Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1. 2 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA LEXISLACIÓN ACTUAL NON HAI UNHA NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA NACIONAL DECRETO 68/2004 do 11 de marzo sobre a P.I e.

Similar presentations


Presentation on theme: "1. 2 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA LEXISLACIÓN ACTUAL NON HAI UNHA NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA NACIONAL DECRETO 68/2004 do 11 de marzo sobre a P.I e."— Presentation transcript:

1 1

2 2 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA LEXISLACIÓN ACTUAL NON HAI UNHA NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA NACIONAL DECRETO 68/2004 do 11 de marzo sobre a P.I e a súa indicación nos produtos agrarios (DOG 1 abril). Orde do 30 de maio pola que se desenvolve o Decreto 68/2004 (DOG 20 xuño). Ordes polas que se aproban R.T específicos de P.I de : viñedo, kiwi, horta e pataca (DOG 28, 29 e 30 de xuño). EXISTEN NORMATIVA DE DISTINTAS CC.AA. REAL DECRETO 1201/2002 do 20 de nov P.I en produtos agrícolas NORMATIVA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

3 3 èDEFINICIÓN SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA Sistema de produción agraria que integra os recursos e mecanismos de regulación naturais nas actividades da explotación, mediante a introdución de tecnoloxías respectuosas co medio, asegurando unha produción de produtos de calidade e sanidade contrastada e tendo en conta o medio ambiente, la rendibilidade da explotación e as esixencias sociais. PRODUCIÓN INTEGRADA.

4 4 èOBXECTIVOS SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA Calidade e Seguridade alimentaria: Confianza do consumidor final. Salvagarda do medio ambiente Rendibilidade da explotación PRODUCIÓN INTEGRADA.

5 5 2.- NORMAS DE PRODUCIÓN2.- NORMAS DE PRODUCIÓN 1.- OPERADORES 3.- SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA 4.- DIFERENCIACION

6 6 èDEFINICIÓN SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA Persoa física ou xurídica que realiza operacións de produción e comercialización baixo as condicións de P.I nas condicións que marca o Decreto OPERADOR Obteña, manipule, elabore, envase, etiquete, almacene ou comercialice produtos agrarios en condicións de P.I establecidas no Decreto. 1.- OPERADORES

7 7 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA Operadores REXISTRO DE PRODUCIÓN INTEGRADA Entidades de Control e Certificación XESTIÓN: AUTORIDADE COMPETENTE: A Consellería do Medio Rural a través da D.X Produción, Industrias e Calidade agroalimentaria INSCRICIÓN:

8 8 c) Entidades agrarias que vaian producir, transformar ou comercializar produtos baixo as normas de P.I. a) Agrupacións de produtores ou operadores que revistan calquera fórmula asociativa das admitidas en dereito. b) Agrupacións de operadores de produción integrada (APRIAS), recoñecidas pola autoridade competente. SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA

9 9 REQUISITOS PARA INSCRICIÓN Dispoñer dunha superficie mínima de cultivo especificada nos regulamentos técnicos de cultivos. Seguimento e control técnico do cultivo polos servizos dun técnico competente en P.I. SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA REXISTRO DE PRODUCIÓN INTEGRADA Estar en condicións de producir ou comercializar de acordo co sistema de P.I Entidade que vai realizar a certificación

10 10 REQUISITOS XERAIS OBRIGATORIO: superficie mínima :

11 11 REQUISITOS XERAIS OBRIGATORIO: SEGUIMENTO E CONTROL: SERVIZO TÉCNICO

12 12 NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA 2.- NORMAS DE PRODUCIÓN NORMAS XERAIS

13 13 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA NORMAS BÁSICAS XERAIS R.D 1201/2001 ( MAPA) 2.- NORMAS DE PRODUCION2.- NORMAS DE PRODUCION

14 14 PREPARACIÓN DO TERREO E SEMENTEIRA/ PLANTACIÓN FERTILIZACIÓN REGA CONTROL INTEGRADO PRÁCTICAS CULTURAIS COLLEITA SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA TRATAMENTO POST-RECOLECCIÓN REQUISITOS XERAIS CONSERVACIÓN DO ENTORNO DA EXPLOTACIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS CONSERVACIÓN E ALMACENAMENTO ENVASADO 2.- NORMAS DE PRODUCIÓN2.- NORMAS DE PRODUCIÓN

