Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KJ 405 : 1 - 5 “ KAULAH, YA TUHAN, SURYA HIDUPKU ” Syair: Eleanor H. Hull (1912) Berdasarkan Nyanyian Irlandia Abad ke-8 Terjemahan: Yamuger (1980) Lagu:

Similar presentations


Presentation on theme: "KJ 405 : 1 - 5 “ KAULAH, YA TUHAN, SURYA HIDUPKU ” Syair: Eleanor H. Hull (1912) Berdasarkan Nyanyian Irlandia Abad ke-8 Terjemahan: Yamuger (1980) Lagu:"— Presentation transcript:

1 KJ 405 : 1 - 5 “ KAULAH, YA TUHAN, SURYA HIDUPKU ” Syair: Eleanor H. Hull (1912) Berdasarkan Nyanyian Irlandia Abad ke-8 Terjemahan: Yamuger (1980) Lagu: Tradisional Irlandia

2 1 1 2 1 | 6< 5< 5< 6< | 1 1 2 | 3.. ' | Kau-lah, ya Tuhan, Sur - ya hidup- ku; 2 2 2 | 2 3 5 | 6 5 3 | 5.. ' | a - sal Kau a - da, yg lain tak per- lu. KJ 405 - Bait 1 BERSAMA

3 6 6 7 1> 7 | 6 5 3 | 5 1 7< | 6<. 5< ' | Si- ang dan ma-lam Engkau ku-kenang; 1 3 5 | 6 5 3 1 3 | 2 1 1 | 1.. } di ha - di - rat - Mu ji - wa- ku tenang! KJ 405 - Bait 1 BERSAMA

4 1 1 2 1 | 6< 5< 5< 6< | 1 1 2 | 3.. ' | Kau-lah Hik - mat- ku, Fir - man hidup- ku; 2 2 2 | 2 3 5 | 6 5 3 | 5.. ' | Kau be- ser - ta - ku dan ‘ku ser-ta - Mu. KJ 405 - Bait 2 BERSAMA

5 6 6 7 1> 7 | 6 5 3 | 5 1 7< | 6<. 5< ' | Engkau Ba - pa- ku, a - ku a-nak-Mu; 1 3 5 | 6 5 3 1 3 | 2 1 1 | 1.. } dengan-Mu, Tu - han, ‘ku sa- tu pe-nuh. KJ 405 - Bait 2 BERSAMA

6 1 1 2 1 | 6< 5< 5< 6< | 1 1 2 | 3.. ' | Kau-lah ba - gi- ku, tem - pat ber-te-duh; 2 2 2 | 2 3 5 | 6 5 3 | 5.. ' | Kau-lah pe - ri - sai dan benteng te-guh. KJ 405 - Bait 3 BERSAMA

7 6 6 7 1> 7 | 6 5 3 | 5 1 7< | 6<. 5< ' | Su- ka - ci - ta - ku ke- kal dalam-Mu; 1 3 5 | 6 5 3 1 3 | 2 1 1 | 1.. } Kua- sa sor- ga - wi, Eng - kau kuasa- ku! KJ 405 - Bait 3 BERSAMA

8 1 1 2 1 | 6< 5< 5< 6< | 1 1 2 | 3.. ' | Tak ku - hi - rau-kan pu - ji - an fa - na; 2 2 2 | 2 3 5 | 6 5 3 | 5.. ' | ha-nya Engkau- lah pu - sa - ka ba- ka! KJ 405 - Bait 4 BERSAMA

9 6 6 7 1> 7 | 6 5 3 | 5 1 7< | 6<. 5< ' | Ra - ja di sor- ga, Engkau ba-gi - ku 1 3 5 | 6 5 3 1 3 | 2 1 1 | 1.. } har- ta a - ba - di, ba - ha-gia pe-nuh! KJ 405 - Bait 4 BERSAMA

10 1 1 2 1 | 6< 5< 5< 6< | 1 1 2 | 3.. ' | Bi - la sa - at- nya ke - lak ‘ku menang, 2 2 2 | 2 3 5 | 6 5 3 | 5.. ' | t’ri- ma- lah da - ku di sor- ga cerlang! KJ 405 - Bait 5 BERSAMA

11 6 6 7 1> 7 | 6 5 3 | 5 1 7< | 6<. 5< ' | A - pa pun ki - ni hendak ku te- mu, 1 3 5 | 6 5 3 1 3 | 2 1 1 | 1.. } Kau-lah, ya Tu - han, Sur - ya hidup- ku! KJ 405 - Bait 5 BERSAMA


Download ppt "KJ 405 : 1 - 5 “ KAULAH, YA TUHAN, SURYA HIDUPKU ” Syair: Eleanor H. Hull (1912) Berdasarkan Nyanyian Irlandia Abad ke-8 Terjemahan: Yamuger (1980) Lagu:"

Similar presentations


Ads by Google