Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Welcome To Hmong District 1. NTSIB THAWJ TSAAVXWM 2 Nyob zoo cov ntseeg suavdlawg. Kuv, Kx. Nom Lwm Kwm, thawj tsaavxwm ntawm peb HKM Qha Txuj Moo Zoo,

Similar presentations


Presentation on theme: "Welcome To Hmong District 1. NTSIB THAWJ TSAAVXWM 2 Nyob zoo cov ntseeg suavdlawg. Kuv, Kx. Nom Lwm Kwm, thawj tsaavxwm ntawm peb HKM Qha Txuj Moo Zoo,"— Presentation transcript:

1 Welcome To Hmong District 1

2 NTSIB THAWJ TSAAVXWM 2 Nyob zoo cov ntseeg suavdlawg. Kuv, Kx. Nom Lwm Kwm, thawj tsaavxwm ntawm peb HKM Qha Txuj Moo Zoo, zoo sab kws tau tuaj ntsib mej suavdlawg. Peb HKM muaj nyob lug txug najnub nua los vim yog mej suavdlawg nrug peb sis koom ua Vaajtswv dlejnum ua ib ke tau ntau caum lub xyoo. Ua ke nuav kuv yuav coj peb moog saib qee yaam dlejnum kws peb HKM tau ua yaav dlhau lug hab tej dlejnum kws yuav npaaj ua rua 4 lub xyoos rov rua tom ntej. Thov Vaajtswv foom koobmoov rua mej txhua tug kws muaj feem paab peb HKM hab Vaajtswv teg dlejnum ua ntu zug lug. Ua tsaug ntau!

3 Lub homphaj yog kuas paub Tswv Yexus; txhawb nqaa Nwg kws yog tug Cawmseej, tug Ntxuav kuas dlawbhuv, tug Khu tau mob, hab tug yuav rov lug ua Vaajntxwv; hab ua kuas Nwg lu lug Saamfwm tav. 3 HMONG DISTRICT MISSION STATEMENT

4 Keebkwm Ntawm HKM Xyoo 1978, muaj le 25 leeg xwbfwb hab thawjcoj moog saablaaj uake nyob rua Rolling J. Ranch, CA; thaam txug saib cov pawg ntseeg Moob lub neej nyob Ameskas yuav pum zoo muab zwm rua paab twg. Lub rooj saablaaj feem coob txhaj le pum zoo kuas zwm rua huv The Christian & Missionary Alliance, vim puab yog cov kws tau xaa tub xaa moo zoo tuaj nyob rua tebchaws Lostsuas hab paab peb Moob lug ntseeg Tswv Yexus. 4 Keebkwm Ntawm HKM

5 Vim lub rooj saablaaj zag nuav lub npe Hmong Field Conference txhaj le rhawv muaj. Lub sijhawm nuav puab txhaj le xaiv tau Kx. Tsheej Xyooj lug ua thawj tsaavxwm hab pum zoo muab lub chaw ua dlejnum tso rua Denver, CO. HKM muaj tswvcuab le 1,525 leeg nyob rua lub sijhawm ntawd. Xyoo 1985, lub npe Hmong Field Conference txhaj le raug muab hloov lug ua Hmong District of The Christian & Missionary Alliance. Xyoo1981, HKM yuav tau thawj lub tsev ua dlejnum nyob rua Lakewood, CO. 5

6 Keebkwm Ntawm HKM Xyoo 1985, HKM yuav dlua lub tsev ua dlejnum tshab nyob rua Brighton, CO vim lub tsev qub tsi raug nomtswv txujcai ua office ruaqhov nwg yog ib lub tsev pehawm Vaajtswv xwb. 6

7 Keebkwm Ntawm HKM Xyoo 2000, HKM txhaj yuav dlua ib lub tsev ua dlejnum tshab nyob Thornton, CO vim lub qub yau hab tsi txaus rua cov tub ua dlejnum lawm. 7

