Merancang soalan – jika soalselidik berasaskan web, bangunkan secara off-line dahulu Tentukan samada pernyataan adalah dalam bentuk posotif, negatif, atau gabungan Soalan diuji terlebih dahulu (pilot test) Tentukan bagaimana data akan dianalisa dan dapatkan nasihat ahli statistik jika perlu

14 Cara Mendapatkan Respon yang Baik
Pastikan tujuan kajian jelas Jamin anonymity Pastikan soalan direkabentuk dengan baik dan teliti Sediakan versi pendek untuk mereka yang tiada masa untuk mengisi versi panjang Buat follow-up dengan , telefon, surat Sediakan insentif 40% renspon adalah agak tinggi, dan 20% biasanya boleh diterima

15 Kebaikan Soalselidik Online
Respon selalunya diterima dengan cepat Tiada kos penghantaran dan fotokopi Data boleh dikumpulkan ke dalam pangkalan data secara terus Masa yang diperlukan untuk analisa lebih singkat Kesilapan pada soalselidik boleh dibetlkan dengan cepat

16 Masalah Soalselidik Online
Persampelan adalah sukar jika saiz populasi tidak diketahui Sukar untuk mengesan atau mengelak dari seorang responden mengisi lebih dari sekali Terdapat kes di mana responden atau orang lain mengubah soalan dalam soalselidik melalui

17 Analisis dan Persembahan Data
Persembahkan data dengan jelas – jadual boleh membantu Gunakan statistik mudah spt: min, median, mod, sisihan piawai Peratusan juga baik, tetapi memerlukan saiz populasi Carta bar boleh menunjukkan data berkategori (nominal) Analisis statistik yang lebih terperinci boleh dilakukan jika perlu

18 Contoh-contoh Soalselidik
SUMI (Software Usability Measurement Inventory) MUMMS (Measuring the Usability of Multi-media System) QUIS (Questionnaire for User Interface Satisfaction)

19 Pandangan Pakar Pakar menggunakan pengetahuan mereka tentang pengguna dan teknologi untuk review kebolehgunaan perisian Kritik atau komen boleh dalam bentuk laporan formal dan tidak formal Penilaian heuristik – suatu review yang berpandukan kepada suatu set heuristik Walkthrough – melibatkan pengalaman langkah-demi langkah menggunakan senario terancang dan lakaran skrin

20 Penilaian Heuristik Dibangunkan oleh Jacob Nielsen pad awal 1990-an
Berdasarkan kepada heuristik yang diperolehi dari analisa empirikal ke atas 249 masalah kebolehgunaan Telahpun dikemaskini untuk teknologi sekarang, spt HOMERUN utk web Garispanduan rekabentuk menjadi asasuntuk membangunkan heuristik

21 Heuristik Nielsen Keterlihatan (visibility) status sistem
Padanan di antara sistem dengan dunia sebenar Kawalan dan kebebasan pengguna Ketekalan (consistency) dan piawaian Bantuan kepada penggun auntuk mengecam, diagnos, dan perbetulkan ralat Mengelak ralat Pengecaman (recognition) berbanding mengingat semula (recall) Kebolehlenturan (flexibility) dan keberkesanan (efficiency) penggunaan sistem Nilai estetik dan rekabentuk minimalist Bantuan dan dokumentasi

22 Penilaian Potongan (discount)
Penilaian heuristik juga dikenali sebagai penilaian potongan (discount evaluation) apabila hanya 5 penilai yang digunakan Kajian empirikal membuktikan bahawa secara kasar 5 penilai adalah cukup untuk mengesan 75-80% masalah kebolehgunaan

23 Tiga Fasa Penilaian Heuristik
Sesi briefing untuk memberitahu pakar/penilai tentang apa yang perlu dilakukan Fasa penilaian yang memakan masa 1-2 jam yang mana: Setiap pakar/penilai berkerja secara berasingan Pertama kali, gunakan sistem secara keseluruhan untuk membiasakan diri dengan sistem Kali kedua, tumpukan kepada ciri tertentu dalam sistem Debriefing – kesemua pakar/penilai berbincang untuk kenalpasti masalah utama

24 Kelebihan dan Masalah Beberapa isu etika dan praktikal perlu dipertimbangkan Mungkin sukar dan agak mahal untuk mendapatkan pakar Pakar yang baik mempunyai pengetahuan tentang domain aplikasi dan pengguna Masalah: Masalah penting mungkin akan tertinggal Banyak masalah remeh yang akan dicamkan

25 Cognitive Walkthrough
Memfokus kepada ‘mudah untuk dipelajari’ Perekabentuk akan menyentuh aspek dan penggunaan tertentu menggunakan senario Satu atau lebih pakar akan ‘berjalan melalui’ rekabentuk prototaip (senario) Pakar diberitahu mengenai andaian tentang populasi pengguna, konteks penggunaan, dan perincian tugas Pakar dibantu oleh 3 soalan

26 Tiga Soalan Will the correct action be sufficiently evident to the user? Adakah tindakan yang betul (sepatutnya dilakukan) akan kelihatan jelas kepada pengguna? Will the user notice that the correct action is available? Adakah pengguna sedar akan kewujudan tindakan tersebut? Will the user associate and interpret the response from the action correctly? Bolehkan pengguna memahami dengan betul akan hubungan di antara respon dari sistem dengan tindakan yang telah diambilnya?


Download ppt "Temubual, Soalselidik dan Pandangan Pakar"

Similar presentations


Ads by Google