Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

O r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n.

Similar presentations


Presentation on theme: "O r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n."— Presentation transcript:

1 o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n

2 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR S T E P H E N P. R O B B I N S E L E V E N T H E D I T I O N W W W. P R E N H A L L. C O M / R O B B I N S © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. PowerPoint Presentation by Charlie Cook Chapter 8 مبانی رفتار گروهی Foundations of Group Behavior

3 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.8–2 ساختار گروه – چسبندگی Cohesiveness افزایش چسبندگی گروه: 1.کوچک نمودن ابعاد گروه 2.ایجاد تفاهم در رابطه با آرمان ها و اهداف 3.افزایش مدت زمان با هم بودن گروه 4.ارتقای جایگاه گروه و دقیق یا سخت نمودن عضویت در آن 5.ایجاد رقابت با سایر گروه ها 6.پاداش به گروه نه به افراد 7.جداسازی فیزیکی گروه افزایش چسبندگی گروه: 1.کوچک نمودن ابعاد گروه 2.ایجاد تفاهم در رابطه با آرمان ها و اهداف 3.افزایش مدت زمان با هم بودن گروه 4.ارتقای جایگاه گروه و دقیق یا سخت نمودن عضویت در آن 5.ایجاد رقابت با سایر گروه ها 6.پاداش به گروه نه به افراد 7.جداسازی فیزیکی گروه چسبندگی Cohesiveness میزان وابستگی و جذب شدن اعضای گروه به یکدیگر و انگیزه آنان برای حضور در آن.

4 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.8–3 رابطه بین چسبندگی گروه, معیارهای کارایی و بهره وری E X H I B I T 8–6

5 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.8–4 وظایف گروه Group Tasks  تصمیم گیری Decision-making –گروه های بزرگ امکان ذخیره و انباشت اطلاعات را برای انجام وظایف پیچیده فراهم می آورند. –گروه های کوچک قابلیت بهتری برای هماهنگی و اجرای وظایف پیچیده را دارا می باشند. –ساده بودن, استاندارد بودن و روتین بودن وظایف نیاز به موثر بودن فرآیندهای کار گروهی در مقابل کارا بودن آنها را کاهش خواهد داد.

6 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.8–5 تصمیم گیری گروهی Group Decision Making  قوت ها Strengths –بکارگیری اطلاعات کاملتر –افزایش تنوع زوایای دید –تصمیم گیری با کیفیت برتر (دقیق تر) –افزایش میزان پذیرش تصمیم ها و راه حل ها  معایب Weaknesses –کند و نیازمند به زمان –الزام به تطابق و همنوایی –تسلط یا غلبه یک یا چند نفر از اعضای گروه –ابهام در مسئولیت پذیری

7 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.8–6 تصمیم گیری گروهی Group Decision Making تفکر گروهی Groupthink پدیده ای است که در آن معیار توافق و اجماع بر ارزیابی های واقع بینانه در مورد گزینه ها و اقدامات عملی ارجحیت دارد. تعویض گروهی Groupshift عبارتست از جابجایی مخاطرات و ریسک تصمیم گیری که گروه با انتخاب بین تصمیم گیری فرد و تصمیم گیری گروه متحمل می گردد. این جابجایی می تواند منجر به محافظه کاری یا پذیرش درجه بالاتری از ریسک گردد.

8 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.8–7 روشهای تصمیم گیری گروهی گروه های تعاملی Interacting Groups گروه هایی است که در آن اعضاء با یکدیگر تعامل چهره به چهره داشته باشند. تکنیک گروه های صوری Nominal Group Technique نوعی روش تصمیم گیری گروهی است که در آن اعضا با یکدیگر برای تجمیع نظرات و تصمیمات مختلف به صورت سیستماتیک ولی مستقل تعامل چهره به چهره می نمایند.

9 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.8–8 روشهای تصمیم گیری گروهی نشست های الکترونیکی Electronic Meeting جلسه ای است که اعضای آن از طریق کامپیوتر با یکدیگر تعامل نموده و در آن اجازه می یابند تا بصورت ناشناس نکات را مطرح نموده و آراء را تجمیع نمایند. توفان فکری Brainstorming نوعی فرآیند تولید ایده می باشد که در آن کلیه گزینه ها از هر نوعی مورد اقبال قرار گرفته در عین حال از نقد آنها جلوگیری و ممانعت به عمل می آید.