8 Rooj Saablaaj Txwm Xyoo Txhua txhua lub xyoo, HKM npaaj muaj lub rooj saablaaj txwm xyoo rua cov ntseeg suavdlawg tuaj has dlej has num, tuaj kawm, hab tuaj noog Vaajtswv txujlug uake rua ib qhov chaw. Lub rooj saablaaj txwmxyoo nuav tub npaaj muaj le 28 zag lug lawm. 8

9 Keebkwm Ntawm HKM Xyoo 2000, HKM tau ua koobtsheej 50 xyoo nyob rua Target Center, MPLS, MN; ncu txug peb Moob nyob tebchaws Lostsuas lug ntseeg Yexus tau le 50 lub xyoo dlhau lug. 9

10 Keebkwm Ntawm HKM Xyoo 1981, HKM pib txhais phoo Vaajlugkub qub hab khu phoo Vaajlugkub tshab. Xyoo 1997, HKM ua tav phoo nkauj kws muaj kaug taum nrug, ua lug Moob leeg hab Hmoob dlawb. Muab luam tawm yog 31,146 phoo. Xyoo 2000, phoo Vaajlugkub qub hab tshab txhais hab khu tav, hab muab luam tawm 33,000 phoo ua lug Moob leeg hab Hmoob dlawb. 10

11 Hmong District Dlha Dlejnum Le Caag? 11

12 Cov Thawj Tsaavxwm Ntawm HKM Kx. Tsheej Xyooj 1978-81 12

13 Cov Thawj Tsaavxwm Ntawm HKM Kx. Ntxoov Xeeb Yaaj 1982-90 13

14 Cov Thawj Tsaavxwm Ntawm HKM Kx. Timothy T. Vang, D Min. 1991-96 & 2003-2005 14

15 Cov Thawj Tsaavxwm Ntawm HKM Kx. Txooj Neeb Thoj 1997-02 15

16 Cov Thawj Tsaavxwm Ntawm HKM Kx. Nom Lwm Kwm 2006 -2010 16

17 Cov Tsaavxwm Ntawm HKM 17

18 Cov Departments Ntawm HKM 1.Church Multiplication 2.CLA (Church Leadership Academy) 3.DMD (Disciple Making Department) 4.Communications Department 5.Finance Department 6.OTS (Overseas Tribal Services) 7.Alliance Youth 8.Alliance Men 9.Alliance Women 18

19 Church Multiplication 19

20 CHURCH LEADERSHIP ACADEMY 20

21 DISCIPLE MAKING DEPARTMENT DM Making Healthy Disciple Cirricurrum 21

22 COMMUNICATIONS DEPARTMENT MediaWebsiteAudioVideoMagazine Computer Tech. Radio Ministry 22

23 FINANCE DEPARTMENT Finance Program Consulting Contribution & All the source of income Disbursement/Expenses Compensate & Payroll Budget Legal Documents 23

24 OVERSEA TRIBAL SERVICES OTS Health Economic Development Emergency Assistant Education Short-term leadership training 24

25 ALLIANCE YOUTH 25

26 ALLIANCE MEN Local men fellowship Men’s annual conference Project (District & Mission) Regional leadership training ALLIANCE MEN 26

27 ALLIANCE WOMEN Local women fellowship Women annual conference Project (District & Mission) Regional leadership training Prayer partner MK supports 27

28 DS Kx. Nom Lawm Kwm DS Secretary N. Txooj Xyoob Hawj CM Kx. Tswv Txos Thoj CLA & DMD Kx. Xeev Ntxawg Xoom Hmong District Staff 28

29 MEDIA Kx. Num Nyaj Hawj FINANCE Maiv Hawj OTS Kl. Xeev Nruag Xyooj Building Maintenance Kl. Ntshab Yaaj Hawj Hmong District Staff 29

