Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти.

Similar presentations


Presentation on theme: "Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти."— Presentation transcript:

1 Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти.
Особливості планування та організації життєдіяльності дітей в ДНЗ відповідно до сучасних вимог Остапенко А.С., методист Центру громадянського виховання

2 Головна мета національної дошкільної освіти -
створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої Себе. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні

3 Пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти у 2011-2012 н.р.
Підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту, удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників; Забезпечення умов для обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку; Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою.

4 Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
зміни підходів до організації життєдіяльності дітей, що забезпечуються шляхом насичення цікавим змістом буття дітей спільно з дорослим у спеціально створеному розвивальному просторі

5 Змістовне буття - повноцінне проживання дитиною кожного дня, при якому максимальною мірою задовольняються фізіологічні, пізнавальні, духовні, естетичні, комунікативні та інші потреби, запити, інтереси з урахуванням бажань, можливостей, здібностей і нахилів малюка.

6 Нормативне забезпечення планування та організації життєдіяльності в ДНЗ
Закон України “Про дошкільну освіту” (ст. 24 Планування роботи ДНЗ) Положення про дошкільний навчальний заклад (п. 24) Лист МОНУ від р. № 1/9-455 “Планування роботи в дошкільних навчальних закладах”

7 Нормативне забезпечення планування та організації життєдіяльності в ДНЗ
Лист Міністерства освіти і науки України від р. № 1/9-393 “Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у н.р.” Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від р. № 1/9-666 “Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку” Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від № 1/9-577 “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах”

8 Нормативне забезпечення планування та організації життєдіяльності в ДНЗ
Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від № 1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році» Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 1.4/ від р. Інструктивно-методичні рекомендації “Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі”

9 Нормативне забезпечення планування та організації життєдіяльності в ДНЗ
Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (лист МОН України, від р. № 1/9-563) Інструктивно-методичний лист “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади” (МОН України від р. № 1/9-583)

10 Нормативне забезпечення організації навчально-виховного процесу
Лист МОНМС України від р. № 1/9-483 «Про перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України»

11 Нормативне забезпечення планування та організації життєдіяльності в ДНЗ
Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України від р. № 509) Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від р. № 1/9-153) Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від р. № 1/9-470)

12 Особистісно орієнтована модель дошкільної освіти
“педагог повинен навчитися бачити в кожній дитині риси, притаманні саме їй, а не абстрактному представникові певної віково-статевої групи. Йдеться про підсилення ролей індивідуального та диференційованого підходів до організації життєдіяльності дітей”. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні

13 Освітній процес має домірно включати у себе різні види дитячої діяльності, адекватні віку вихованців, в першу чергу, ті, в межах яких відбуваються важливі вікові новоутворення, і сприятливі для подальшого розвитку кожної маленької особистості в усіх сферах життєдіяльності.

14 навчально-пізнавальна діяльність Самостійна діяльність
Зайнятість дітей (Використані матеріали О.Долинної, О. Низковської “Організована пізнавальна діяльність дітей у дошкільному закладі” // Вихователь-методист дошкільного закладу. № 7, 2010) Організована навчально-пізнавальна діяльність Самостійна діяльність Ф-ня уявлень про світ природи, речей, стосунків, емоцій умови Формування системи цінностей сформованість дитячого інтересу -позитивне емоц. ставлення -наявність базового життєвого досвіду -достатня життєва компетентність Ф-ня життєво і соціально важливих умінь, навичок Перший досвід навч. діяльності 14

15 Зміст освіти Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», спеціальні програми Додаткові програми

16 Типи програм для ДНЗ (Лист МОН України від 27.05.2010 № 1/9-369 )
Основні Додаткові Державна базова програма Спеціальні - Комплексі - Парціальні - Альтернативні Експериментальні Регіональні

17 Основні програми Державна базова програма: конкретизуються вимоги Базового компонента дошкільної освіти, включає інваріантну та варіативну складову (визначає обов’язковий мінімум змісту дошкільної освіти, окреслює можливий додатковий зміст освітніх послуг). Спеціальні програми розробляються для ДНЗ (груп) компенсуючого типу з урахуванням специфіки організації освітнього процесу та виду порушень у дітей. Зорієнтовані на виконання основних вимог Державної базової програми).

