Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

saqarTveloSi tuberkulozis kontrolis erovnuli gegmis proeqti

Similar presentations


Presentation on theme: "saqarTveloSi tuberkulozis kontrolis erovnuli gegmis proeqti"— Presentation transcript:

1 saqarTveloSi tuberkulozis kontrolis erovnuli gegmis proeqti
arCil salayaia Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

2 mizani saqarTveloSi tuberkulozis kontrolis 5-wliani gegmis ( ) mizania sikvdilobis, avadobisa da infeqciis gavrcelebis Semcireba da medikamentebisadmi rezistentobis ganviTarebis prevencia, riTac Semcirdeba tuberkuloziT gamowveuli social-ekonomikuri tvirTi ojaxebsa da sazogadoebaze Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

3 amocanebi maRali xarisxis DOTS strategiis danergvis Semdgomi gafarToeba-gaZliereba 2. multirezistentuli tuberkulozis mkurnalobisaTvis aucilebeli pirobebis Seqmna da DOTS + strategiis danergva 3. tuberkulozis kontrolis integracia jandacvis sistemis reformaSi Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

4 amocanebi (gagrZeleba)
farTo TanamSromlobis uzrunvelyofa tuberkulozi/aiv koinfeqciis kontrolis erToblivi RonisZiebebis gansaxorcieleblad pacientebisa da sazogadoebis Tanamonawileoba tuberkulozis kontrolSi da tuberkulozTan asocirebuli stigmis Semcireba 6. tuberkulozTan dakavSirebuli kvlevebis mxardaWera Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

5 misaRwevi indikatorebi
2007 wlisTvis gamovlenis maCvenebeli unda iyos 70%-ze meti; warmatebuli mkurnalobis maCvenebeli unda iyos 85%-ze meti Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

6 misaRwevi indikatorebi (gagrZeleba)
2010 wlisTvis multirezistentuli tuberkuloziT daavadebuli yvela pacientisaTvis xelmisawvdomi unda iyos DOTS + -iT mkurnaloba; multirezitentuli tuberkulozis warmatebuli mkurnalobis maCvenebelma unda miaRwios 60%-s Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

7 misaRwevi indikatorebi (gagrZeleba)
2011 wlisTvis unda daiwyos tuberuloziT avadobis kleba; unda daiwyos multirezistenuli tuberkuloziT avadobis kleba Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

8 maRali xarisxis DOTS strategiis danergvis Semdgomi gafarToeba-gaZliereba (amocana 1)
tuberkulozis kontrolis politikuri mxardaWera tuberkulozis SemTxvevaTa gamovlena standartuli mkurnaloba da pacientis mxardaWera tubsawinaaRmdego medikamentebiT momaragebisa da marTvis efeqturi sistema monitoringis sistema da Sedegebis Sefaseba Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

9 tuberkulozis kontrolis politikuri mxardaWera
tuberkulozis kontrolis mzardi da stabiluri finansuri uzrunvelyofa tuberkulozis kontrolis koordinacia Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

10 tuberkulozis SemTxvevaTa gamovlena
naxvelis nacxis mikroskopuli gamokvleva baqteriologiur laboratoriaTa reorganizacia-optimizacia laboratoriaTa da naxvelis Semgrovebeli punqtebis aRWurva da momarageba gamosakvlevi masalis transportireba (naxvelis Semgrovebeli punqtebidan baqterioskopul laboratoriebSi, baqterioskopuli laboratoriebidan ki - erovnul referens laboratoriaSi) xarisxis kontrolis ganxorcieleba erovnuli referens laboratoriis mier, laboratoriis TanamSromlebis uwyveti swavlebis uzrunvelyofa janmo-s rekomendaciebis Sesabamisad Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

11 tuberkulozis SemTxvevaTa gamovlena (gagrZeleba)
kulturaluri gamokvleva da tubsawinaaRmdego wamlebisadmi mgrZnobelobis gansazRvra I etapi, ww, baqterioskopulad da klinikurad dadgenili tuberkulozis yvela SemTxvevis kulturaluri dadastureba II etapi, ww, kulturaluri gamokvleva tuberkulozze yvela eWvmitanilis da tubdaavadebulisa Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

12 tuberkulozis SemTxvevaTa gamovlena (gagrZeleba)
SemTxvevaTa aqtiuri gamovlena filtvis aqtiuri tuberkuloziT daavadebulTan (mgb +) kontaqtSi myofi pirebi sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi myofi pirebi aiv-inficirebuli pirebi wvevamdelebi saWiroebis SemTxvevaSi mosaxleobis sxva SerCeuli jgufebi (mag.: iZulebiT gadaadgilebuli pirebi da intravenuri narkomanebi) Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

13 standartuli mkurnaloba da pacientis mxardaWera
standartuli mkurnaloba uSualo meTvalyureobis qveS (DOT) pacientze orientirebuli samedicino daxmareba Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

14 tubsawinaaRmdego medikamentebiT momaragebisa da marTvis efeqturi sistema
tubsawinaaRmdego medikamentebis Sesyidvisa da ganawilebis dagegmva tubsawinaaRmdego medikamentebis gavrcelebis samarTlebrivi regulacia Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

