Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Determiners Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.

Similar presentations


Presentation on theme: "Determiners Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785."— Presentation transcript:

1 Determiners Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedogických pracovníků (NÚV).

2 Determiners both – oba (najednou) either – oba (jeden i druhý/ libovolný ze dvou) neither – ani jeden (ze dvou) none – žádný (z více) Pozor! I would like either the spaghetti or pizza for dinner, I´m not very hungry. I would like both the spaghetti and pizza, I´m very hungry.

3 Determiners Both flats are on the first floor. (Oba byty jsou v prvním patře.) You can go by either road. (Můžeš jít jednou nebo druhou cestou). I've got tea and coffee, so you can have either. (Jedno i druhé). Neither of the students were listening. (Ani jeden ze dvou). None of the members is going. (Ani jeden z více členů).

4 Determiners all (of) – všichni/celý most + noun – většina (nespecifická) most of the + noun – většina z (konkrétního) Příklady: all men, all the world, all my money, all of them, all these cars Most students ask questions. Most of the students in my English class ask questions.

5 Determiners every – každý (všichni) each – každý (z určitého počtu) Příklady: every word (každé slovo - všechna slova) every three years (každé tři roky) each of his colleagues (každý z jeho kolegů) each of us (každý z nás) They have got three sons. Each has got his own house. (každý ze tří)

6 ?

7 no, none, not, neither 1) There is … time to do it. 2) I have … bought the tickets yet. 3)... of my parents come from the Czech Republicl. 4) We did … tell anyone the secret. 5) I have … idea what time it is. 6)... of my schoolmates play the guitar. 7)... of the food is tasty.

8 Solution: 1) There is no time to do it. 2) I have not bought the tickets yet. 3) Neither of my parents come from the Czech Republicl. 4) We did not tell anyone the secret. 5) I have no idea what time it is. 6) None of my schoolmates play the guitar. 7) None of the food is tasty.

9 either, all, both, most (of) 1) He owns three cars. … of them are Jaguar cars. 2) Amy and Lara are twins. They … sing well. 3) Two people asked directions. But I couldn´t help … of them. 4) My husband and I … enjoy pop music. 5) I didn´t pass the exam. … of the questions were very difficult, only some of them were easy. 6) My friends and I would like to thank you for your hospitality. We … enjoyed ourselves very much.

10 Solution: 1) He owns three cars. All of them are Jaguar cars. 2) Amy and Lara are twins. They both sing well. 3) Two people asked directions. But I couldn´t help either of them. 4) My husband and I both enjoy pop music. 5) I didn´t pass the exam. Most of the questions were very difficult, only some of them were easy. 6) My friends and I would like to thank you for your hospitality. We all enjoyed ourselves very much.

11 another, other, others, the other another – jiný, další, před počitatelným podstatným jménem v jednotném čísle I need another book. other – jiné, další, před počitatelným v množném čísle a nepočitatelným podstatným jménem I need other books/work.

12 another, other, others, the other others – jiní, další (bez podstatného jména) Some people like reading and others like watching TV. the other(s) – ten druhý, ti druzí (vždy jen ze dvou) This shoe is good but the other doesn´t fit. He did well but the others failed.

13 ?

14 another, other, (the) others, the other, the second 1) I want to buy … ticket for my friend. 2) He is a strange man. One of his eye is blue and … is green. 3) There are several... possibilities. 4) His first song was OK, … was not bad but the third was horrible. 5) Some students enjoyed the film, but... did not. 6) He lives on... side of the street. 7) I have... idea. 8) There are two groups of people in our street. Some of them sort out rubbish but … don´t.

15 Solution: 1) I want to buy another ticket for my friend. 2) He is a strange man. One of his eye is blue and the other is green. 3) There are several other possibilities. 4) His first song was OK, the second was not bad but the third was horrible. 5) Some students enjoyed the film, but others did not. 6) He lives on the other side of the street. 7) I have another idea. 8) There are two groups of people in our street. Some of them sort out rubbish but the others don´t.


Download ppt "Determiners Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785."

Similar presentations


Ads by Google