18 Додаткові програми Комплексні програми окреслюють оптимальний комплекс розвивальних, виховних, начальних функцій і напрямів організації життєдіяльності, розширюють та конкретизують їхнє змістовне наповнення в межах вікової компетентності дітей до 6 (7) років та передбачають поступове ускладнення програмового змісту на кожному етапі, зокрема: - за лініями розвитку, - з організації різних видів діяльності. Також комплексні програми розробляються для: - сезонного, короткотривалого перебування дітей у ДНЗ, - для здійснення соціально-педагогічного патронату, - для ДНЗ (груп) з мовою виховання національних меншин.

19 Упровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від № 1111 «Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» Результати впровадження програми “Впевнений старт” обговорювалися на Всеукраїнському науково-практичному семінарі (Київ, ), рішення семінару опубліковано в журналі “Дошкільне виховання”, 2011, № 7.

20 Підсумки впровадження
Програма «Впевнений старт» зарекомендувала себе як додаткова комплексна програма для підготовки дітей 5-річного віку до школи в умовах обов’язкової дошкільної освіти; оптимальним є використання даної Програми для підготовки дітей до школи в умовах загальноосвітнього навчального закладу та груп короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах; у Програмі чітко визначені завдання розвитку 5-річної дитини за основними розділами; Програма містить поради батькам за всіма розділами, що дає можливість використовувати її в родинному вихованні, та педагогу планувати та ефективно здійснювати роботу з батьками.

21 Необхідно звернути увагу:
Не виокремлено у самостійні розділи завдання соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку, Немає переліку творів художньої літератури, недостатньо висвітлено роботу з дитячою книжкою, Завищено вимоги до окремих ліній розвитку старших дошкільників, Відсутній розділ з навчання іноземної мови.

22 Парціальні програми Укладаються з дотриманням засадничих принципів і вимог Державної базової програми. Поглиблено висвітлюють один із її змістовних компонентів (лінію розвитку, вид діяльності), доповнюючи зміст інваріантної чи/та варіативної частини базової або додаткової комплексної програми. Є основою для організації діяльності ДНЗ за певним пріоритетним напрямом та надання дітям освітніх послуг через функціонування студій, гуртків, секцій тощо.

23 Альтернативні програми
Розробляються з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти та відмінних від загальноприйнятих філософсько-концептуальних засад організації, змістового наповнення освітнього процесу, створення умов для розвитку, виховання і навчання дітей.

24 Експериментальні програми
грунтуються на Базовому компоненті дошкільної освіти, розробляються і апробуються на предмет можливості та доцільності їх упровадження в практику дошкільної освіти в умовах дослідно-експериментальної освітньої діяльності всеукраїнського, регіонального чи місцевого рівнів.

25 Регіональні програми Створюються з метою повнішого задоволення потреб населення в освітніх послугах для дітей дошкільного віку певного регіону на основі Базового компонента дошкільної освіти, Державної базової програми. Відображають етнічні, історичні, природничо-кліматичні, соціокультурні та інші особливості регіону. Регіональний компонент має становити не менше 15% обсягу програмового матеріалу.

26 Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від № 1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 н. р.» Зміст дошкільної освіти реалізується через Державну базову програму розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”. Можуть використовуватися додаткові освітні програми (комплексні та парціальні).

27 Додаткові програми Парціальні: Комплексні: “Впевнений старт”,
“Англійська мова для дітей дошкільного віку”, “Дитяча хореографія”, “Кольорові долоньки”, “Українотворець”, “Лего-конструювання”. Комплексні: “Впевнений старт”, “Дитина”, “Дитина в дошкільні роки”

28 Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку
має сприяти створенню у дитини цілісної картини світу, збереженню дитячої субкультури, культивуванню специфічних для даного вікового етапу видів діяльності та форм активності.

29 Основні завдання програми ”Я у Світі”
Розвинути в дошкільника: базові якості особистості (самостійність, працелюбність, людяність, самолюбність, спостережливість, відповідальність, розсудливість, справедливість, самовладання, креативність); різні форми активності (фізичні, емоційно-ціннісні, соціально-моральні, пізнавальні, мовленнєву, художню, креатину); оптимальні для віку моделі основних видів діяльності (сюжетно-рольової гри, предметно-практичної діяльності, спілкування, навчальної діяльності).