10 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.8–9 ارزیابی کارایی گروه Evaluating Group Effectiveness E X H I B I T 8–8 TYPE OF GROUP Effectiveness Criteria Interacting Brainstorming Nominal Electronic Number and quality of ideas Low Moderate High High Social pressure High Low Moderate Low Money costs Low Low Low High Speed Moderate Moderate Moderate Moderate Task orientation Low High High High Potential for interpersonal conflictHigh Low Moderate Low Commitment to solution High Not applicable Moderate Moderate Development of High High Moderate Low group cohesiveness

11 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR S T E P H E N P. R O B B I N S E L E V E N T H E D I T I O N W W W. P R E N H A L L. C O M / R O B B I N S © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. PowerPoint Presentation by Charlie Cook Chapter 9 مفهوم تیم های کاری Understanding Work Teams

12 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–11 چرا تیم ها فراگیر شدند؟  معمولا تیم ها افراد را به کارایی میرساند.  در تیم ها استعدادهای کارکنان بهتر بکارگرفته می شود.  تیم ها نسبت به تغییرات محیطی بسیار منعطف تر و پاسخگوتر می باشند.  تیم ها کارکنان را بیشتر درگیر کار می نمایند.  تیم ها راه بسیار موثری برای مشارکت دادن دیگران در تصمیم گیری ها و سازماندهی و افزایش انگیزش می باشد.

13 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–12 تفاوت تیم با گروه گروه کاری Work Group مجموعه ای از افراد که هدف اولیه آنان به اشتراک گذاری اطلاعات و تصمیم گیری برای کمک به هر یک از اعضاء جهت انجام وظایف و مسئولیت های واگذار شده به آنان تیم کاری Work Team مجموعه ای از افراد که نتیجه سعی و تلاش جمعی آنان در قالب تیم از از کارایی بیشتری نسبت به جمع جبری نتیجه و تلاش تک تک آنان خواهد بود.

14 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–13 مقایسه گروه ها و تیم های کاری E X H I B I T 9–1

15 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–14 انواع تیم ها تیم های حل مسئله Problem-Solving Teams گروه های مشتمل بر 5 الی 12 نفر از کارکنان شاغل در یک قسمت از سازمان که چند ساعت در طول هفته یکدیگر را برای بررسی راه های افزایش کیفیت, کارایی و بهبود محیط کاری ملاقات می نمایند. تیم های خود مدیر Self-Managed Work Teams گروه های مشتمل بر 10 الی 15 نفر که وظایف و مسئولیت های سرپرست قبلی خود را عهده دار می گردند.

16 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–15 انواع تیم ها (ادامه) Task forces Committees تیم های با کارکردهای متداخل Cross-Functional Teams مرکب از کارکنان دارای سطح سازمانی یکسان می باشند که متعلق به بخش های مختلف سازمان بوده و برای انجام وظیفه ای مشخص گرد هم می آیند.

17 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–16 انواع تیم ها (ادامه) خصوصیات تیم مجازی Team Characteristics 1.فقدان استفاده از اشارات حرفی و یا غیر حرفی 2.محدود به برخی زمینه های اجتماعی social context 3.قادر به فائق آمدن به محدودیت های زمانی و مکانی خصوصیات تیم مجازی Team Characteristics 1.فقدان استفاده از اشارات حرفی و یا غیر حرفی 2.محدود به برخی زمینه های اجتماعی social context 3.قادر به فائق آمدن به محدودیت های زمانی و مکانی تیم های مجازی Virtual Teams اعضای آن به کمک تکنولوژی اطلاعات با یکدیگر ارتباط داشته و به صورت فیزیکی پراکنده می باشند و به دنبال تامین هدف مشترکی تلاش می نمایند. goal.

18 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–17 مدل تاثیر تیم - کارایی E X H I B I T 9–3

19 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–18 ایجاد تیم های کارا

20 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–19 ایجاد تیم های کارا

21 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–20 نقش های کلیدی در تیم ها E X H I B I T 9–4

22 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–21 ایجاد تیم های کارا

23 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–22 ایجاد تیم های کارا

24 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–23 تاثیر فرآیندهای تیمی + – = E X H I B I T 9–4

25 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–24 تیم ها و مدیریت کیفیت  کارایی تیم ها و مدیریت کیفیت در آنها نیازمند آنند که تیم ها: 1.باندازه کافی کوچک بوده تا دارای کارا و موثر باشند. 2.بدرستی در رابطه با مهارت ها و تخصص های مورد نیاز آموزش دیده باشند. 3.زمان کافی برای کار بر روی مسائل ارجاع شده داشته باشند. 4.اختیار لازم برای حل مسائل و انجام اقدامات اصلاحی را داشته باشند. 5.فرد قهرمان یا شاخصی را به منظور فراخوانی دیگران در هنگام نیاز داشته باشند.

26 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.9–25 هشدار: تیم ها همیشه جوابگو نیستند  آزمون های ارزیابی تناسب تیم با موضوع مورد نظر: –آیا کار مورد نظر پیچیده است؟ آیا برای انجام آن احتیاج به دیدگاه های متفاوت می باشد؟ –آیا هدف یا مقصود از انجام کار مورد نظر توسط تیم بزرگتر از جمع جبری اهداف یا نیت های تک تک اعضای آن خواهد بود؟ –آیا هر یک از اعضای تیم برای انجام کار محول شده به وظایفی که نسبت به وظایف دیگران مستقل باشد, مشغول خواهند شد؟


Download ppt "O r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n."

Similar presentations


Ads by Google