15 registracia-angariSgebis sistema
qveyanaSi unda arsebobdes erTiani unificirebuli registracia-angariSgebis sistema (maT Soris samoqalaqo da penitencialur seqtorSi) qveyanaSi unda arsebobdes tuberkulozis registrirebuli SemTxvevebis erTiani erovnuli monacemTa baza laboratoriuli Sedegebis angariSgebis integrireba tuberkulozis registracia-angariSgebis sistemaSi angariSgebis eleqtronuli sistemebis danergva TiToeuli samedicino dawesebulebis (maT Soris, kerZo praqtikis eqimebis) mier tuberkulozis yvela SemTxvevis erTiani monacemTa bazisaTvis savaldebulo Setyobinebis uzrunvelyofa Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

16 DOTS plus strategiis danergva (amocana 2)
DOTS + da misi danergvis etapebi mkurnaloba laboratoria infeqciis kontroli swavleba zedamxedveloba Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

17 DOTS + da misi danergvis etapebi
2006 wlisTvis MSF-is mxardaWeriT iwyeba piloturi proeqti organizaciebis ICRC da GOPA/KfW mxardaWeriT iwyeba piloturi proeqti penitencialur sistemaSi tuberkulozis erovnuli programa waradgens ganacxads “mwvane Suqis komitetSi” globaluri fondis proeqtiT dafinansebuli DOTS plus mkurnalobis gansaxorcieleblad Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

18 DOTS + da misi danergvis etapebi
2007 wlisTvis unda damTavrdes tuberkulozisa da filtvis daavadebaTa erovnuli centris axali Senobis mSenebloba da arsebuli Senobis rekonstruqcia globaluri fondis proeqtiT dafinansdeba 50 multirezistentuli pacientis mkurnaloba Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

19 DOTS + da misi danergvis etapebi
wlebisTvis globaluri fondi daafinansebs 100 multirezistentuli pacientis mkurnalobas saxelmwifom unda uzrunvelyos finansuri mxardaWera, raTa daifaros sxvaoba donoruli proeqtebiT uzrunvelyofil mkurnalobasa da realur saWiroebas Soris (300 pacienti wliurad) Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

20 multirezistentuli tuberkulozis mkurnalobis principebi
individualizirebuli mkurnaloba meore rigis antituberkulozuri medikamentebiT uSualo meTvalyureoba wamlis TiToeuli dozis miRebaze gverdiTi movlenebis sakoreqcio medikamentebi stacionari (qirurgiuli ganyofilebis CaTvliT), romelSic tardeba mkurnaloba, unda akmayofilebdes specialur standartebs ambulatoriuli mkurnalobisTvis unda arsebobdes gamarTuli infrastruqtura pacientebisa da maTi ojaxebisTvis mxardaWera Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

21 DOTS + laboratoriuli momsaxureba
simZlavreebis gazrda, raTa uzrunvelyofil iyos yvela eWvmitanilisa da daavadebulis baqteriologiuri gamokvleva II rigis tubsawinaaRmdego medikamentebis mimarT mgrZnobelobis testis danergva kulturaluri gamokvlevisa da mgrZnobelobis ganmsazRvreli avtomatizebuli sistemebis danergva infeqciis kontrolis gaumjobeseba Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

22 tuberkulozis kontrolis integracia jandacvis sistemis reformaSi (amocana 3)
tuberkulozis erovnuli programis statusi da organizaciuli struqtura tuberkulozis kontroli penitencialur sistemaSi pirveladi jandacvisa da tubsamsaxurebis integracia samedicino ganaTleba da gadamzadeba Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

23 erovnuli programis struqtura da funqciebi
centraluri done tuberkulozisa da filtvis daavadebaTa erovnuli centri marTvis samsaxuri sauniversiteto, referaluri klinika erl programis Sefasebis da dagegmvis samsaxuri centraluri afTiaqi da uzrunvelyofis samsaxuri stacionari ambulatoria samecniero kvlevebis koordinaciis samsaxuri erovnuli monacemTa baza supervizia da adamianuri resursebis ganviTareba regionaluri done reg. koordinatori reg. dispanseri (sawolebiT an sawolebis gareSe). tuberkulozis koordinatori penitencialuri penitencialur sistema sistemaSi tuberkulozis ganyofileba fsiqonevrologiur saavadmyofoSi raionuli done kabineti dispanseri pjr Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

24 tuberkulozi/aiv koinfeqciis mkurnalobisa da kontrolis erToblivi RonisZiebebis ganxorcieleba (amocana 4) tuberkuloziT gamowveuli tvirTis Semcireba aiv/SidsiT daavadebulTa Soris aiv-infeqciiT gamowveuli tvirTis Semcireba tuberkuloziT daavadebulTa Soris tuberkulozisa da aiv/Sidsis koinfeqciis mkurnaloba aiv/tuberkulozis erToblivi RonisZiebebis monitoringi da Sefaseba Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

25 pacientebisa da sazogadoebis Tanamonawileoba tuberkulozis kontrolSi da tuberkulozTan asocirebuli stigmis Semcireba (amocana 5) sazogadoebis ganswavlis strategia sazogadoebis monawileoba Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases

26 tuberkulozTan dakavSirebuli kvlevebis mxardaWera (amocana 6)
operaciuli kvlevebi samecniero kvlevebi saqarTveloSi globaluri miznebis konteqstSi Archil Salakaia, MD. MPH Executive Director. National Center for Tuberculosis and Lung Diseases


Download ppt "saqarTveloSi tuberkulozis kontrolis erovnuli gegmis proeqti"

Similar presentations


Ads by Google