Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KJ 158 : 1 - 4 “ ‘KU INGIN MENGHAYATI ” Syair : Anonim Belanda (1539) Terjemahan: H. A.Pandopo/ Subronto K. Atmodjo (1979/1982) Lagu: Belanda (1539)

Similar presentations


Presentation on theme: "KJ 158 : 1 - 4 “ ‘KU INGIN MENGHAYATI ” Syair : Anonim Belanda (1539) Terjemahan: H. A.Pandopo/ Subronto K. Atmodjo (1979/1982) Lagu: Belanda (1539)"— Presentation transcript:

1 KJ 158 : 1 - 4 “ ‘KU INGIN MENGHAYATI ” Syair : Anonim Belanda (1539) Terjemahan: H. A.Pandopo/ Subronto K. Atmodjo (1979/1982) Lagu: Belanda (1539)

2 0 3 | 3 3 2 4 | 3 2 ' ‘Ku i - ngin meng-ha - yat - i 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< ' seng- sa - ra Tu - han - ku. KJ 158 - Bait 1 BERSAMA

3 0 3 | 3 3 2 4 | 3 2 ' Se - mo - ga ku - da - pat - i, 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< ' ya Ye - sus rah- mat - Mu! KJ 158 - Bait 1 BERSAMA

4 0 6< | 1 1 2 2 | 3 1 ' Be - ban ke - sa - lah - an - ku 3 | 3 3 2 2 | 1 ' mem- bu - at ku - le - lah; KJ 158 - Bait 1 BERSAMA

5 0 5 | 5 5 3 2 1 | 7< 6< ' be - ri - lah hi - dup ba - ru, 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< } ya Ye - sus, to - long - lah! KJ 158 - Bait 1 BERSAMA

6 0 3 | 3 3 2 4 | 3 2 ' O i - ngat a - kan da - ku 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< ' yg hi - lang ter - se - sat; KJ 158 - Bait 2 BERSAMA

7 0 3 | 3 3 2 4 | 3 2 ' ber - tim- bun - lah do - sa - ku 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< ' yg me - ne - kan be - rat. KJ 158 - Bait 2 BERSAMA

8 0 6< | 1 1 2 2 | 3 1 ' Ja - lan - Mu ku - la - lai - kan, 3 | 3 3 2 2 | 1 ' hi - dup - ku ber - ce - la; KJ 158 - Bait 2 BERSAMA

9 0 5 | 5 5 3 2 1 | 7< 6< ' Eng- kau pe - nuh ke - baik- an, 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< } ya Ye - sus, to - long - lah! KJ 158 - Bait 2 BERSAMA

10 0 3 | 3 3 2 4 | 3 2 ' Wak - tu yg Kau - be - ri - kan 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< ' ter - bu - ang o - leh - ku; KJ 158 - Bait 3 BERSAMA

11 0 3 | 3 3 2 4 | 3 2 ' ti - dak ku - per - ha - ti - kan 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< ' na - si - hat sab - da - Mu. KJ 158 - Bait 3 BERSAMA

12 0 6< | 1 1 2 2 | 3 1 ' Ji - wa - ku men- de - ri - ta 3 | 3 3 2 2 | 1 ' dan ber - ke - luh - ke - sah; KJ 158 - Bait 3 BERSAMA

13 0 5 | 5 5 3 2 1 | 7< 6< ' O Sum- ber su - ka - ci - ta, 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< } ya Ye - sus, to - long - lah! KJ 158 - Bait 3 BERSAMA

14 0 3 | 3 3 2 4 | 3 2 ' Ki - ra - nya Kau-sem- buh- kan 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< ' ha - ti - ku yg se - dih, KJ 158 - Bait 4 BERSAMA

15 0 3 | 3 3 2 4 | 3 2 ' su - di - lah meng-ha - pus- kan 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< ' do - sa - ku yg ke - ji. KJ 158 - Bait 4 BERSAMA

16 0 6< | 1 1 2 2 | 3 1 ' ‘Ku rin - du a - kan hi - dup 3 | 3 3 2 2 | 1 ' yg su - ci mu - li - a; KJ 158 - Bait 4 BERSAMA

17 0 5 | 5 5 3 2 1 | 7< 6< ' hen - ti - kan - lah ta - ngis - ku, 1 | 7< 6< 7< 7< | 6< } ya Ye - sus, to - long - lah! KJ 158 - Bait 4 BERSAMA


Download ppt "KJ 158 : 1 - 4 “ ‘KU INGIN MENGHAYATI ” Syair : Anonim Belanda (1539) Terjemahan: H. A.Pandopo/ Subronto K. Atmodjo (1979/1982) Lagu: Belanda (1539)"

Similar presentations


Ads by Google