Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Розчини. Процес розчинення речовин.

Similar presentations


Presentation on theme: "Розчини. Процес розчинення речовин."— Presentation transcript:

1 Розчини. Процес розчинення речовин.
Урок № 15 Розчини. Процес розчинення речовин.

2 Вода в річці, морях, озерах ґрунтах містить розчинні речовини.
Розчини у природі Вода в річці, морях, озерах ґрунтах містить розчинні речовини.

3 В середині нас: у кожній клітині є рідини, кров, лімфа.
Розчини у природі В середині нас: у кожній клітині є рідини, кров, лімфа. Вміст води: Головний мозок – 83% Серце – 79% Скелет – 25 – 46% Сеча – 83% Плазма крові – 92% Слина – 99,4%

4 Розчини супроводжують нас усюди і не лише водні
розчини Тверді чавун, сталь Рідкі питна вода, сік рослин Газоподібні повітря Розчини супроводжують нас усюди і не лише водні

5 Дослід №1

6 Компоненти розчину Розчинник
Розчин – це однорідна система змінного складу, що містить два або кілька компонентів Компоненти розчину Розчинник Компонент розчину, який перебуває в тому самому агрегатному стані, що й розчин. Якщо речовини в однорідному стані, то розчинник той компонент, якого в системі більше. Н2О – завжди розчинник. Розчинювана речовина Може бути тверда, рідка, газоподібна (напр., цукор, оцтова кислота, вуглекислий газ) В одному розчині може бути кілька розчинених речовин (напр., морська вода)

7 Розв’яжіть задачі: Задача 1.
Якою буде маса розчину, якщо у 120 г води розчинили 40 г солі? Задача 2. Якою буде маса розчину, що утворився при розчиненні у 240 г води хлороводню, об’ємом 33,6 л.

8 Н2О Найважливіший розчинник – вода. Що ви знаєте про воду?
Без запаху і смаку Безбарвна рідина Може бути в 3-х агрегатних станах Н2О Необхідна для життя всіх організмів tзам = 0°С tкип = 100°С ρ = 1 г/см3

9 Н2О Будова молекули води Молекулярна формула Електронна формула
Структурна формула Молекула води полярна Має кутову будову Молекула води - диполь

10 Водневий зв’язок – хімічний зв’язок, що виникає між атомами Гідрогену і атомами сильно електронегативних елементів (F, O, N) Водневий зв’язок позначається крапками Слабший за ковалентний зв’язок Легко розривається при випаровуванні води.

11 Суть процесу розчинення.
Що відбувається під час розчинення речовини? Частинки однієї речовини розподіляються між частинками іншої. Розчинення – це фізичний чи хімічний процес?

12 Суть процесу розчинення.
Чи утворилася нова речовина? Ні. Тому процес розчинення є фізичним процесом. Які зміни відбувалися при розчиненні Н2SO4 та NH4NO3? Виділення та поглинання теплоти. Це ознаки хімічних процесів. Натисніть на малюнок для перегляду відео досліду Висновок: розчинення – фізико-хімічний процес.

13 Суть процесу розчинення.

14 Розчинення складається з трьох процесів:
І. Гідратація - взаємодія речовини з водою (при цьому енергія виділяється) ІІ. Руйнування кристалічної гратки речовини (при цьому енергія вбирається) ІІІ. Дифузія – розподіл гідратованих йонів у товщі розчинника Тепловий ефект розчинення залежить від співвідношення кількості енергії , що виділяється і поглинається у перших двох процесах.

15 Отже, розчинення – це складний фізико-хімічний процес, під час якого відбувається взаємодія між частинками розчинника та розчинюваної речовини. Уточнимо визначення розчину с. 37 підручника : Розчин – це однорідна (гомогенна) система змінного складу, що містить розчинювану речовину, розчинник та продукти їх взаємодії

16 Чи всі речовини розчиняються у воді? Наведіть приклади.
Речовини Добре розчинні (розчиняється більше 10 г в 1000 г води) Цукор, амоніак, спирт, КNO3, NaOH, H2SO4, HNO3. Малорозчинні (розчиняється від 0,01 до 10 г в 1000 г води) Н2, О2, Са(ОН)2, гіпс СаSO4∙2H2O Практично нероз- чинні (розчиняється менше 0,01 в 1000 г води) Ag, Au, гас,СО, скло, BaSO4

17 Тайна “святої води” У воду опускають срібний предмет. Ag частково розчиняється у воді і знищує всі бактерії.

18 Чому Македонський не завоював Індію?
У IV столітті до нашої ери війська Олександра Македонського вторглися до Індії. На берегах річки Інд у військах вибухнула епідемія шлунково-кишкових захворювань, яка, як не дивно, не торкнулася жодного з военноначальников. Виявилося, що прості воїни користувалися олов'яної посудом, а їх командири - срібним посудом.

19 Кількісно здатність речовин розчинятися виражається розчинністю.
Розчинність – це фізична величина, що показує яку масу певної речовини можна розчинити в 1 л розчинника за певних температури та тиску. Наприклад, розчинність КІ за 15°С становить 1400г/л. Тобто в 1 л води розчиняється 1400 г КІ. В 1 л Н2О можна розчинити 2 кг цукру

20 Фактори, від яких залежить розчинність речовин.
1. Природа розчинника і розчиненої речовини. «Подібне розчиняється в подібному»: Полярні речовини – в полярних розчинниках, неполярні речовини – в неполярних розчинниках цукор олія олія Н2О Н2О бензин В яких випадках речовини розчиняться, а в яких ні? Розчиниться Не розчиниться Розчиниться

21 Фактори, від яких залежить розчинність речовин.
2. Температура В якій воді – холодній чи гарячій можна більше розчинити цукру? Розчинність більшості твердих речовин зростає з підвищенням температури. 2. Розчинність газів спадає з підвищенням температури.

22

23 Фактори, від яких залежить розчинність речовин.
2. Тиск (для газів) Розчинність газу зростає з підвищенням тиску.

24 Кристалогідрати Кристалогідрати – це кристалічні речовини, до складу яких входять молекули води Вода, що утримується в кристалах називається кристалізаційною .

25 Мідний купорос

26 Залізний купорос

27 Глауберова сіль

28 Кристалічна сода

29 СаSO4∙2H 2O Гіпс

30 Розв’яжіть задачі Задача 1. Обчисліть молярну масу залізного купоросу.
Обчисліть молярну масу залізного купоросу. Задача 2. Визначте масову частку води у мідному купоросі. Задача 3. Кристалогідрат Na2SO4 ∙ n Н2О масою 32,2 г прожарили. Добули безводну сіль масою 14,2 г. Визначте число молекул води у кристалогідраті. .

31 § 12 Впр. 8 с. 53 Домашнє завдання:
  Домашнє завдання: § 12 Впр. 8 с. 53 Визначте масову частку води, що входить до складу кристалогідрату – глауберової солі.


Download ppt "Розчини. Процес розчинення речовин."

Similar presentations


Ads by Google