Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Paub Thiab Tiv Thaiv Txog Kev Dag Siv Medicare Thiab MediCal.

Similar presentations


Presentation on theme: "Paub Thiab Tiv Thaiv Txog Kev Dag Siv Medicare Thiab MediCal."— Presentation transcript:

1 Paub Thiab Tiv Thaiv Txog Kev Dag Siv Medicare Thiab MediCal

2 Social Security Txhua tus neeg uas muaj ntaub ntawv nyob hauv teb chaws America muaj ib tus naj npawb Social Security es cov tsoom fwv siv. Cov Ntaub Ntawv Twg Yog Cov Tseem Ceeb Tshaj?

3 Medicare Rau cov neeg laus uas muaj 65 xyoos rov sauv thiab rau cov tib neeg uas muaj mob. Daim ntawv txais kev kho mob. Cwj tseg tias tus naj npawb nov thiab tus naj npawb social security yog tib tug. Cov Ntaub Ntawv Uas Tseem Ceeb Tshaj

4 Medi-Cal Yog rau cov tib neeg nyob xeev Califonia uas tsis muaj nyiaj heev. Tsis txwv raws hnub nyoog. Txhua tus neeg muaj ib leeg ib tus naj npawb uas txawv tus naj npawb social security. Cov Ntaub Ntawv Uas Tseem Ceeb Tshaj

5 Vim Lis Cas Thiaj Khaws Kom Zoo Cov Ntawv Social Security Thiab Medicare? Muaj neeg nyiag siv tau koj tus naj npawb Social Security los dag tias lawv yog kojqhov nov txhais tau hais tias lawv siv tau koj tus naj npawb los: Qhib ib lub account rau nyiaj Tso ntawv thov ua hauj lwm Tso ntawv thov yuav cov ntawv txais nyiaj (credit cards) Khaws koj cov ntawv Social Security rau ib qho chaw zoo. Tsis txhob nqa koj cov ntawv Social Security nrog koj lis.

6 Koj daim ntawv Medi-Cal yog siv tau mus txais kev kho mob thiab yuav tej khoom siv kho mob. Tub sab yuav siv tau koj tus naj npawb Medi-Cal mus txais yuav tej kev kho mob thiab tej khoom siv kho mob uas koj tsis xav tau. Vim Lis Cas Thiaj Khaws Kom Zoo Koj Daim Ntawv Medi-Cal?

7 Yog Li Cas Lawm Thaum Ib Tus Neeg Nyiag Siv Kuv Daim Medicare Lossis Medi- Cal? Tej zaum yuav teev tseg rau koj cov ntaub ntawv kho mob tias koj yog ib tug neeg uas lam tau lam siv xwb! Uas tej zaum yuav txwv lossis cuam tshuam tej kev kho mob los tej khoom kho mob uas koj yuav tsum muaj. OVERUSER

8 Daim Duab Nov Muaj Xwm Dab Tsi…. Medicare thiab Medi-Cal raug ua nqi them tej kev kuaj mob, kho mob, khoom lossis twj siv los kho mob uas tsis raws li txoj kev uas yuav kho koj tus mob. Ib daus las (dollar) uas cov neeg tub sab tub nyiag ntxias tau ntawm Medicare thiab Medi-Cal yog ib daus las tsawg zus los muab txoj kev kho mob pub rau tus neeg laus (uas yog koj thiab).

9 Kev Siv Ntaub Ntawv Medicare Thiab Medi-Cal Dag Noj Loj Npaum Cas? Raug li $40 billion txhua txhia xyoo Cov nyiaj nov yog nyiag los ntawm lub qhoos kas Medicare thiab Medi-Cal. Cov tub sab muab cov nyiaj mus yuav tsev loj loj, yuav nyiaj kub, thiab lwm yam. $18,000,000,000

10 Koj tus naj npawb Medicare lossis Medi-Cal zoo tam li koj tus naj npawb credit card. Thaum koj muab koj tus naj npawb nov thiab qhia txog koj tus kheej lawm, ces leej twg los yuav siv tau tej no mus yuav tej kev pab, tej khoom lossis twj siv uas koj tsis tau txais, tsis xav tau, lossis tsis xav yuav. Rau Koj Tus Kheej Ne, Nws Ho Zoo Li Cas?

11 Txhua yam kev kuaj mob, kev kho mob, thiab twj siv kho mob muaj teev tseg rau koj cov ntaub ntawv qhia txog koj txoj kev kho mob. Yog tias koj cov ntaub ntawv nov teev tseg tias koj muaj ntau yam uas koj tau siv los kho mob, tej zaum koj yuav raug teev tseg tias yog ib tus neeg uas siv heev dhau lawm thiab koj daim ntawv Medicare yuav raug ncua tseg, uas yuav ua rau koj txais kev kho mob nyuab thaum lub sij hawm uas koj xav tau kev kho mob ntawd.

12 Kev Dag Noj Leej Twg Nyiag Ntawm Medicare? Tej Chaw Kho Mob Me Koom haum muag tej twj siv kho mob Kws Kho Mob Tsev Kho Mob Loj Tsheb thauj neeg mob

13 Cov Tub Sab Muab Cov Naj Npawb Medicare Thiab Medi-Cal Tau Li Cas? Lawv mus ntawm tej qhov chaw uas muaj tej pawg neeg laus ces lawv mus hais tias … Kuv sawv cev ntawm Medicare (los Medical) tuaj… Medicare (los yog Medical) xav muab pub rau koj ib hnab txhuv, cov mis haus los pab rau lub nrog cev, khoom noj, los lwm yam, tiam sis. Peb yuav tsum tau koj lub npe, chaw nyob, thiab tus naj npawb Medicare. Muaj ntau zaus, cov neeg laus raug tub sab dag ntxias muab tus naj npawb Medicare thiab Medi- Cal rau. Nyiaj $$$ Mov Khoom Noj

14 Ob Peb Lub Lim Tiam Dhau Mus Ces… Tej zaum muaj ntau tus neeg laus uas tau mus nrog tus tub sab mus yuav tau txais tej yam li nram nov: ib lub rooj muaj log, los yog ib tus pas txheem, lub twj pab mus kev, los ib lub txaj pw Yog koj muaj ntshav qab zib, tab txawm yog koj tsis muaj los xij, tej zaum koj yuav pib txais tej twj siv los kho/ntsuas ntshav qab zib uas koj twb tsis tau yuav los tsis xav tau.

15 Kawm Kom Paub Thiab Ceeb Toom Txog Kev Dag Siv Medicare. Ceev Faj! Txob cia ib tus neeg twg dag ntsias koj ! Thov kom ib tug pab saib daim ntawv ua nqi them. Saib kom meej tias koj tsuas raug ua nqi them yam uas koj tau txais lawm xwb! Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav pub dawb! Tsis txhob txais tej kev pab lossis khoom uas koj tsis tau hais, tab txawm nws yog pub dawb los xij. Kawm kom paub zoo, tham nrog koj tsev neeg, thiab nug txhua txhia yam ua ntej yuav kos koj lub npe.. Qhov natwm nov yog koj daim ntawv siv los txais kev kho mob. MUAB CIA RAU IB QHO CHAW KOM ZOO.

16 Chaw Tiv Toj California Health Advocates Senior Medicare Patrol Program 1-800-434-0222 Website: www.cahealthadvocateswww.cahealthadvocates SEARAC 916-428-7444 Website: www.searac.orgwww.searac.org


Download ppt "Paub Thiab Tiv Thaiv Txog Kev Dag Siv Medicare Thiab MediCal."

Similar presentations


Ads by Google