Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NKB 013 : 1 - 4 “ O ALLAHKU, JENGUKLAH DIRIKU ” Syair: J. Edwin Orr (1936) Terjemahan: Tim Nyanyian GKI (1990) Lagu: Rakyat Inggris.

Similar presentations


Presentation on theme: "NKB 013 : 1 - 4 “ O ALLAHKU, JENGUKLAH DIRIKU ” Syair: J. Edwin Orr (1936) Terjemahan: Tim Nyanyian GKI (1990) Lagu: Rakyat Inggris."— Presentation transcript:

1 NKB 013 : 1 - 4 “ O ALLAHKU, JENGUKLAH DIRIKU ” Syair: J. Edwin Orr (1936) Terjemahan: Tim Nyanyian GKI (1990) Lagu: Rakyat Inggris

2 3.. 1. 2 | 3.. 3 ' O Al - lah - ku. 3 | 3. 2 4. 7< | 1.. 1.. ' | je- nguk- lah di - ri - ku, NKB 013 - Bait 1 BERSAMA

3 1.. 2. 2/ | 3.. 1.. ' | u - ji - lah ha - ti 2. 1 7<. 1 | 2.. 2/.. ' | dan pi - kir - an - ku. NKB 013 - Bait 1 BERSAMA

4 3.. 1. 2 | 3.. 3 ' A - ku te - lah. 3 | 3. 2 4. 7< | 1.. 1.. ' | ber - do - sa dan ce - mar, NKB 013 - Bait 1 BERSAMA

5 1.. 2. 2/ | 3. 1 4. 3 ' | su - ci - kan dan ja - di - kan 6<.. 7<.. | 1.. 1.. } ‘ku be - nar. NKB 013 - Bait 1 BERSAMA

6 3.. 1. 2 | 3.. 3 ' Pu - ji - an - ku. 3 | 3. 2 4. 7< | 1.. 1.. ' | te - tap - lah ba - gi - Mu, NKB 013 - Bait 2 BERSAMA

7 1.. 2. 2/ | 3.. 1.. ' | kar’ - na Kau ha - pus 2. 1 7<. 1 | 2.. 2/.. ' | do - sa - do - sa - ku. NKB 013 - Bait 2 BERSAMA

8 3.. 1. 2 | 3.. 3 ' Nya - ta - kan - lah. 3 | 3. 2 4. 7< | 1.. 1.. ' | fir- man - Mu yg ku - dus, NKB 013 - Bait 2 BERSAMA

9 1.. 2. 2/ | 3. 1 4. 3 | 6<.. ' a - gar ku - jun- jung na - ma- Mu 7<.. | 1.. 1.. } te - rus. NKB 013 - Bait 2 BERSAMA

10 3.. 1. 2 | 3.. 3 ' Ya Tu - han - ku,. 3 | 3. 2 4. 7< | 1.. 1.. ' | hi - dup - ku t’ri - ma - lah; NKB 013 - Bait 3 BERSAMA

11 1.. 2. 2/ | 3.. 1.. ' | ka - sih yg mur - ni, 2. 1 7<. 1 | 2.. 2/.. ' | o cu - rah - kan- lah. NKB 013 - Bait 3 BERSAMA

12 3.. 1. 2 | 3.. 3 ' Tak - luk - kan - lah. 3 | 3. 2 4. 7< | 1.. 1.. ' | dendam dan naf - su - ku, NKB 013 - Bait 3 BERSAMA

13 1.. 2. 2/ | 3. 1 4. 3 ' | ting - gal - lah ‘Kau te - tap di 6<.. 7<.. | 1.. 1.. } ha - ti - ku. NKB 013 - Bait 3 BERSAMA

14 3.. 1. 2 | 3.. 3 ' O Roh Ku - dus,. 3 | 3. 2 4. 7< | 1.. 1.. ' | bangkit - kan ji - wa - ku; NKB 013 - Bait 4 BERSAMA

15 1.. 2. 2/ | 3.. 1.. ' | ma - ri ber - kar - ya 2. 1 7<. 1 | 2.. 2/.. ' | da - lam hi - dup- ku. NKB 013 - Bait 4 BERSAMA

16 3.. 1. 2 | 3.. 3 ' Fir - man- Mu - lah. 3 | 3. 2 4. 7< | 1.. 1.. ' | tum- pu - an yg te - guh, NKB 013 - Bait 4 BERSAMA

17 1.. 2. 2/ | 3. 1 4. 3 | 6<.. ' dan ku- dam - ba - kan rah- mat- Mu 7<.. | 1.. 1.. } pe - nuh. NKB 013 - Bait 4 BERSAMA


Download ppt "NKB 013 : 1 - 4 “ O ALLAHKU, JENGUKLAH DIRIKU ” Syair: J. Edwin Orr (1936) Terjemahan: Tim Nyanyian GKI (1990) Lagu: Rakyat Inggris."

Similar presentations


Ads by Google