Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MASRAH BT YAHYA HASANAH BT ALI LIZA BT MAT YATIIM

Similar presentations


Presentation on theme: "MASRAH BT YAHYA HASANAH BT ALI LIZA BT MAT YATIIM"— Presentation transcript:

1 MASRAH BT YAHYA HASANAH BT ALI LIZA BT MAT YATIIM
NAMA KUMPULAN MASRAH BT YAHYA HASANAH BT ALI LIZA BT MAT YATIIM

2 Definisi kamus_ Kamus merupakan sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata serta berfungsi untuk membantu para pengguna mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai panduan sebutan, asal(etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh pengunaan bagi sesuatu berkataan. Bagi menguatkan pemahaman pelajar, kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus.

3 Sejarah -diusahakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka -atas pelawaan pihak University Kebangsaan Australia(1977) -Tan Sri Dato Hj Hamdan bin Sheikh Tahir-mencetuskan idea pembinaan kamus ini sebagai perantarabangsaan bahasa Melayu. -pihak University Australia menyediakan asas penyusunan bahan asas serta prinsip2 penyusunan -melaksanaan draf awal bagi beberapa huruf Diteruskan oleh DBP utk keseluruhan manuskrip kamus dan penerbitan Naskhah pertama diterbitkan pada 14/02/1992 Diterbitkan kerana tidak mempunyai kopus bahasa Inggeris tersendiri untuk rujukan hanya menggunakan ekabahasa bahasa Inggeris yang sedia ada.

4 Kamus ekabahasa- menggunakan satu bahasa
Kamus ekabahasa- menggunakan satu bahasa. Kata-kata (entri) yang dijelaskan dan penjelasannya adalah terdiri daripada bahasa yang sama.Kamus ini mempunyai perbezaan yang jelas dengan kamus dwibahasa kerana penyusunan dibuat berasaskan pembuktian data korpus. Ini bermaksud takrifan makna ke atas kata-kata adalah berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh ayat yang mengandungi kata-kata berkenaan.Contoh bagi kamus ekabahasa ialah Kamus Dewan.

5 Kamus dwibahasa menggunakan dua bahasa, yakni kata masukan daripada bahasa yang dikamuskan diberi padanan atau pemerian takrifnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Contohnya: Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeris-Melayu; Melayu-Inggeris. Kamus dwibahasa menyediakan maklumat terjemahan daripada bahasa ibunda kepada bahasa asing. Bahasa sumber merupakan bahasa entri penutur asli, dan bahasa sasarannya merupakan bahasa untuk terjemahan dengan padanannya dalam bahasa asing.

6 Ciri2- Kata entri- 1. Kata masukan utama merupakan kata tunggal, Kumpulan perkataan, singkatan,awalan, akhiran atau bentuk 2. bergabung-kata masukan utama ditandai huruf tebal dan diletakkan di jeda terkiri lajur 3. Tidak menghuraikan makna kata tetapi menyediakan padanan bahasa bahasa Melayu bagi setiap perkataan, frasa dan ungkapan bahasa Inggeris. 4. Ada bezaan makna yg dikenali yg disebut sebagai glos-boleh berupa sinonim, frasa, takrif lengkap ,label catatan tatbahasa – penerangan yang lebih jelas kepada kata entri

7 5. Setiap kata masukan utama diberikan kelas kata yang dicetak condong- cage n( noun –kata nama)
Kata entri dilabelkan- contoh binary( utk mathematics-dedua-untuk membezakan penggunaan dalam bidang-bidang tertentu 6. Padanan- memadankan bahasa sumber dengan bahasa sasaran untuk menyesuaikan kata masukan

8 1. Entri – menggunakan entri utama
Cara guna 1. Entri – menggunakan entri utama Tertib perkataan- kata masukan utama 2. Variasi Amerika-center n(US)-centre 3. Homograf- ditanda dengan angka superskrip-x2 4. Kata majmuk- 5. Kata terbitan- vt-contoh-siku-menyiku, menyigung 6. Kata nama jamak-ditunjukkan dalam entri berasingan- calling n see CALL-calliper n angkup 7. Pengolahan di dalam entri- a)lihat kelas kata-dicetak condong adjektif, kata kerja b)label- penggunaan kata mengikut bidang-dalam kurung(condong) c) beza makna(glos)- diletakkan sebelum padanan d) padanan –untuk mmaklumat sintaksis e) ayat contoh- f) frasa idiomatic- g) kata kerja frasa


Download ppt "MASRAH BT YAHYA HASANAH BT ALI LIZA BT MAT YATIIM"

Similar presentations


Ads by Google