Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

“ПЕРШІ СХОДИНКИ ДО НАВЧАННЯ”

Similar presentations


Presentation on theme: "“ПЕРШІ СХОДИНКИ ДО НАВЧАННЯ”"— Presentation transcript:

1 “ПЕРШІ СХОДИНКИ ДО НАВЧАННЯ”
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ “ПЕРШІ СХОДИНКИ ДО НАВЧАННЯ” РОЗРОБИЛА ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШИРОКИНСЬКОЇ ЗШ І – ІІІ СТ. ІМ. М. В. ЯСИНЕНКА ЗЕЛЕНЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

2 ЩО ТАКЕ ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЩО ТАКЕ ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ Російський науковець Є. Полат характеризує проекти як сукупність навчально-пізнавальних прийомів, за допомогою яких діти набувають знання та навички в процесі виконання певних практичних завдань. Проектна діяльність – одна із найбільш продуктивних педагогічних технологій, яка суттєво збагачує навчально-виховний процес та змінює традиційний підхід до навчання та виховання учнів

3 РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ Як зазначає О. Пехота, «Результати виконання проектів повинні бути «відчутні»: якщо це теоретична проблема, то конкретне її вирішення, якщо практична — конкретний результат, готовий до впровадження».

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ ІНФОРМА-ЦІЙНІ ДОСЛІД-НИЦЬКІ ІГРОВІ ЗА ДОМІНАНТОЮ В ПРОЕКТІ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ТВОРЧІ

5 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ ЗА ТЕРМІНОМ ВИКОНАННЯ ЗА СКЛАДОМ УЧАСНИКІВ: КОРОТКОСТРОКОВІ СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ ДОВГОСТРОКОВІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ГРУПОВІ КОЛЕКТИВНІ

6 ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПРОЕКТ
ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПРОЕКТ важливими є організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику; короткотермінові проекти можуть виконуватися з одного предмету; результат діяльності учасників чітко визначено з самого початку; орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, рекомендації, проект закону, словник); потребує попереднього складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них; Довгострокові проекти (від одного місяця до року) присвячені доволі великій або декільком пов'язаним проблемам, і відповідно є міждисциплінарними.

7 МІЙ ПРОЕКТ “ПЕРШІ СХОДИНКИ ДО НАВЧАННЯ”
МІЙ ПРОЕКТ “ПЕРШІ СХОДИНКИ ДО НАВЧАННЯ” Актуальність теми проекту обумовлена наступним. Формування та розвиток у дітей ключових компетентностей стало основним завданням початку XXI століття. Ця проблема набуває актуальності у зв'язку з тим, що сучасний світ характеризується стрімким соціальним, технологічним і політичним розвитком, який потребує від людини здатності робити духовно-моральний вибір, мобільності та відповідальності у прийнятті рішень, вміння ефективно спілкуватися та бути успішним. В свою чергу це потребує переосмислення освітніх стратегій, визначення пріоритетів, характеру та нового змісту освіти, яка була б спрямована на формування життєздатної особистості.

8 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ за домінантою в проекті: - практико-орієнтований; за кількістю учасників: - груповий; за терміном виконання: - довгостроковий за предметно-змістовною спрямованістю: - міжпредметний за географією: - локальний (шкільний)

9 МЕТА ПРОЕКТУ Розвиток пізнавальних інтересів дитини та бажання вчитись; Допомога батькам майбутніх першокласників Цілісний і різнобічний розвиток дитини; Формування необхідних навичок навчальної діяльності, відповідних віковим можливостям і вимогам сучасної української школи;

10 ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ Швидка та безболісна адаптація дитини до умов шкільного навчання; Формування в дітей стійкого та впевненого бажання вчитись; Перехід дитини від ігрової до навчальної діяльності; Розвиток толерантних способів спілкування між дошкільнятами; Виховання організованості дитини в навчальній діяльності.