30 Hmong District Pastors Cov xwbfwb taagnrho nyob rua huv HKM muaj txug le 130 leej. Feem coob puab yog cov kws ua xwbfwb nyob rua pawg ntseeg lawm. Muaj ib txha puab ho su dlejnum (retire) lawm. Dlhau le ntawd, muaj ib cov puab tsi tau tuav ib pawg ntseeg, tabsis puab kuj paab dlejnum huv pawg ntseeg lawv le kws puab ua tswvcuab nyob rua huv pawg ntseeg ntawd. 30

31 Hmong District Pastors Yuav laug txhua txhua lub xyoo peb muaj rooj cobqha rua cov xwbfwb hab nam xwbfwb tuaj kawm ua ke le 2-3 nub. 31

32 Hmong District Churches HKM muaj taagnrho 84 pawg ntseeg. Tswvcuab yog muaj 29,827 leej, xaam mivnyuas yau, laug, hab hluas huvsi. Muaj 42 pawg ntseeg kws puab yuav tau tuamtsev lug ua pawg ntseeg tug lawm. Tshuav 42 pawg ntseeg tseem qev luas lwm haiv neeg le tuamtsev siv. 32

33 Hmong District Missionaries HKM muaj 4 khub nyob rua Suavteb. Muaj 2 khub nyob rua Thaibteb. Muaj 1 tug ntxhais single missionary nyob rua Thaibteb. Muaj 1 tug ntxhais single ua discipleship missionary work nyob rua Thaibteb 33

34 Hmong District 4 Lub Xyoos Rov Rua Tom Ntej 2006-2010 Txu kev siv nyaj hab cov tub ua dlejnum ntawm HKM hab tig moog paab cov pawg ntseeg. Txhimkhu kev tswjfwm hab kev ua dlejnum HKM (restructure) kuas lawv le by-laws hab kev ntseeg. Txhimkhu kev tswjfwm huv tej pawg ntseeg kuas lawv le kev ntseeg hab kevcai lijchoj ntawm C&MA. Txhimkhu kevcai lijchoj ntxiv kuas lawv le kev ntseeg hab kuas muaj kev tswjfwm kuas meej. Paab txhua pawg ntseeg kuas muaj xwbfwb hab yug taug xwbfwb. Txhawb cov xwbfwb zug hab paab kuas puab muaj pawg ntseeg tuav. 34

35 Hmong District 4 Lub Xyoos Rov Rua Tom Ntej 2006-2010 Taw kev (guidelines) rua kev xaa moo zoo kuas meej. Txhawb txhua pawg ntseeg kuas muaj kev koom teg rua kev xaa moo zoo. Partnership nrug lwm paab rua kev xaa moo zoo. Paab tho txuj kev shortern-mission rua cov pawg ntseeg kuas ua tau dlejnum zoo hab yog txujkev. Paab cov pawg ntseeg kuas muaj kev tshaajtawm hab kev tsim tsaa pawg ntseeg tshab ntxiv Txhimkhu Phoo Vaajlugkub dlua tshab (revise). Hloov chaw ua dlejnum ntawm HKM. Txhawb cov tub kawm Vaajlugkub kuas lug ua xwbfwb. Txhimkhu kev luj hlub ntawm pawg ntseeg kuas paub Vaajtswv (healthy church). Nrhav kev paab cov hluas kws luj hlub tebchaws nuav kuas paub Vaajtswv. Hmong District 4 Lub Xyoos Rov Rua Tom Ntej 2006-2010 35

36 Lug Ua Tsaug Ua tsaug hab thov Vaajtswv foom koobmoov rua peb txhua tug! 36


Download ppt "Welcome To Hmong District 1. NTSIB THAWJ TSAAVXWM 2 Nyob zoo cov ntseeg suavdlawg. Kuv, Kx. Nom Lwm Kwm, thawj tsaavxwm ntawm peb HKM Qha Txuj Moo Zoo,"

Similar presentations


Ads by Google