Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

koaliciasTan garigeba

Similar presentations


Presentation on theme: "koaliciasTan garigeba"— Presentation transcript:

1 koaliciasTan garigeba
FAO-s seminari molaparakebis warmarTvis sakiTxebze ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant

2 rogor viTardeba koalicia?
Cveulebisamebr iwyeba damfuZneblidan damfuZneblis problema - SeiZleba bevri dakargos Tu koalicia sustia. damfuZnebeli bevrad warmatebuli iqneba Tu: (Murnighan and Brass, 1991): Aaris TviTdajerebuli an miRebuli aqvs materialuri premiebi aqvs mravalmxrivi urTierTobebi wina koaliciebidan miRebuli mogeba mcirea iTvaliswinebs sxvebis interesebs ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

3 ganviTarebadi koalicia
wynarad da swrafad formireba Tu sazogadoebis formireba? pirvelad SeiZleba yvelaze susti mxareebi gaerTiandnen; maT yvelaze metad sWirdebaT koalicia maTTvis sasurvelia dabali sawevros gadaxda. ‘sawyisi gaerTianeba’ = (erTiandeba xalxis minimaluri raodenoba da sxvebic erTiandebian megobrebis xaTriT) ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

4 Zalaufleba da mizanswrafva koaliciaSi
vin aris koaliciis sicocxlisunariani partniori? Tu romelme odesme gaxdeba partniori (mizania Seqmnas patara momgebiani koalicia) umjobesia Tu es susti mxareebi iqnebian. sxva SemTxvevaSi ukeTesi iqneba Zlieri ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

5 rogor SevqmnaT koalicia
vin arian sxva wevrebi? mokavSireebi – sando pirebi, visTanac Rirs ideebisa Tu eWvebis gaziareba. oponentebi - maTi miznebi gansxvavebulia, magram SesaZlebelia maTi ndoba Tu viqnebiT principulebi kompanionebi - gaaCniaT erTiani miznebi, magram am SemTxvevaSi ndobis faqtori dabalia. isini ar iZlevian srul informcias. magram es SesaZlebelia meore mxaris mier iyos gamowveuli. “RobesTan msxdomebi” - mat mimarT ndoba dabalia gaurkvevlobis gamo. mowinaaRmdegeebi - SeTanxmebebic naklebi da ndobac dabalia. maTTan molaparakebis Zalisxmevas momavali ar gaaCnia. yovelTvis gaqvs survili daamarcxo isini an gadmoibiro Sens mxares. ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

6 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant
qvemoT mocemuli 5 tipidan gamoiyene gansxvavebuli strategia (Block 1987) mokavSireebTan: SeTanxmvdiT koleqtiur xedvaze an amocanebze kidev erTxel daadastureT urTierTobebis xarisxi gaaTvicnobiere eWvi, romelic xels giSlis miznis miRwevaSi sTxove rCeva da mxardaWera oponentebTan: gadaamowmeT, rom Tqveni urTierToba ndobazea damyarebili daafiqsireT tqveni xedva da pozicia neitralur formaSi daafiqsireT Tu ras fiqrobT maT poziciebze CarTeT problemis gadaWris saqmeSi kompanionebTan: daamowmeT SeTanxmeba gaaTvicnobiereT sifrTxile gaerkvieT ra gindaT kompanionebisagan (ra saxis mxardaWera) SeekiTxeT maT ra undat Tqvengan? ecadeT miaRwioT SeTanxmebas Tu rogor unda itanamSromlos orma mxarem RobesTan mjdomebTan: daafiqsireT Tqvni pozicia proeqtTan dakavSirebiT SeekiTxeT sad dganan mimarTeT msubuq zewolas stimuli mieciT, rom ifiqron saqmeze da uTxariT maT Tu ra upiratesoab eqneba maT mxardaWeras mowinaaRmdegeebTan: daafiqsireT Tqveni xedva da pozicia gamoxateT Tqveni neitraluri midgoma maTi poziciebis mimarT gansazRvreT sakuTari wvlili Raribul urTierTobaSi daasruleT Sexvedra gegmis xelaxla dawyebiT, oRond araferi moiTxovoT. ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

7 nawili II. mravalmxrivi molaparakebebi koaliciaSi
mravalmxrivi molaparakebebis mniSvneloba: mxareebi eZeben koleqtiur miznebs arian kompleqsurebi da daSlisadmi rezistentulebi informaciuli da kompiuteruli erTianoba meti sakiTxebi, meti perspeqtivebi, meti Rirebulebebi da meti interesebi ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

