Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TUJUAN HUKUM ISLAM Maqashid Al Syari’ah By Dr. Agus Syihabudin, MA.

Similar presentations


Presentation on theme: "TUJUAN HUKUM ISLAM Maqashid Al Syari’ah By Dr. Agus Syihabudin, MA."— Presentation transcript:

1 TUJUAN HUKUM ISLAM Maqashid Al Syari’ah By Dr. Agus Syihabudin, MA.

2 هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
Allah SWT mencipta manusia supaya menjadi khalifah di atas muka bumi. “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya” (Q. S. Hud: 61) هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (الانعان 165)

3 Hukum Taklif Untuk memastikan berjalannya fungsi khalifah sesuai kehendak Allah, maka diturunkanNya hukum-hukum taklifi: 1. Wajib 2. Haram 3. Sunnah 4. Makruh 5. Mubah

4 Asas Maqasid Syariah ”Dan tidaklah Kami utus kamu (wahai Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam” (Al-Anbiya: 107)

5 Allah menurunkan syari’at supaya manusia dapat meraih kemaslahatan dan menghindari kemudaratan ( jalbul mashalih wa dar’ul mafasid ) Imam Syathibi membagi maslahat ini kepada tiga bagian: dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).

6 A. Dharuriyyat (Primer) Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan

7 Tujuan syariat agama adalah untuk menjaga 5 kemaslahatan (al-kulliyyat al-khamsah): Agama ( al din ) 2. Jiwa ( al nafs ) 3. Akal ( al ‘aql ) 4. Keturunan ( al nashl ) 5 Harta ( al mal )

8 2 Cara Menjaga al-kulliyyat al-khamsah : 1
2 Cara Menjaga al-kulliyyat al-khamsah : 1. Dari segi adanya (min nahiyyat al wujud) yaitu dengan cara memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya 2. Dari segi tidak adanya (min nahiyyat al ‘adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

9 Aplikasinya : (a) Menjaga agama - dari segi al-wujud eg
Aplikasinya : (a) Menjaga agama dari segi al-wujud eg. shalat dan zakat, dari segi al-‘adam misalnya jihad / hukuman bagi murtad (b) Menjaga jiwa dari segi al-wujud eg. makan dan minum yang terbaik, dari segi al-‘adam eg. hukuman qishash / diyat, (c) Menjaga akal dari segi al-wujud eg menc ari ilmu, dari segi al-‘adam eg. had bagi peminum khamar, (d) Menjaga keturunan dari segi al-wujud eg. nikah, dari segi al-‘adam eg. had bagi penzina (e) Menjaga harta dari segi al-wujud eg. jual beli dari segi al-‘adam eg. riba, potonh tangan penc uri.

10 B. Hajiyyat (Sekunder) Yaiitu perkara-perkara yang termasuk dalam hajat manusia untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada kesusahan hidup. Jika perkara-perkara ini tidak dipenuhi, maka dapat menyebabkan kesulitan hidup. Contohnya, Rasulullah SAW melarang dari menjual sesuatu yang tidak jelas (gharar) seperti ikan di lautan dan burung di udara. Ini bertujuan menjamin kepentingan pembeli untuk mendapatkan haknya yang setimpal

11 C. Tahsiniyyat (Tersier) Yaitu perkara-perka yang bersifat complementer. Jika hilang kemaslahatan tersebut, maka ia boleh jadi akan menyebabkan kehidupan menjadi buruk pada pandangan akal. Sebagai contoh, seorang individu yang telah mempunyai kendaraaan dibenarkan untuk memiliki sebuah lagi kendaraan sekiranya mempunyai keperluan dan kemampuan.

12 Pembahagian ini sengaja dijelaskan dan dipaparkan oleh para ulama untuk membantu umat Islam dalam menentukan prioriti dan keutamaan dalam melakukan ketaatan dalam hidup mereka


Download ppt "TUJUAN HUKUM ISLAM Maqashid Al Syari’ah By Dr. Agus Syihabudin, MA."

Similar presentations


Ads by Google