Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NKB 167 : 1 - 3 “ TUHAN YESUS SAHABATKU ” Syair: Charles W. Fry (1837-1882) Terjemahan: Yamuger (1989) Lagu: Wiliam S. Hays (1837-1907)

Similar presentations


Presentation on theme: "NKB 167 : 1 - 3 “ TUHAN YESUS SAHABATKU ” Syair: Charles W. Fry (1837-1882) Terjemahan: Yamuger (1989) Lagu: Wiliam S. Hays (1837-1907)"— Presentation transcript:

1 NKB 167 : 1 - 3 “ TUHAN YESUS SAHABATKU ” Syair: Charles W. Fry (1837-1882) Terjemahan: Yamuger (1989) Lagu: Wiliam S. Hays (1837-1907)

2 3 4 | 5 5 6 5 5 3 ' Tu-han Ye- sus sa - ha - bat-ku,. 1 | 2 1 1 6< 5< ' ter - cin - ta dan e - rat, 1 2 | 3 3 3 3 6 5 5 3 | 2.. ' me- le - bih - i se - ga- la - nya ba- gi - ku: NKB 167 - Bait 1 BERSAMA

3 3 4 | 5 5 6 5 5 3 ' Bunga bakung pa- ling in-dah. 1 | 2 1 1 6< 5< ' yg tumbuh di lem-bah, 1 2 | 3 5 3 1 2 4 3 2 | 1.. ' mengampun - i me-nyu- ci - kan di - ri - ku. NKB 167 - Bait 1 BERSAMA

4 1 | 4 4 4 4 4 6 ' Peng-hi - bur da- lam du - ka,. 6 | 6 5 5 3 5 ' Pe - no-long yg te - guh; 3 2 | 1 1 1 1 6 5 5 3 | 2.. { ke- pa - da- Nya ku- se- rah-kan kua- tir- ku. NKB 167 - Bait 1 BERSAMA Refrein

5 3 4 | 5 5 6 5 5 3 ' Bunga bakung pa- ling in-dah. 1 | 2 1 1 6< 5< ' yg tumbuh di lem-bah 1 2 | 3 5 3 1 2 4 3 2 | 1.. } me- le - bih - i se - ga- la - nya ba- gi - ku. NKB 167 - Refrein BERSAMA

6 3 4 | 5 5 6 5 5 3 ' Di se - ti - ap pen-co - ba- an. 1 | 2 1 1 6< 5< ' dan du - ka ba- tin - ku 1 2 | 3 3 3 3 6 5 5 3 | 2.. ' I - a benteng dan pe - ri - sai - ku te- tap. NKB 167 - Bait 2 BERSAMA

7 3 4 | 5 5 6 5 5 3 ' De-mi Di - a ku- ting-gal-kan. 1 | 2 1 1 6< 5< ' ber - ha - la ha - ti - ku; 1 2 | 3 5 3 1 2 4 3 2 | 1.. ' o - leh Di - a ‘ku ber- ta- han dan te- gap. NKB 167 - Bait 2 BERSAMA

8 1 | 4 4 4 4 4 6 ' Di - go - da o - leh i - blis,. 6 | 6 5 5 3 5 ' ‘ku tak-kan me-nye - rah; 3 2 | 1 1 1 1 6 5 5 3 | 2.. { Ye-sus ja- min ke-menang-an i-man-ku. NKB 167 - Bait 2 BERSAMA Refrein

9 3 4 | 5 5 6 5 5 3 ' Bunga bakung pa- ling in-dah. 1 | 2 1 1 6< 5< ' yg tumbuh di lem-bah 1 2 | 3 5 3 1 2 4 3 2 | 1.. } me- le - bih - i se - ga- la - nya ba- gi - ku. NKB 167 - Refrein BERSAMA

10 3 4 | 5 5 6 5 5 3 ' I - a tak-kan mem-bi - ar- kan. 1 | 2 1 1 6< 5< ' dan me-ninggal-kan - ku; 1 2 | 3 3 3 3 6 5 5 3 | 2.. ' a- ku hi- dup o - leh i- man pa- da-Nya. NKB 167 - Bait 3 BERSAMA

11 3 4 | 5 5 6 5 5 3 ' I - a tembok yg ber - a - pi. 1 | 2 1 1 6< 5< ' di se - ke - li - ling- ku, 1 2 | 3 5 3 1 2 4 3 2 | 1.. ' Ro- ti Hidup yg membu - at - ku kenyang. NKB 167 - Bait 3 BERSAMA

12 1 | 4 4 4 4 4 6 ' Ke - lak di - ke - mu - lia - an. 6 | 6 5 5 3 5 ' ‘ku nampak wa- jah- Nya 3 2 | 1 1 1 1 6 5 5 3 | 2.. { dan ber-kat sor- ga - wi me- lim-pah - i - ku. NKB 167 - Bait 3 BERSAMA Refrein

13 3 4 | 5 5 6 5 5 3 ' Bunga bakung pa- ling in-dah. 1 | 2 1 1 6< 5< ' yg tumbuh di lem-bah 1 2 | 3 5 3 1 2 4 3 2 | 1.. } me- le - bih - i se - ga- la - nya ba- gi - ku. NKB 167 - Refrein BERSAMA


Download ppt "NKB 167 : 1 - 3 “ TUHAN YESUS SAHABATKU ” Syair: Charles W. Fry (1837-1882) Terjemahan: Yamuger (1989) Lagu: Wiliam S. Hays (1837-1907)"

Similar presentations


Ads by Google