Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Augas de Arroiada: Procesos Gravitacionais 1.- Desprendementos: - Caída vertical, polo seu propio peso. - Movemento brusco. - Poden producirse por desplome.

Similar presentations


Presentation on theme: "Augas de Arroiada: Procesos Gravitacionais 1.- Desprendementos: - Caída vertical, polo seu propio peso. - Movemento brusco. - Poden producirse por desplome."— Presentation transcript:

1 Augas de Arroiada: Procesos Gravitacionais 1.- Desprendementos: - Caída vertical, polo seu propio peso. - Movemento brusco. - Poden producirse por desplome ou volcado.

2 Desprendementos. Desprendementos. Augas de Arroiada: Procesos Gravitacionais

3 2.- Reptación: - Desprazamento ladeira abaixo de materiais soltos. - Movemento lento, imperceptible. - Cambios de volume no terreo. - Non se ve o movemento, pero si os efectos. Augas de Arroiada: Procesos Gravitacionais

4 REPTACIÓN Xeomorfoloxía: Procesos Gravitacionais

5 3.- Esvaramentos: - Son deslizamentos de bloques ou de terreo que mantén a súa estrutura. - Os materias non perden o contacto coa superficie. - Manteñen a súa forma durante o percorrido. - Movemento rápido. Augas de arroiada: Procesos Gravitacionais

6 ESVARAMENTOS. Xeomorfoloxía: Procesos Gravitacionais

7 4.- Fluxo (coadas de lama): - Desprázanse coma un material viscoso. - Cambia a forma no desprazamento. - Movemento rápido. - Material fino e homoxéneo. - Elevado contido en auga (terreos arxilosos).. Augas de arroiada: Procesos Gravitacionais

8 Xeomorfoloxía: Augas Salvaxes

9 Xeomorfoloxía: Procesos Gravitacionais

10 Xeomorfoloxía: Augas Salvaxes - Lapiaz - Coada de lama. - Axente: Augas de arroiada - Procesos: Erosión, transporte. - Factores influíntes: - Rochas duras, pero solubles (CaCO 3 ) - Precipitacións abundantes (Zona templado-húmida) - Pendente senón Dolinas - Axente: Augas de arroiada e subterráneas - Procesos: Infiltración e fluxo. - Factores influíntes: - Material pouco cohesionado. - Precipitacións a saturación. - Grandes pendentes.

11 Augas de Arroiada. Xeomorfoloxía: Augas Salvaxes

12 - Axente: Augas salvaxes (sen cauce, sen caudal fixo). - Factores: - Solos brandos, - Pouco compactos, - Bastante impermeables, - Forte pendente, - Vexetación escasa - Procesos: Erosión e transporte. Cavorcos

13 Xeomorfoloxía: Augas Salvaxes - Axente: Augas salvaxes (sen cauce, sen caudal fixo). - Procesos: Erosión, transporte e depósito. - Factores influíntes: - Solos brandos, - Pouco compactos, - Precipitacións superiores á capacidade de absorción - Forte pendente, - Vexetación escasa

14 Xeomorfoloxía: Augas Salvaxes - Axente: Augas salvaxes (sen cauce, sen caudal fixo). - Factores: - Solos brandos, - Pouco compactos, - Bastante impermeables, - Forte pendente, - Vexetación escasa - Procesos: Erosión e transporte. Bad-lands (Terras malas) Grandes extensións

15 Xeomorfoloxía: Augas Salvaxes Cavorcos. - Axente: Augas de arroiada - Procesos: Erosión, transporte. - Factores influíntes: - Material pouco cohesionado. - Precipitacións abundantes. - Grandes pendentes. - Vexetación desigual

16 Cavorcos Xeomorfoloxía: Augas Salvaxes

17 Bad-lands (Terras malas) Cavorcos Cavorcos (Pirámides de terra)

18 Xeomorfoloxía: Augas Salvaxes - Xénese das Chemineas de fadas. Augas de escorrentía. Pirámides de terra.

19 Xeomorfoloxía: Augas Salvaxes - Pirámides de terra Chemineas de fadas Chemineas de fadas - Axente: Augas salvaxes de arroiada. - Procesos: Erosión, transporte. - Factores influíntes: - Material pouco cohesionado (arxilas) e moi heteroxéneo. - Precipitacións abundantes (Zona templado-húmida). - Material máis resistente na cima. - Pendentes

20 Xeomorfoloxía: Augas Salvaxes

21


Download ppt "Augas de Arroiada: Procesos Gravitacionais 1.- Desprendementos: - Caída vertical, polo seu propio peso. - Movemento brusco. - Poden producirse por desplome."

Similar presentations


Ads by Google