Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

IES DE VILAMARÍN BORULFE S/N VILAMARÍN. CICLO MEDIO DE XARDINARÍA PCPI DE PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N Vilamarín.

Similar presentations


Presentation on theme: "IES DE VILAMARÍN BORULFE S/N VILAMARÍN. CICLO MEDIO DE XARDINARÍA PCPI DE PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N Vilamarín."— Presentation transcript:

1 IES DE VILAMARÍN BORULFE S/N VILAMARÍN

2 CICLO MEDIO DE XARDINARÍA PCPI DE PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N Vilamarín

3 MÓDULOS 1.Organización e xestión dunha explotación agraria familiar 2.Implantación de xardíns e zonas verdes 3.Conservación e mellora de xardíns e zonas verdes 4.Producción de plantas 5.Métodos de control fitosanitario 6.Instalacións agrarias 7.Mecanización agraria 8.Xardinaría de interior e arranxos florais 9.Agrotecnoloxía 10.Relacións no equipo de traballo 11.Formación e orientación laboral 12.Formación en centros de traballo IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N Vilamarín CICLO MEDIO DE XARDINARÍA

4 CONTIDOS Organización e planificación Xestión e comercialización Seguridade no traballo e protección ambiental IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 1: Organización e xestión dunha explotación agraria familiar

5 CONTIDOS Labores preparatorias para a implantación Infraestruturas e equipamentos Primeiros coidados do xardín IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 2:Implantación de xardíns e zonas verdes Elementos vexetais do xardín

6 CONTIDOS Conservación e mellora do solo Podas e entitorados Programación de regas IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 3:Conservación e mellora de xardíns e zonas verdes Coidados do césped

7 CONTIDOS Sementeiras e transplantes Enxertos, esgallos e acodos Cultivo in vitro IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 4:Producción de plantas Medios de cultivo

8 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN Bioloxía e identificación das pragas enfermidades e malas herbas Métodos de control fitosanitario nos cultivos CONTIDOS Control en almacéns, espazos urbanos e rurais Seguridade e hixiene en actividades de control fitosanitario MÓDULO 5: Métodos de control fitosanitario

9 CONTIDOS Locais e infraestruturas agrarias Instalacións de auga, electricidade e climatización Seguridade nas instalacións IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 6: Instalacións agrarias

10 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN CONTIDOS Estrutura e funcionamento do tractor O taller mecánico Utilización e mantemento de motores e máquinas Seguridade e hixiene no manexo da maquinaria Elección do equipamento en maquinaria en función de necesidades MÓDULO 7: Mecanización agraria

11 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 7: Mecanización agraria

12 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN Axardinamento de interiores CONTIDOS Composicións florais e de plantas Escaparatismo Comercialización MÓDULO 8: Xardinaría de interior e arranxos florais

13 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 8: Xardinaría de interior e arranxos florais

14 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN O solo CONTIDOS A auga Fertilizantes Botánica Propagación vexetal Clima Mantemento e conservación dos sistemas naturais Medición e planeamento do terreo MÓDULO 9: Agrotecnoloxía

15 Comunicación na empresa CONTIDOS Negociación e solución de problemas Equipos de traballo Motivación no contorno laboral IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 10: Relacións no equipo de traballo

16 Saúde laboral CONTIDOS Lexislación e relacións laborais Orientación e inserción sociolaboral O sector produtivo na Comunidade Autónoma de Galicia IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 11: Formación e orientación laboral

17 CONTIDOS O alumno realizará prácticas e tarefas en empresas da zona que teñan relación co sector IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 11: Formación en centros de traballo

18 Operacións de implantación, conservación e mellora de xardíns interiores e exteriores. Manexo e mantemento de instalacións, maquinaria, apeiros e equipos necesarios. Organizar e xestionar unha empresa de xardinaría IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN COMPETENCIAS PROFESIONALES

19 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN

20 MÓDULOS 1.Operacións auxiliares de preparación de terreo, plantación e sementeira de cultivos agrícolas. 2.Operacións auxiliares de rega, fertilización e control de sanidade en cultivos agrícolas. 3.Operacións auxiliares nos cultivos e de mantemento de instalación en explotacións agrícolas 4.Formación en centros de traballo IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N Vilamarín PCPI DE PRODUCCIÓNS AGRÍCOLAS

21 CONTIDOS Acondicionamento do terreo Invernadoiros, viveiros, túneles, e outras infraestruturas Sementeira, plantación e transplante IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 1: Operacións auxiliares de preparación de terreo, plantación e sementeira de cultivos agrícolas.

22 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN

23 CONTIDOS Instalacións de rega Fertilizantes orgánicos e inorgánicos Plagas e enfermidades das plantas Malas herbas. Métodos de control. IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 2: Operacións auxiliares de rega, fertilización e control de sanidade en cultivos agrícolas.

24 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MÓDULO 2: Operacións auxiliares de rega, fertilización e control de sanidade en cultivos agrícolas.

25 CONTIDOS Coidados das árbores frutais Colleita e conservación de cultivos Prevención de riscos laborais na actividade agraria MÓDULO 3: Operacións auxiliares nos cultivos e de mantemento de instalacións en explotacións agrícolas. IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN

26 CONTIDOS O alumno realizará prácticas e tarefas en empresas da zona que teñan relación co sector MÓDULO 4: Formación en centros de traballo IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN

27 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN INSTALACIÓNS Aula de informática Taller Invernadoiro de planta ornamental Viveiro Invernadoiro de planta de horta Umbráculo Área de céspede deportivo IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN

28 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN MAQUINARIA APARATOS CONVENIO COA ESCOLA DE EQUITACIÓN DA DEPUTACIÓN DE OURENSE Tractor, motoserras, desbrozadoras, cortacéspede, motocultores, escarificador, mesturadora substratos, abonadora,..... Taquímetro, GPS, estación total,... Para a realización diversas prácticas e utilización das instalacións IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VÍLAMARÍN

29 IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N VILAMARÍN


Download ppt "IES DE VILAMARÍN BORULFE S/N VILAMARÍN. CICLO MEDIO DE XARDINARÍA PCPI DE PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS IES DE VILAMARÍN Borulfe S/N Vilamarín."

Similar presentations


Ads by Google