15 15 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA NORMAS XERAIS PARA INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN I. TRANSPORTE, MANIPULACIÓN, MOLTURACIÓN E ENVASADO Transporte e contedores Recepción Acondicionamento, pesado, toma mostras, control calidade Almacenamento e instalacións Transformación e elaboración Almacenamento, envasado e transporte II. IDENTIFICACIÓN E RASTREXABILIDADE III. INSTALACIÓNS XERAIS Características de materiais Características construtivas, de deseño e mantemento IV. EQUIPOS Características de materiais Características construtivas, de deseño e mantemento

16 16 NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS- REGULAMENTOS TÉCNICOS SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA FIXAR INTERVALOS, LÍMITES, SISTEMAS OU PRÁCTICAS NON DEFINIDAS NAS NORMAS XERAIS CONTIENEN LAS NORMAS DE CULTIVO/PRODUTO AGRUPADAS EN: OBRIGATORIAS, RECOMENDADAS E PROHIBIDAS ESPECÍFICOS PARA CADA CULTIVO/PRODUTO

17 17 Regulamentos Técnicos Específicos aprobados: Vide Pataca Kiwi Horta (pemento, tomate e leituga) En proceso de contraste nos grupos de traballo. Cultivos forraxeiros (millo e pradeiras) Castiñeiro Feixón Grelo Froiteiras (mazá e pera), frambueso Elaborados sin contrastar nos grupos de traballo producións gandeiras vacún de leite e vacún de carne). Trigo. REGULAMENTOS TÉCNICOS

18 18 r SISTEMA DE CONTROL INTERNO EXTERNO SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA TÉCNICO COMPETENTE CADERNO DE EXPLOTACIÓN ÓRGANOS DE CONTROL SUPERVISIÓN PÚBLICO PRIVADO Autoridade Competente Entidades de Certificación

19 19 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA CONTROL INTERNO CADERNO DE CAMPO LIBRO DE REXISTRO SERVIZO TÉCNICO COMPETENTE 3.- SISTEMA DE CONTROL

20 20 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA FUNCIÓNS DO TÉCNICO DE P.I CONTROL E SEGUIMENTO DAS PARCELAS EN P.I E DAS ANOTACIÓNS DO C.E CONTROL E SEGUIMENTO DOS ALMACÉNS E LOCAIS DE TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN E DOS LIBROS DE REXISTRO. REALIZAR UN PLAN DE ACTUACIÓN CONFORME ÁS NORMAS INDICADAS NOS R.T AVALIAR OS RESULTADOS DAS ANÁLISES QUE SE PRACTIQUEN NA EXPLOTACIÓN INFORMAR Á A.C E AO ORGANISMO DE CONTROL SOBRE POSIBLES INCUMPRIMENTOS DAS NORMAS QUE REXEN P.I 3.- SISTEMA DE CONTROL

21 21 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA ESTRUTURA E CONTIDO IDENTIFICACIÓN DO TITULAR DA EXPLOTACIÓN FERTILIZACIÓN ESTADO FITOSANITARIO E RECOMENDACIÓNS DO TÉCNICO MATERIAL VEXETAL PLANTACIÓN OU SEMENTEIRA FOLLAS DE ANÁLISES DE SOLO, AUGA. RESIDUOS, OUTROS MANEXO DO SOLO, LABOREO E PRÁCTICAS CULTURAIS REGA IDENTIFICACIÓN CATASTRAL PARCELAS DE CULTIVO 3.- SISTEMA DE CONTROL EDIFICACIÓNS E MAQUINARIA MATERIAS PRIMAS/INSUMOS TRATAMENTOS FITOSANITARIOS COLLEITA E RASTREXABILIDADE CONTROL DA MAQUINARIA EXISTENTE NA EXPLOTACIÓN XESTIÓN DE RESÍDUOS CADERNO DE EXPLOTACIÓN

