Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KJ 392 : 1 - 3 “ ‘KU BERBAHAGIA ” Syair: Fanny J. Crosby (1873) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: Phoebe P. Knapp (1873)

Similar presentations


Presentation on theme: "KJ 392 : 1 - 3 “ ‘KU BERBAHAGIA ” Syair: Fanny J. Crosby (1873) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: Phoebe P. Knapp (1873)"— Presentation transcript:

1 KJ 392 : “ ‘KU BERBAHAGIA ” Syair: Fanny J. Crosby (1873) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: Phoebe P. Knapp (1873)

2 3 2 1 | | ' ‘Ku ber- ba- ha - gia, ya-kin te- guh: | 1> / | ' Yesus a - ba - di ke-pu-nya-an - ku! KJ Bait 1 BERSAMA

3 3 2 1 | | ' A - ku wa- ris - Nya, ‘ku di - te - bus, | < | { cip- ta- an ba - ru Roh-ul - ku- dus. KJ Bait 1 BERSAMA Refrein

4 5 5 5 | 1> | ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a | 6.. 1> | ' me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ Refrein BERSAMA

5 7 1> 2> | 1> | ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a | < | } me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ Refrein BERSAMA

6 3 2 1 | | ' Pasrah sempur - na, nikmat pe-nuh; | 1> / | ' su- ka sor- ga - wi me-limpah - i - ku. KJ Bait 2 BERSAMA

7 3 2 1 | | ' La- gu ma- lai - kat a-mat mer-du; | < | { ka- sih dan rah- mat be- ser- ta - ku. KJ Bait 2 BERSAMA Refrein

8 5 5 5 | 1> | ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a | 6.. 1> | ' me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ Refrein BERSAMA

9 7 1> 2> | 1> | ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a | < | } me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ Refrein BERSAMA

10 3 2 1 | | ' A - ku se- rah - kan di - ri pe-nuh, | 1> / | ' da-lam Tu-han - ku ha- ti - ku te - duh. KJ Bait 3 BERSAMA

11 3 2 1 | | ' Sambil menyongsong kemba - li - Nya, | < | { ‘ku di - li - put - i a - nu- ge - rah. KJ Bait 3 BERSAMA Refrein

12 5 5 5 | 1> | ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a | 6.. 1> | ' me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ Refrein BERSAMA

13 7 1> 2> | 1> | ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a | < | } me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ Refrein BERSAMA


Download ppt "KJ 392 : 1 - 3 “ ‘KU BERBAHAGIA ” Syair: Fanny J. Crosby (1873) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: Phoebe P. Knapp (1873)"

Similar presentations


Ads by Google