Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ntiajteb Vajtswv tsim tseg, Nws pub peb nyob ib ntus. Txawm yog xav nyob npaumtwg los xij, Yeej yuav tau muab tso tseg. Vajtswv ntuj txoj kev hlub, Thiaj.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ntiajteb Vajtswv tsim tseg, Nws pub peb nyob ib ntus. Txawm yog xav nyob npaumtwg los xij, Yeej yuav tau muab tso tseg. Vajtswv ntuj txoj kev hlub, Thiaj."— Presentation transcript:

1 Ntiajteb Vajtswv tsim tseg, Nws pub peb nyob ib ntus. Txawm yog xav nyob npaumtwg los xij, Yeej yuav tau muab tso tseg. Vajtswv ntuj txoj kev hlub, Thiaj yog qhov tseeb thiab ruaj. Nyob hauv ntiajteb nrhiav txhij nrhiav txhua, Nrhiav txog twg los tsis muaj.

2 Ntiajteb muaj xyoob muaj ntoo, Zoo nkauj zoo nyob tagnhro. Coobleej ntau tus tau xav hais tias Yuav tsis muaj hnub dua mus. Tabsis Tswv ntuj tsawm cia, Ntiajteb yuav raug kubnhyiab. Yog tshuav leejtwg tsis tau los ntseeg, Ciali los ntseeg nimno.

3 Ntiajteb tsis ruaj tsis khov, Tsis ntev yuav yaj yuav ploj. Qhov txhia qhov chaw hauv lub ntiajteb, Vajtswv yuav muab povtseg. Cov ntseeg Vajtswv yuav mus Nyob saum lub Ceeb tsheej ntuj Yuav tau nrog Vajtswv nyob qhov ntawd, Musli ib txhis tsis kawg.


Download ppt "Ntiajteb Vajtswv tsim tseg, Nws pub peb nyob ib ntus. Txawm yog xav nyob npaumtwg los xij, Yeej yuav tau muab tso tseg. Vajtswv ntuj txoj kev hlub, Thiaj."

Similar presentations


Ads by Google