30 Завдання програми “Я у Світі” структуровані за
Завдання програми “Я у Світі” структуровані за Сферами життєдіяльності: Природа Культура Люди Я сам Лініями розвитку: Фізична Соціально-моральна Мовленнєва Емоційно-ціннісна Пізнавальна Художньо-естетична Креативна

31 Концептуальні принципи Базової програми
Концептуальні принципи Базової програми Активності Природовідповідності Ампліфікації забезпечення змістового сьогодення Індивідуалізації через інтеграцію змісту освіти у різні види діяльності

32 Теорія ампліфікації (за О.В. Запорожцем)
Теорія ампліфікації (за О.В. Запорожцем) Оптимальне використання дорослими можливостей кожного вікового етапу для повноцінного особистісного розвитку дошкільника, на відміну від ідеї форсованого, раннього, природоневідповідного навчання. Грунтується на ідеї цілісного розвитку особистості як основному напрямі організації дошкільної освіти на сучасному етапі.

33 Принцип інтеграції Блочно-тематичний підхід до планування
Принцип інтеграції Блочно-тематичний підхід до планування взаємопов’язаність різних елементів навчального процесу як основа для формування цілісної картини світу

34 Тематичний підхід до планування передбачає:
Групування навчального матеріалу Активна участь дітей в систематизації матеріалу Спрямованість на формування в дітей основ діалектичного світогляду Розкриття творчого потенціалу Розвиток здібностей та вміння самостійно, активно пізнавати довкілля

35 Основні форми навчально-пізнавальної діяльності
Заняття різних видів Гурткова робота Індивідуальна робота Організовані дидактичні ігри у повсякденному житті Екскурсії Спостереження Елементарні досліди, пошукові ситуації

36 І. За змістовними напрямами освітньої роботи
Інструктивно-методичні рекомендації “Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі” Класифікація занять І. За змістовними напрямами освітньої роботи ІІ. За дидактичними цілями ІІІ. За способом організації дітей ІV. За специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання

37 За змістовними напрямами освітньої роботи
За змістовними напрямами освітньої роботи З фізичного розвитку З пізнавального розвитку З мовленнєвого розвитку З художньо-естетичного розвитку

38 Орієнтовний розподіл занять на тиждень за Базовою програмою “Я у Світі”
Старший дошкільний вік: Фізична л.р. -2 (+ щодня в інші реж. моменти) Соціально-моральна л.р. Мовленнєва л.р. – 2 Пізнавальна л.р. –1 Емоційно-ціннісна л.р. Художньо-естетична л.р.- 4 Креативна л.р. Всього – 9 З них групових - 8

39 Умови ефективної організації життєдіяльності дитини
Забезпечення емоційного комфорту (доброзичливості, захищеності, довіри) Створення розвивального середовища природного, предметно-ігрового та соціального - інтеграція змісту освіти в різних видах діяльності дітей Професійна готовність педагога (компетентність в основних сферах життєдіяльності, володіння сучасними освітніми технологіями, психологічна готовність до нововведень)

40 Роль розвивального середовища
Спонукає до самостійних занять різними видами діяльності Приваблює й зацікавлює Дає поштовх дитячій уяві й фантазії Насичує домірними віку контактами Сприяє формуванню внутрішнього світу дитини

41 Підготовка дитини до шкільного життя
Особливе розуміння ролі дошкільного дитинства у становленні особистості Рівень дошкільної психологічної зрілості Оптимальний рівень розвитку якісних новоутворень Формування мотивації до навчання через ігрову діяльність

42 Готовність до навчання у школі –
інтегративна характеристика психічного розвитку дитини, яка складається на завершення дошкільного дитинства і включає компоненти, що зумовлюють успішну адаптацію дитини до умов і вимог школи. Дане поняття розглядається у двох взаємопов’язаних аспектах: а) загальна готовність; б) спеціальна готовність до навчання у школі.

43 Структура готовності дітей до шкільного навчання
Загальна готовність фізіологічна; фізична; психологічна: - мотиваційна, - емоційно-вольова; - інтелектуальна; - соціальна. Розвиток мовлення, підготовка до грамоти; Формування логіко-математичної компетентності; Підготовка до письма; Формування уявлень про навколишній світ.

44 Дякую за увагу! Центр громадянського виховання
вул. Пушкінська, 24, к.8


Download ppt "Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти."

Similar presentations


Ads by Google