Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Alphabets and Sounds ACTIVITIES

Similar presentations


Presentation on theme: "Alphabets and Sounds ACTIVITIES"— Presentation transcript:

1 Alphabets and Sounds ACTIVITIES
Welcome to Hmong Alphabets and Sounds ACTIVITIES NEXT

2 TABLE OF CONTENTS Single and Double Vowels Tone Markers
Single Consonants Double Consonants Triple and Quadruple Consonants Sounds

3 Single and Double Vowels – Ntawv Niam
a – ab e – ev i - ib o - ob u - ub w - wb IB TUG ai – sai ia – dhia ua – tua au – tau ee – mee oo – tsoo aw – ko taw aa - aab 6 tus tus OB TUG content next

4 Tone Markers – Ntawv Cim
Cim siab - b - high Cim niam – m - mom Cim ntuj - j - sky Cim kuv - v - I or Me Cim ua do Cim mus - s - walk Cim neeg - g - people Cim tod d - over there Cov Ntawv Cim muaj 8 tus

5 Single Consonants – Cov ib Tug Txiv Ntawv
C - cuaj D – dev F – fwj H – haus dej K – lub kaus L – tus luav M – tus miv N – tus noog Page 1

6 X – tus xib xub Y – tus yaj Z – tus zaj v – lub viav vias P – lub paj
Q – tus qav R – rab riam S – sau ntawv T – lub taub Page 2

7 DOUBLE CONSONANTS Cov ob tug Tsiaj Ntawv Txiv
Ch – tus choj Dh – dhia hlua Dl – dla dlej Hl – lub hlis Hm – tus hma

8 Hn – lub hnub Nk – lub nkoj Np – tus npua Kh – nkawm khau Ml – tus mlom Nq – tus nquab Nc – rab ncas Nr – lub nruas

9 Qh – qhov rooj Nt – tus ntaiv Ny – tus nyuj Rh – rhawv zeb Ph – lub phaj Th – lub thoob Pl – tus plas Ts – tus tsov

10 Tx – rab txiab Xy – leb xya

11 Triple Consonants Cov peb tug Tsiaj Ntawv Txiv
Nch – ncho pa Dlh – dlha hlua Hml - hmlos Nkh – kev nkhaus Nph – nphoo ntsev Hny – Hnyuv

12 Nts – tus ntsaum Ntx – Nth – tus ntxuam lub kaus nthuav Nrh –
Nqh – nqhis dej Nts – tus ntsaum Ntx – tus ntxuam Nth – lub kaus nthuav Nrh – txhais nrhoob Plh – plhaub qe

13 Tsh – lub tsho Txh – pob txha

14 Cov plaub tug Tsiaj Ntawv Txiv
Nplh – lub nplhaib Ntxh – tus ntxhw Ntsh – txaus ntshai Ndlh – ndlhis ndlhuv

15 a e i o u w ab am aj av a as ag ad eb em ej ev e es eg ed ib im ij iv
is ig id ob om oj ov o os og od ub um uj uv u us ug ud wb wm wj wv w ws wg wd

16 ai ia oo ee au ua aw aa aib aim aij aiv ai ais aig aid iab iam iaj iav ia ias iag iad oob oom ooj oov oo oos oog ood eeb eem eej eev ee ees eeg eed aub aum auj auv au aus aug aud uab uam uaj uav ua uas uag uad awb awm awj awv aw aws awg awd aab aam aaj aav aa aas aag aad


Download ppt "Alphabets and Sounds ACTIVITIES"

Similar presentations


Ads by Google