22 22 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA ESTARÁN A DISPOSICIÓN DOS ORGANISMOS CONTROLADORES ESTABLECIDOS LIBRO DE REXISTRO ORIXE CANTIDADE NATUREZA DESTINOS CANTIDADE NATUREZA PRODUTOS ADQUIRIDOS PRODUTOS ELABORADOS 3.- SISTEMA DE CONTROL

23 23 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA FUNCIÓNS nInspección das parcelas dos produtores e dos seus cadernos de campo. nInspección dos locais dos operadores e libros de rexistro. n Toma de mostras para análises de residuos fitosanitarios nCertificación do cumprimento das normas de P.I. n Esixir a retirada dos distintivos de P.I do lote de produtos que non cumpran os requisitos. n Informar á Autoridade competente e solicitar a emisión de etiquetas IRREGULARIDADES VOLUMES PRODUCIDOS E CERTIFICADOS n Controlar o uso do distintivo de P.I ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 3.- SISTEMA DE CONTROL

24 24 ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN POSTA EN FUNCIONAMIENTO REQUISITOS: Solicitar Autorización para exercer actividade A la A.Competente ENAC (EN 45.011) SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA Acreditación cumprimento de EN 45011 Rexistro 3.- SISTEMA DE CONTROL

25 25 4.- DIFERENCIACIÓN DA C.A AUTORIDADE COMPETENTE ECC ETIQUETADO OPERADOR E ECC + Nº rexistro Nome SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA PRODUCIÓN INTEGRADA +

26 26 A U T O RI Z A CI Ó N AUTORIZACIÓNAUTORIZACIÓN F O R M A CI Ó N OPERADOR Agrupación (Cooperativa, Sat,..) APRIA Entidade agraria TÉCNICO CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN PRODUTO DISTINTIVO DE P.I REGULAMENTO TÉCNICO CADERNO DE EXPLOTACIÓN SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA

27 27 Clases de axudas : Orde do 23 de decembro de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para PROGRAMAS AGRARIOS de mellora técnica e desenvolvemento sustentable dos procesos produtivos agrícolas e se convocan para o ano 2005. 1. No caso de custos de certificación da calidade efectuada por entidade de control e certificación: ata o 50% dos custos. 2. No caso de investimentos en estructuras productivas para a implantación do cultivo: ata ó 40% dos investimentos. 3. No caso de investimentos en bens e equipamentos necesarios para o inicio e mellora dos procesos productivos: ata ó 40% dos investimentos. SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA

28 28 4. A contratación de persoal técnico con caracer exclusivo e por un período min de 3 anos ata o 70 % do custo do contrato. 5. A contratación de persoal técnico e auxiliar por un período de tempo inferior a 3 ou ben con carácter eventual ou de temporada ata o 50 % do custo do contrato. 6. Os contratos con empresas de servizos de garantía suficente para o seguimento e asistencia en programas agrarios: ata o 50 % ASISTENCIA TÉCNICA

29 29 APOIO TÉCNICO a) Estudos técnicos, de viabilidade ou de mercado necesarios para realizar o programa agrario: ata o 50% dos custos subvencionables, sen que poida exceder 12.000 euros por proxecto. b) Ensaios, proxectos de demostración e outros estudos de campo ou de laboratorio e outros apoios técnicos: ata o 75% do custo. En todo caso, os investimentos en bens e instalacións necesarias para levar a cabo estes traballos poderán subvencionarse ata o 50%. c) Para cada unha das axudas establecidas anteriormente poderán aplicarse módulos máximos adaptados aos distintos investimentos, definidos pola Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalientaria.

30 30 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA Clases de axudas : AGROAMBIENTAIS CultivoPrima máxima (/ha)Superficie mínima (ha) Herbáceo secano55,890,30 Herbáceo regadío93,160,30 Froiteiras de secano73,920,30 Froiteiras de pebida153,360,30 Froiteiras de carabuña198,330,30 Hortícolas aire libre213,360,30 Hortícolas baixo plástico480,810,30 Viña vinificación159,870,30

31 31


Download ppt "1. 2 SISTEMA DE PRODUCIÓN INTEGRADA LEXISLACIÓN ACTUAL NON HAI UNHA NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA NACIONAL DECRETO 68/2004 do 11 de marzo sobre a P.I e."

Similar presentations


Ads by Google