Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

O r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n.

Similar presentations


Presentation on theme: "O r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n."— Presentation transcript:

1 o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n

2 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR S T E P H E N P. R O B B I N S E L E V E N T H E D I T I O N W W W. P R E N H A L L. C O M / R O B B I N S © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. PowerPoint Presentation by Charlie Cook Chapter 9 مفهوم تیم های کاری Understanding Work Teams

3 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–2 مدل تاثیر تیم - کارایی E X H I B I T 9–3

4 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–3 ایجاد تیم های کارا

5 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–4 ایجاد تیم های کارا

6 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–5 نقش های کلیدی در تیم ها E X H I B I T 9–4

7 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–6 ایجاد تیم های کارا

8 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–7 ایجاد تیم های کارا

9 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–8 تاثیر فرآیندهای تیمی + – = E X H I B I T 9–4

10 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–9 تیم ها و مدیریت کیفیت  کارایی تیم ها و مدیریت کیفیت در آنها نیازمند آنند که تیم ها: 1.باندازه کافی کوچک بوده تا دارای کارا و موثر باشند. 2.بدرستی در رابطه با مهارت ها و تخصص های مورد نیاز آموزش دیده باشند. 3.زمان کافی برای کار بر روی مسائل ارجاع شده داشته باشند. 4.اختیار لازم برای حل مسائل و انجام اقدامات اصلاحی را داشته باشند. 5.فرد قهرمان یا شاخصی را به منظور فراخوانی دیگران در هنگام نیاز داشته باشند.

11 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–10 هشدار: تیم ها همیشه جوابگو نیستند  آزمون های ارزیابی تناسب تیم با موضوع مورد نظر: –آیا کار مورد نظر پیچیده است؟ آیا برای انجام آن احتیاج به دیدگاه های متفاوت می باشد؟ –آیا هدف یا مقصود از انجام کار مورد نظر توسط تیم بزرگتر از جمع جبری اهداف یا نیت های تک تک اعضای آن خواهد بود؟ –آیا هر یک از اعضای تیم برای انجام کار محول شده به وظایفی که نسبت به وظایف دیگران مستقل باشد, مشغول خواهند شد؟


Download ppt "O r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n."

Similar presentations


Ads by Google