Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ostatnia klasówka Z a d. 1. C e g ł a w a ż y 1 k g i p ó ł c e g ł y. I l e w a ż y c e g ł a ? a)1, 5 k g b)2 k g c)3 k g d)1 0 0 0 k g Z a d. 2. J e.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ostatnia klasówka Z a d. 1. C e g ł a w a ż y 1 k g i p ó ł c e g ł y. I l e w a ż y c e g ł a ? a)1, 5 k g b)2 k g c)3 k g d)1 0 0 0 k g Z a d. 2. J e."— Presentation transcript:

1 Ostatnia klasówka Z a d. 1. C e g ł a w a ż y 1 k g i p ó ł c e g ł y. I l e w a ż y c e g ł a ? a)1, 5 k g b)2 k g c)3 k g d)1 0 0 0 k g Z a d. 2. J e ż e l i m a t k a m a c z t e r e c h s y n ó w i k a ż d y m a 1 s i o s t r ę, t o i l e d z i e c i m a m a t k a ? a)9 b)8 c)5 d)6

2 Ostatnia klasówka Z a d. 3. N a j a k i z w i ą z e k z o s t a j e p r z e t w o r z o n y w w ą t r o b i e a l k o h o l ? a)p r o p a n o l b)k w a s o c t o w y c)e s t e r d)t ł u s z c z Z a d. 4. I l e m e t r ó w w y s o k o ś c i m a n a j w y ż s z a g ó r a w P o l s c e c z y l i r y s y ? a)2 4 9 8 m b)2 4 9 9 m c)2 5 0 0 m

3 Ostatnia klasówka Z a d. 5. K t ó r e z t y c h m i a s t n i e l e ż y n a W a r m i i ? a)S z c z y t n o b)O l s z t y n Z a d. 6. P r z e z O l s z t y n p r z e p ł y w a r z e k a … a)N o g a t b)S z k w a c)Ł y n a

4 Ostatnia klasówka Zad. 7. Jaki jest najważniejszy wspólny mianownik następujących utworów: Raju dusznego Biernata z Lublina, Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków Ignacego Krasickiego ? a)Wszystkie są związane z tą samą epoką literacką ? b)Dzieła te, jako materię artystyczną, wykorzystują metrum heksametru polskiego. c)Łączy je dzierżone pierwszeństwo: Raj duszny – pierwsza polska książka, Odprawa posłów greckich – pierwszy polski dramat, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – pierwsza polska powieść.


Download ppt "Ostatnia klasówka Z a d. 1. C e g ł a w a ż y 1 k g i p ó ł c e g ł y. I l e w a ż y c e g ł a ? a)1, 5 k g b)2 k g c)3 k g d)1 0 0 0 k g Z a d. 2. J e."

Similar presentations


Ads by Google