Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Algúns datos básicos Procesos, xestión e estratexias de comunicación na sociedade dixital.

Similar presentations


Presentation on theme: "Algúns datos básicos Procesos, xestión e estratexias de comunicación na sociedade dixital."— Presentation transcript:

1 Algúns datos básicos Procesos, xestión e estratexias de comunicación na sociedade dixital

2 Algúns datos básicos A Sociedade da Información é aquela onde predomina –ou é relevante- o sector da información, é dicir, aquela na que a creación, distribución e manipulación da información forman parte importante das actividades culturais e económicas. É a sucesora da sociedade industrial no modelo de sociedade capitalista.

3 Algúns datos básicos E un modelo de Sociedade no que a poboación activa empleada no sector da información ten unha contribución relevante na conformación do Produto Interior Bruto. Actualmente podemos considerarnos inmersos nunha sociedade desta tipoloxía.

4 Algúns datos básicos E unha Sociedade caracteriza pola producción a gran escala de produtos intelectuais -predomina a comunicación de imaxes, cocneptos, sentimentos ou valores a través de todo tipo de medios de comunicación-. O progreso tecnolóxico propiciou o aumento das posibilidades de comunicación.

5 Algúns datos básicos E unha Sociedade na que, na súa forma ideal, cada un dispón dos medios para crear, recibir, compartir e utilizar libremente informacións e coñecementos indispensables para o seu pleno desenvolvemento económico, social, cultural e político.

6 Algunha aproximación a unha definición "La Era de la Información es un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las tecnologías digitales de información y comunicación, concomitante, pero no causante, con la emergencia de una estructura social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, y con la interdependencia global de dicha actividad. Manuel Castells 2005.

7 Algunha aproximación a unha definición "La Era de la Información es un proceso de transformación multidimensional que es a la vez incluyente y excluyente en función de los valores e intereses dominantes en cada proceso, en cada país y en cada organización social. Como todo proceso de transformación histórica, la era de la información no determina un curso único de la historia humana. Sus consecuencias, sus características dependen del poder de quienes se benefician en cada una de las múltiples opciones que se presentan a la voluntad humana". Manuel Castells, 2005

8 Algunha aproximación a unha definición Estas características da Sociedade da Información que a conforman como unha sociedade en rede, onde hai posibilidade de comunicar –de crear produtos informativos-, personalizar e participar esixe estratexias de comunicación moi diferentes ás da Sociedade Industrial, caracterizada polo modelo de comunicación casi unidireccional e moi vertical -pouco participativo-.

9 Algunha aproximación a unha definición Estas características dunha Sociedade en Rede colocan nun primeiro plano todo o relativo a alfabetización dixital, á capacitación dos cidadáns nas TIC para que poidan participar, intervir e exercer a cidadanía na sociedade actual.

10 Algunha aproximación a unha definición Nas últimas décadas, as novas tecnoloxías da información e a comunicación transformaron case todos os aspectos da vida cotidiana. Esto implica cambios nas estratexias de comunicación -nas formas de estar, nos lugares onde estar, nas características das mensaxes…-.


Download ppt "Algúns datos básicos Procesos, xestión e estratexias de comunicación na sociedade dixital."

Similar presentations


Ads by Google