Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KITAB MUAMALAT (JUAL BELI)

Similar presentations


Presentation on theme: "KITAB MUAMALAT (JUAL BELI)"— Presentation transcript:

1 KITAB MUAMALAT (JUAL BELI)
HARUN HJ.SARAIL

2 DEFINISI JUAL BELI IALAH MENUKAR SUATU BARANG DENGAN BARANG YANG LAIN DENGAN CARA TERTENTU PERTUKARAN …….

3 RUKUN PENJUAL DAN PEMBEL BERAKAL RELA ATAU SUKA SAMA SUKA (AN-NISA:9)
KEADAANNYA TIDAK MEMBAZIR / BOROS BALIG, ANAK KECIL TIDAK SAH JUAL BELI KECUALI JUAL BELI DALAM KOMPOSISI YANG KECIL...

4 RUKUN 2. WANG ATAU BENDA YANG DIBELI
SUCI NAJIS TIDAK BOLEH DIJUAL BELI ADA MANFAATNYA KEADAAN BARANG TERSEBUT DAPAT DITERIMA ATAU DISERAHKAN BARANG TERSEBUT KEPUNYAAN PENJUAL BARANG TERSEBUT DIKETAHUI OLEH PENJUAL DAN PEMBELI , ZAT, BENTUK KADAR DAN SIFATNYA

5 RUKUN LAFAZ ( IJAB DAN QABUL)
LAFAZ TERSEBUT BERLAKU PADA MASA YANG BERSAMAAN HENDAKLAH MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMA MESKIPUN LAFAZ BERLAINAN LAFAZ TIDAK DISYARATKAN DENGAN SESUATU YANG LAIN TIDAK DIGANTUNGKAN DENGAN WAKTU

6 JUAL BELI SAH TAPI TERLARANG
MEMBELI BARANG DENGAN HARGA YANG LEBIH MAHAL DARI HARGA PASARAN SEDANG DIA TIDAK MENGINGKANNYA MEMBELI BARANG YANG SUDAH DIBELI ORANG LAIN YANG MASIH DALAM KHIYAR MENYEMBUNYIKAN BARANG SUPAYA LEBIH MAHAL APABILA DIJUAL (GULA..) MENJUAL UNTUK TUJUAN MAKSIAT MENYEMBUNYIKAN BARANG YANG RUSAK DIBAWAH BARANG YANG BAIK

7 KHIYAR KHIYAR MAJLIS : Jual beli selama belum berpisah .
KHIYAR SYARAT : Jual beli dalam masa 3 hari KHIYAR AIB : Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli jika kemudian terdapat kecacatan.(3 hari)

8 HUKUM JUAL BELI MUBAH ; Hukum Asal WAJIB : Menjual harta orang muflis
HARAM: SUNNAT : menjual kepada yang sangat berhajat barang tersebut.

9 riba

10 JUAL SALAM MENJUAL SESUATU YANG TIDAK DILIHAT ZATNYA HANYA DITENTUKAN SIFATNYA. Barang dibayar semasa akad Barang menjadi hutang atas penjual Barang dapat diberikan sebagaimana janjinya Barang jelas ukurannya Diketahui sifat-sifatnya Disebutkan tempat menerimanya

11 SYARIKAT INAN Akad dari 2 orang atau lebih untuk bersyarikat pada harta yang ditentukan keduanya supaya mendapat keuntungan.

12 QIRADH MEMBERIKAN MODAL KEPADA SESEORANG UNTUK DIPERNIAGAKANNYA DAN KEUNTUNGAN DIBAGI MENURUT PERJANJIAN SEMASA AKAD. Modal Perniagaan tidak ditentukan Pembahagian keuntungan ditentukan semasa akad Keduanya balig

13 Jual beli SEWAAN JI’ALAH : Hutang Piutang JAMINAN
HIWALAH : memindahkan hutang.. DHAMAN : Menanggung hutang orang lain HAJRU : larangan hakim untuk membelanjakan hartanya ARIYAH (Pinjam Meminjam) HIBAH : pemberian sukarela SADAQAH : Pemberian mengharapkan pahala HADIAH : Pemberian kerana hendak memuliakannya. WADIAH : Menitipakn barang kepada orang lain WAKAF : Barang yang kekal untuk diambil manfaatnya digunakan dijalan kebaikan


Download ppt "KITAB MUAMALAT (JUAL BELI)"

Similar presentations


Ads by Google