Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Aaxali produqtis ganviTareba da produqtis sasicocxlo strategiebi

Similar presentations


Presentation on theme: "Aaxali produqtis ganviTareba da produqtis sasicocxlo strategiebi"— Presentation transcript:

1 Aaxali produqtis ganviTareba da produqtis sasicocxlo strategiebi

2 ZiriTadi sakiTxeebi: axali produqti marketingSi axali produqtis arsi-ideebis formireba, SemuSavebis aucilebloba; firma Aaxali produqtis Seqmnis procesSi axali produqtis ganviTarebis ZiriTadi etapebi produqtis sasicocxlo ciklis etapebi da Sesabamisi marketinguli strategiebi.

3 Nnokias magaliTi Ffokusireba inovaciaze
Sxvadsxva kavSirebis CarTva invociis processSi Biujetis zrda da 40 procenti muSaxelis CarTva inovaciur procesebSi

4 N nokias magaliTi Kkorporaciuli Sedegebi
wliuri vaWroba 30 miliardi 130 qveyanaSi saerTo bazris 38 procenti

5 A axali produqti Ffirmis sakuTari kvlevisa da ganviTarebis samsaxuris mier arsebuli prtoduqtis ganviTareba, gaumjobeseba , modifikacia da axali brendis SemuSaveba

6 Aaxali produqtis ganviTarebis strategia
Aaxali produqtis SesyidviT, patentis licenziis SeZeniT Kkvlevisa da ganviTarebis /R&D/ departamentis saSualebiT riskebis gaTvaliswineba

7 Aaxali produqtis ganviTarebis etapebi
Ppirveli etapi ideebis generacia Sinagani resursebi R&D Ggaregani wyaroebi /momxarebeli, distributorebi, konkurenetebi, mimwodeblebi/

8 Aaxali produqtis ganviTarebis etapebi
Mmeore etapi ideebis SerCeva /filtracia / xarjebi izrdeba , amitom aviTarebs im ideebs, romelic momgebiania Gramdenad gamosadegia es produqti kompaniisaTvis? mTeli sistemis SemuSaveba

9 Aaxali produqtis ganviTarebis etapebi
Mmesame etapi: Kkoncefciis ganviTareba da gamocda Pproduqtis detaluri aRwera, ramdenad asaRqmeli iqneba axali produqti Kkoncefciis gamocda testireba miznobriv momxmarebelTan

10 Aaxali produqtis ganviTarebis etapebi
Mmarketinguli strategiis ganviTareba ganacxadi: M1. miznobrivi bazari, produqtis pozcionireba , gayidvebis, bazris wili da mogebis amocana ramdenime wlis ganmavlobaSi P2. produqtis fasi, ganawileba da marketinguli biujeti 5 wlis ganmavlobaSi 3. Ddagegmil grZel vadian gayidvebs , mogebis mizansa da marketinguli kompleqsis strategias.

11 Aaxali produqtis ganviTarebis etapebi
mexuTe etapi:biznes analizi gayidvebi, xarjebisa da fasebi analizi Mmeeqvse etapi: produqtis ganviTareba /fizikur produqtTad gardaqmna /

12 Aaxali produqtis ganviTarebis etapebi
meSvide etapi: testireba standartuli testireba/xarjebi dabalia/ intensiuri testmarketingi/xarjebi maRalia/ simulireba bazarze Mmerve etapi: komercializacia

13 Pproduqtis sasicocxlo ciklis etapebi
sasicocxlo ciklis 5etapi Pproduqtis ganviTareba-gayidva nulis tolia wardgena –neli gayidva zrda –mogebis zrdis periodi Mmomwifeba –gayidvis zrdis Semcireba vardna gayidva da mogeba ecema

14 Pproduqtis sasicocxlo ciklis etapebi
Pproduqtis sasicocxlo ciklis koncefcia gamoyenebulia Semdeg cnebebze: stili M moda G gataceba

15 Pproduqtis sasicocxlo ciklis etapebi
Pproduqtis ganviTareba Ddabali gayidvebi, maRali fasebi, mogeba faqtiurad ar aris, axali inovaciis momxmareblebi miznobrivia, dabali konkurencia

16 Mmarketinguli strategiebi
wardgenis faza Pproduqti –ZiriTadi produqtis wardgena Ddabali fasi Ddistributorebis SerCeva da mozidva reklama dilerebisaTvis Ggayidvebis promoSeni

17 Mmarketinguli strategiebi
zrdis faza Pproduqtis gayidva izrdeba Ffasebi ucvleli rCeba an klebulobs Mmogeba izrdeba reklama –farTo bazrs izidavs gayidvebis stimulireba - danaxrjebi gayidvaze mcirdeba Aalternativa maRali mogeba Tu prioritetuli bazris moxveWa?

18 Mmarketinguli strategiebi
Mmomwifebis faza Ggayidvebis piki Ddabali fasi maRali mogeba Kkonkurencia mcirdeba mogebis maqsimilazacia

19 Mmarketinguli strategiebi
vardnis /dacemis faza/ faza Ggayidvebis kleba xarjebis Semcireba da brendis `mowvela` klebadi mogeba Nnaklebi konkurentebi Ffasebis Semcireba stimulrebis Semcireba minimalur donemde


Download ppt "Aaxali produqtis ganviTareba da produqtis sasicocxlo strategiebi"

Similar presentations


Ads by Google