11 ПРОВІДНА ПРОБЛЕМА ПРОЕКТУ
ПРОВІДНА ПРОБЛЕМА ПРОЕКТУ Надати особистісно орієнтовану за змістом і формою допомогу в процесі адаптації 6-річного першокласника в нових умовах через: стимуляцію пізнавальних інтересів дитини; стимуляцію уваги, здатності до погодженої взаємодії; розвиток мислення; розвиток навичок аналізу, синтезу й узагальнення; збільшення обсягу пам'яті; розвиток дрібної моторики; формування здатності керування своєю поведінкою, розвиток довільної уваги; розширення й активізацію дитячого словника, використання попереднього досвіду; розвиток емоційно-вольової сфери; створення умов для гарної поведінки та спілкування; позитивні бесіди, спрямовані на зміну ставлення до непопулярних дітей.

12 АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ Проблема готовності та адаптації до школи є актуальною і потребує посиленої, особливої уваги, роботи з боку вихователів, учителів, батьків. У зв'язку з цим виникла необхідність посилити роботу з готовності дитини до школи. А саме: забезпечення функціонування наступності в діяльності структурних складових, а саме: сім’ї, дитячих дошкільних установ і школи, які об’єднані спільною метою педагогічного процесу; включення всіх складових в єдину систему неперервної освіти, зосередження уваги на особистості дитини, її розвитку, навчанні й вихованні; здійснення педагогічного процесу з урахуванням індивідуальних можливостей кожної дитини на основі педагогічної діагностики та інтеґрації змісту освіти.

13 МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ Методична література, журнали «Бібліотека вчителя початкової школи», «Початкова школа», «Розкажіть онуку», «Дошкільне виховання», науково-популярна література, ЗМІ, навчально-методичні посібники, проект програми «Впевнений старт» Міністерства науки і освіти України

14 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Реалізація проекту сприяє:
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Реалізація проекту сприяє: Виявленню і розвитку індивідуальних здібностей дитини; Вихованню в дітей спільно із сім’єю активного пізнавального ставлення до навколишнього оточення; Забезпеченню дітей практичними уміннями і навичками діяльності; Формуванню базису пізнавального та навчального досвіду як основи майбутньої навчальної діяльності дитини; Формуванню загально мовленнєвого розвитку дітей.

15 ЗМІСТ ПРОЕКТУ Зміст проекту реалізується за чотирма сходинками:
 Зміст проекту реалізується за чотирма сходинками: «Скоро я йду в школу!» (формування в дитини готовності бути у новій соціальній ролі — школяра — з певними обов'язками і правами). «Чи готовий я до школи?» (розвиток сприйняття, мислення і мовлення, процесів пам 'яті, координації, уваги, уяви, фантазії, інтересу до знань). 3.«Я - особистість» (вдосконалення вмінь спілкування з однолітками, вчителями, дорослими). 4. «Батьківська сторінка» (поради батькам майбутніх першокласників) Навчальний зміст проекту показано через систему ігор, завдань, тренінгів, вправ, сконцентрованих у кожній навчальній лінії відповідно до зазначених сходинок.

16 Навчальні лінії сходинки «Чи готовий я до школи?»
ЗМІСТ ПРОЕКТУ Навчальні лінії сходинки «Чи готовий я до школи?» Етюди Ігротека Виконуємо вправи Веселі актори Ми на тренінгу Позитивні бесіди Цікаві запитайлики Неслухняний язичок Вправні пальчики Математичні вузлики Відпочивайка Навчальні лінії сходинки «Скоро я йду в школу!» Літературна Ігрова Серія тестів

17 «Батьківська сторінка” Навчальні лінії сходинки «Я - особистість»
ЗМІСТ ПРОЕКТУ Сходинка «Батьківська сторінка” План роботи батьківського лекторію Майстер клас для батьків майбутніх першокласників “Збираємо дитину до школи” (практичні поради) Навчальні лінії сходинки «Я - особистість» Я у суспільстві (етюди, ігри, тренінги, хвилинка чуйності, вправи) Бесіди за творчим спадком В.О. Сухомлинського

18 ВИСНОВОК Забезпеченню дітей практичними уміннями і навичками діяльності; Формуванню базису пізнавального та нав-чального досвіду як основи майбутньої нав-чальної діяльності дитини; Формуванню загально-мовленнєвого розвитку дітей. Реалізація проекту сприяє: Виявленню і розвитку індивідуальних здібностей дитини; Вихованню в дітей спільно із сім’єю активного пізнавального ставлення до навколишнього оточення;


Download ppt "“ПЕРШІ СХОДИНКИ ДО НАВЧАННЯ”"

Similar presentations


Ads by Google