Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupotę i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby sumienia.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupotę i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby sumienia."— Presentation transcript:

1 Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupotę i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby sumienia głos. Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali ten los.

2

3 22 lipiec 1878 r. ok. 06 sierpnia 1942

4 J a n u s z K o r c z a k w ł a ś c i w i e H e n r y k G o l d s z m i t u r o d z i ł s i ę 2 2 l i p c a w W a r s z a w i e. P i s a r z, p e d a g o g, l e k a r z. P r e k u r s o r d z i a ł a ń n a r z e c z p r a w d z i e c k a. Z a i n i c j o w a ł p i e r w s z e p i s m o p u b l i k o w a n e p r z e z d z i e c i. Z m a r ł o k o ł o 6 s i e r p n i a w k o m o r z e g a z o w e j o b o z u z a g ł a d y w T r e b l i n c e.

5 Biorąc udział w konkursie na sztukę teatralną w 1898 Goldszmit podpisał się jako Janasz Korczak. Zecer przy składaniu tekstu zrobił błąd w imieniu. Napisał Janusz i tak już zostało. Używał też pseudonimu Hen-Ryk.

6 M o ś k i, J o ś k i i S r u l e D z i e c i u l i c y D z i e c k o s a l o n u M o j e w a k a c j e G a d a n i n k i r a d i o w e S t a r e g o D o k t o r a P e d a g o g i k ę ż a r t o b l i w ą S ł a w a B o b o J ó z k i, J a ś k i i F r a n k i

7 N a j b a r d z i e j z n a n y m d z i e ł e m J a n u s z a K o r c z a k a j e s t k s i ą ż k a p o d t y t u ł e m K r ó l M a c i u ś P i e r w s z y.

8 Janusz Korczak wraz z Ireną Sendlerową ratowali Żydów w Warszawie (głównie dzieci) podczas II Wojny Światowej Irena Sendlerowa uratowała około 2500 dzieci skazanych na zagładę

9

10

11 Janusz Korczak jest dla mnie autorytetem, których w dzisiejszych czasach nam brakuje…

12

13

14 Irena Sendlerowa o Korczaku PWN Encyklopedia Powszechna Fenomen - Ludzie przeciwko ludziom Warszawo ma - pieśń Jacek Wójcicki – Miejcie nadzieję


Download ppt "Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupotę i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby sumienia."

Similar presentations


Ads by Google