Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Welcome to Hmong Alphabets and Sounds ACTIVITIES NEXT.

Similar presentations


Presentation on theme: "Welcome to Hmong Alphabets and Sounds ACTIVITIES NEXT."— Presentation transcript:

1

2 Welcome to Hmong Alphabets and Sounds ACTIVITIES NEXT

3 TABLE OF CONTENTS 1. Single and Double VowelsSingle and Double Vowels 2. Tone MarkersTone Markers 3. Single ConsonantsSingle Consonants 4. Double ConsonantsDouble Consonants 5. Triple and Quadruple ConsonantsTriple and Quadruple Consonants 6. SoundsSounds

4 Single and Double Vowels – Ntawv Niam a – ab e – ev i - ib o - ob u - ub w - wb ai – sai ia – dhia ua – tua au – tau ee – mee oo – tsoo aw – ko taw aa - aab IB TUG OB TUG 6 tus 7 tus contentnext

5 Tone Markers – Ntawv Cim Cim siab - b - high Cim niam – m - mom Cim ntuj - j - sky Cim kuv - v - I or Me Cim ua - -- - do Cim mus - s - walk Cim neeg - g - people Cim tod - d - over there Cov Ntawv Cim muaj 8 tus

6 Single Consonants – Cov ib Tug Txiv Ntawv C - cuaj D – dev F – fwj H – haus dej K – lub kaus L – tus luav M – tus miv N – tus noog Page 1

7 P – lub paj Q – tus qav R – rab riam S – sau ntawv T – lub taub v – lub viav vias X – tus xib xub Y – tus yaj Z – tus zaj Page 2

8 DOUBLE CONSONANTS Cov ob tug Tsiaj Ntawv Txiv Ch – tus choj Dh – dhia hlua Dl – dla dlej Hl – lub hlis Hm – tus hma

9 Hn – lub hnub Kh – nkawm khau Ml – tus mlom Nc – rab ncas Nk – lub nkoj Np – tus npua Nq – tus nquab Nr – lub nruas

10 Nt – tus ntaiv Ny – tus nyuj Ph – lub phaj Pl – tus plas Qh – qhov rooj Rh – rhawv zeb Th – lub thoob Ts – tus tsov

11 Tx – rab txiab Xy – leb xya

12 Triple Consonants Cov peb tug Tsiaj Ntawv Txiv Dlh – dlha hlua Hml - hmlos Hny – Hnyuv Nch – ncho pa Nkh – kev nkhaus Nph – nphoo ntsev

13 Nqh – nqhis dej Nth – lub kaus nthuav Nrh – txhais nrhoob Nts – tus ntsaum Ntx – tus ntxuam Plh – plhaub qe

14 Tsh – lub tsho Txh – pob txha

15 Cov plaub tug Tsiaj Ntawv Txiv Nplh – lub nplhaib Ntsh – txaus ntshai Ntxh – tus ntxhw Ndlh – ndlhis ndlhuv

16 a ab am aj av a as ag ad ewuio eb em ej ev e es eg ed ib im ij iv i is ig id ob om oj ov o os og od ub um uj uv u us ug ud wb wm wj wv w ws wg wd

17 ai aib aim aij aiv ai ais aig aid iaooee iab iam iaj iav ia ias iag iad oob oom ooj oov oo oos oog ood eeb eem eej eev ee ees eeg eed au aub aum auj auv au aus aug aud uaawaa uab uam uaj uav ua uas uag uad awb awm awj awv aw aws awg awd aab aam aaj aav aa aas aag aad


Download ppt "Welcome to Hmong Alphabets and Sounds ACTIVITIES NEXT."

Similar presentations


Ads by Google