Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

O r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n.

Similar presentations


Presentation on theme: "O r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n."— Presentation transcript:

1 o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n

2 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR S T E P H E N P. R O B B I N S E L E V E N T H E D I T I O N W W W. P R E N H A L L. C O M / R O B B I N S © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. PowerPoint Presentation by Charlie Cook Chapter 11 دیدگاه مقدماتی در مورد رهبری

3 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.11–2 رهبری چیست؟ رهبری Leadership توانایی تاثیرگذاری و ترغیب یک گروه برای دستیابی به آرمانها و اهداف مدیریت Management استفاده از توانایی یا قدرت ذاتی معطوف شده به مرتبه و مقامی رسمی به منظور همراه نمودن و جلب توافق اعضای سازمان

4 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.11–3 تئوری های خصایص Trait Theories خصایص رهبری: بلندهمت و دارای انرژی بالابلندهمت و دارای انرژی بالا دارا بودن حس رهبریدارا بودن حس رهبری قابل اعتماد و امانت دارقابل اعتماد و امانت دار اعتماد به نفساعتماد به نفس دارای هوش و ذکاوتدارای هوش و ذکاوت پایش شدید اعمال خودپایش شدید اعمال خود دارای دانش مناسب و مرتبط با موضوع رهبریدارای دانش مناسب و مرتبط با موضوع رهبری خصایص رهبری: بلندهمت و دارای انرژی بالابلندهمت و دارای انرژی بالا دارا بودن حس رهبریدارا بودن حس رهبری قابل اعتماد و امانت دارقابل اعتماد و امانت دار اعتماد به نفساعتماد به نفس دارای هوش و ذکاوتدارای هوش و ذکاوت پایش شدید اعمال خودپایش شدید اعمال خود دارای دانش مناسب و مرتبط با موضوع رهبریدارای دانش مناسب و مرتبط با موضوع رهبری تئوری های خصایص رهبری Traits Theories of Leadership تئوری هایی که با در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی, فیزیکی, اجتماعی یا فکری تمایز بین رهبران و غیررهبران را ممکن می سازد.

5 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.11–4 تئوری های رفتاری Behavioral Theories تئوری خصایص: رهبران متولد می شوند و ساخته نمی شوند.تئوری خصایص: رهبران متولد می شوند و ساخته نمی شوند. تئوری رفتاری: خصایص رهبری قابل آموزش می باشند.تئوری رفتاری: خصایص رهبری قابل آموزش می باشند. تئوری خصایص: رهبران متولد می شوند و ساخته نمی شوند.تئوری خصایص: رهبران متولد می شوند و ساخته نمی شوند. تئوری رفتاری: خصایص رهبری قابل آموزش می باشند.تئوری رفتاری: خصایص رهبری قابل آموزش می باشند. تئوریهای رفتاری در رهبری Behavioral Theories of Leadership تئوری هایی است که تمایز بین رهبران و غیررهبران را مبتنی بر رفتارهای خاصی مشخص می نمایند.

6 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.11–5 تئوری های احتمال وقوع در آینده Contingency Theories مدل پیشگویی Fiedler عبارتست از اعتقاد به اینکه کارایی هر گروه وابسته به میزان تطابق و صحت تعامل و شیوه رهبر آن با زیردستان و میزان کنترل و تاثیرگذاری رهبر در موقعیت های پیش آمده می باشد. پرسشنامه حداقل ترجیحات برای همکاریLeast Preferred Co-Worker (LPC) Questionnaire ابزاری است برای اندازه گیری میزان وظیفه گرایی یا رابطه گرایی فرد در انجام کارها

7 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.11–6 مدل Fiedler: تعریف موقعیت ارتباطات رهبر با اعضاء Leader-Member Relations میزان اعتماد, صحت و احترام رهبر نزد پیروان موقعیت قدرت Position Power میزان تاثیر قابل انتظار از موقعیت رسمی فرد در هر سازمان که مشتمل بر میزان قدرت قابل استفاده, قابل اعمال, نظام مند و قابل استفاده برای افزایش عایدی ساختار وظایف Task Structure میزان قاعده مندی قابل اعمال در تخصیص وظایف و مشاغل به افراد

8 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.11–7 Findings from Fiedler Model E X H I B I T 11–2

9 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.11–8 تئوری منابع شناختی Cognitive Resource Theory نتایج تحقیقی: Research Support افراد با هوشمندی کمتر قادر به ایفای بهتر نقش رهبری در شرایط همراه با تنش روانی بالا نسبت به افراد با هوشمندی بالا می باشند. افراد با تجربه کمتر قادر به ایفای بهتر نقش رهبری در شرایط همراه با تنش روانی پایین نسبت به افراد با تجربه می باشند. نتایج تحقیقی: Research Support افراد با هوشمندی کمتر قادر به ایفای بهتر نقش رهبری در شرایط همراه با تنش روانی بالا نسبت به افراد با هوشمندی بالا می باشند. افراد با تجربه کمتر قادر به ایفای بهتر نقش رهبری در شرایط همراه با تنش روانی پایین نسبت به افراد با تجربه می باشند. تئوری منابع شناختی Cognitive Resource Theory نوعی تئوری رهبری است که در آن تنش روانی را عاملی نامطلوب در مواجهه با هر وضعیت شناخته و هوشمندی و تجربه را عوامل اصلی در کاهش میزان تنش روانی رهبر می داند.

10 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.11–9 تئوری Hersey و Blanchard در تئوری رهبری مبتنی بر موقعیت تئوری رهبری مبتنی بر موقعیت Situational Leadership Theory (SLT) نوعی تئوری که بر روی امکان و احتمال آمادگی پیروان یک رهبر در آینده متمرکز می باشد. رهبر: کاهش میزان نیاز به پشتیبانی و سرپرستی پیروان آمادگی پیروان: توانایی و اراده Unable and Unwilling Unable but Willing Able and Willing Directive High Task and Relationship Orientations Supportive Participative Able and Unwilling Monitoring

11 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.11–10 رابطه بین شیوه رهبری و میزان آمادگی پیروان (Hersey and Blanchard) خواستن عدم خواستن توانمند غیرتوانمند جهت دهنده پرکار و جهت دهی مبتنی بر رابطه همراه و پشتیبان پایش میزان آمادگی پیروان سبک های رهبری

12 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.11–11 تئوری تبادلات رهبر – پیرو Leader–Member Exchange Theory تئوری تبادلات رهبر– پیرو Leader-Member Exchange (LMX) Theory رهبران معیار تشخیص اعضای درون و برون از گروه بوده و پیروان درون گروهی آنان معمولا دارای کارایی بیشتر, دردسر کمتر و رضایتمندی شغلی بیشتری خواهند بود.

13 © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.11–12 تئوری تبادلات رهبر – پیرو Leader–Member Exchange Theory E X H I B I T 11–3


Download ppt "O r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r e l e v e n t h e d i t i o n."

Similar presentations


Ads by Google