8 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant
MPN-is erTianoba socialuri erTianoba mcire jgufebis dinamika mcire jgufebis diskusiebi Tanmimdevrulad cvlis molaparakebas/garigebas. mxareTa motivirebuli orientaciis gavlena erTmaneTze: mxareebi TavianTi motivirebuli orientaciiT (individuluri) = gacilebiT SesaZloa miRweul iqnas maRali xarisxis Semosavali, gaxdnen sandoni da dainteresdnen naklebi argumentaciiT (veingarti, beneti, breti. 1993) proceduruli erTianoba niSnavs: sadiskusio wesrigs grZel molaparakebas procesis gansaxilvelad drois saWiroebas ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

9 mravalferovani sakiTxebi
ra process iyenebT? maSinve midixarT garigebaze? - es midgoma win uZRvis maRali donis SeTanxmebebs da afarTovebs xelSekrulebebis dadebis Sans jgufi gascems met informacias da didad iTvaliswinebs sxva mxareebis upiratesobebsa da prioritetebs (veingarti, beneti, breti, 1993) strategiuli erTianoba unda miiRo yvela sxva mxaris strategiebi ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

10 strategiuli erTianoba (gagrZeleba)
ukavSirdebi TiToeul wevrs individualurad Tu jgufurad? Cveulebriv viTardeba molaparakeba TiToeulTan, magram gaTvaliswinebulia yvela jgufis mosazreba auditoriis dinamika TamaSSi erTveba. Zlieri rom gamoCnde unda waxvide momlaparakebeli mxaris tendenciis winaarmdeg ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

11 koaliciebi uceb ayalibeben erT partias
mimdinare Tema koaliciis ara wevri pirovnebebi cdiloben ar iyvnen diskusiis aqtiuri wevrebi (vinmes SesaZloa mrgvali magida daatovebinon) (kimi 1997) urTierTobis sakiTxebi ra aqvT erTmaneTisTvis gakeTebuli mxareebs? ra moaxdens gavlenas maT samomavlo urTierTobaze? SeiZleba ndobis Seqmna da SenarCuneba SeiZleba sxvebis daintereseba? ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

12 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant
1. mxareebis SerCeva garigebis dadebis SemTxvevaSi vin unda CaerTos procesSi? vis SeuZlia garigebis CaSla? (veto moTamaSeebi) visi daswreba daexmareba mxareebs miznebis miRwevaSi? (msurvel wevrebs) visi daswreba SeuSlis xels sxva mxareebs miznebis miRwevaSi? visi statusi gaumjobesdeba mrgvali magidis wevrobiT (p-israelis molaparakebis ZiriTadi sakiTxi, parizis samSvidobo molaparakeba vietnemis omTan dakavSirebiT, roca viet kongi mowveuli iyo mrgval magidaze rogorc aRiarebuli mxare). ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant

13 dRis wesrigi rogorc gadawyvetilebis iaraRi
sadiskusio sakiTxebis gamocema SesaZlebelia TiToeuli gansaxilveli sakiTxis gansazRvra SesaZlebelia wesrigis gansazRvra es iaraRi SesaZloa gamoyenebuli iqnas sakiTxebis wardgenis procesSi (gadawyevtilebis wesebi, sadiskusio normebi, wevrTa roli, diskusiis dinamika) SesaZlebelia miuTiTos sakiTxis aqtualobaze ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant

14 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant
faza 2. molaparakeba davaleba = procesis marTva da Sedegi dainiSnos Sesaferisi Tavmjdomare - SesaZloa iyos dainteresebuli mxare, magram xSir SmTxvevaSi ukeTesia neiutraluri an TamaS gareT myofi pretendenti dRis wesrigis gamoyeneba struqturis, orgnizaciisa da koordinaciis uzrunvelyofa nakleb Zalauflebiani jgufebis uzrunvelyofa sityviT gamosvlis SesaZleblobiT winaswar unda ecnobos dRis wesrigis avtors, rom misi ar mowonebis SemTxvevaSi sakiTxi ganxilvis sagani gaxdeba. dRis wesrigi xelovnurad nawilobrivad unda exebodes Sesabamis sakiTxebs. informaciisa da perspeqtivebis mravalferovnebis dadastureba skautebis elCebis gamoyeneba (formaluri kavSiri menejmentTan da daxmarebis gaweva resursebis mozidvaSi), koordinatorebis gamoyeneba (kavSiri jgufsa da eleqtorats Soris) da mcvelebi (darwmundiT, rom ar xdeba informaciis gajonva) (ankona da qoldveli, 1988) winaaRmdegebi: aranairi survili tolerantobis gamoCenisa konfliqtur sakiTxebTan mimarTebaSi emociurad datvirTuli diskusiebis ar arseboba Sexvedraze moumzadebeli mosvla ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant

15 Sidapartiuli molaparakebebi
2 an meti mokavSire uziarebs erTmaneTs interesebsa da prioritetebs Tu vin vin moelaparakeba 2 an met mokavSires da, meores mxriv, vin gauziarebs tavis interesebsa da perspeqtivebs. ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

16 Sidapartiuli molaparakebebis maxasiaTeblebi
roca jgufebis CarTuli, ufro mosalodnelia integrirebuli SeTanxmebebi (tomfsoni, pitersoni da brodti, 1996) nawilobriv imitom, rom meti informaciis gacvla xdeba jgufebi xandaxan ufro kompetenturebi arian da SeuZliaT meti pretenziac hqondeT. individualur pirebTan SedarebiT, jgufebis pasuxismgebloba gansxvavebulia. pasuxismgebloba zrdis qcevas individualuri molaparakebisas, vidre jgufis arsebobis SemTxvevaSi (o’koneri, 1977) ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

17 marTvelobis sxva meTodebi
fiqri problemis gadasaWrelad (“tvinis Wyleta”) mxareebs moeTxovebaT problemis gansazRvra da maTi gadaWris rac SeiZleba meti gzebis moZieba. Semdeg unda SemuSavdes kriteriumi CamonaTvalis modificirebisaTvis jgufuri muSaobis meTodi. wesisamebr mosdevs “tvinis Wyletas”. wevrebi kargad ganixilaven da Seafaseben problemis gadaWris TiToeul gzas; Tnxmobis SemTxvevaSi moxdeba saboloo gadawyvetilebis miReba. jgufi atarebs kenWisyras gadawyvetilebis wesebis ganxilva da misi dacva strategiis SerCeva Tanmimdevrulad. swrafva pirveli SeTanxmebisken (mag.: SeiZleba erTis gadaxedva). Tu mizani aris konsesusis miRweva an saukeTeso gadawyvetilebis miReba. nu ecdebiT orives erTdroulad miaRwioT. (zogierTs SesaZloa ar moundes SeTanxmebis dedanis Secvla) ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant

18 maxasiaTeblebi (gagrZeleba)
wevrebs Soris urTierTobebi gavlenas axdens molaparakebis processa da mis Sedegebze ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant Tanya Alfredson

19 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant
faza 3: SeTanxmeba rCevebi SeTanxmebis warmarTvisTvis: Tavmjdomare akontrolebs process – avaldebulebs jgufs, rom SearCion erTi an meti variantebi Tavmjdomares SeuZlia kompromisze wasvla Tavmjdomares SeuZlia forma misces winaswar SeTanxmebas ise, rom yvelas SeeZlos misi naxva da redaqtireba savaraudod rodis Sesruldeba SeTanxmeba: unda ganixilos ra Semdgomi nabijebis gadadgmaa saWiro madloba unda gadauxadoT jgufs monawileobisaTvis, mTeli datvirTviT muSaobisaTvis da ZalisxmevisTvis survilis SemTxvevaSi SeimuSaveT sakontrolo programa. ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant

20 ©FAO 2005. All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant
oponenti jgufis saxiT vin arian opoziciis liderebi? vin arian mTavari gadawyvetilebis mimRebni/Zalauflebis mqoneni? ra koaliciebi arsebobs opoziciaSi? rogor xdeba gadawyvetilebebis miReba? ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant

21 Sida jgufuri molaparakebebi
Sida da gare koaliciebis sinqronizacia aris Tqveni jgufi erTiani? sust Sida kialicias SeuZlia Tqveni jgufi daazianos principiT: “dayavi da ibatone” ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant

22 koaliciebi: sxva Sexedulebebi
meti partiebi - zrdis problemebs. Sida jgufuri problemebi araerTgvarovnoba - SeuZlia defeqtis gamowveva koaliciebi, romlebSi Raribi qveynebi Sedian daSlisTvis arian ganwirulebi ©FAO All rights reserved. Tanya Alfredson, FAO Consultant


Download ppt "koaliciasTan garigeba"

Similar presentations


Ads by Google