Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fifth Grade Memory Songs. RHYTHM 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 te 1 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 te 1.

There are copies: 1
Fifth Grade Memory Songs. RHYTHM 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 te ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 te 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Fifth Grade Memory Songs. RHYTHM 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 te 1 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 te 1."— Presentation transcript:

1 Fifth Grade Memory Songs

2

3 RHYTHM 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 te ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 te 1 2

4 Do Do Re Mi Mi Fa Mi Do Re Sol, Do Do Re Mi Mi Fa Mi Do Re Ti Do _ Sol Sol Sol Mi Fa Sol Mi Do Re Sol, Sol Sol Sol Mi Fa Sol Mi Do Re Ti Do _

5 G G A B B C B G A D G G A B B C B G A F # G _ D D D B C D B G A D D D D B C D B G A F# G _

6 The 2 nd Nine Weeks

7 Lyrics

8 1 te 2 te 1 te 2 te 1 te 2 te 1 ta te 2 1 ta te ta 2 te ta 1 te 2 ta te 1 te 2 ta te 1-2 Rhythms

9 do do re re mi mi fa fa sol do la fa mi fa sol re do re mi fa sol la ti Do sol la sol fa sol mi fa mi re do Solfege

10 C C D D E E F F G C A F E F G D C D E F G A B C G A G F G E F E D C Solfege

11 The 3 rd Nine Weeks

12

13

14 Do Do Do Do Mi Do Do Do Ti Do Re Do Mi Mi Mi Mi Sol Mi Mi Mi Re Mi Fa Mi Sol, Do Sol, Do

15 F F F F A F F F E F G F A A A A C A A A G A Bb A C F C F

16 The 4 th Nine Weeks

17

18 te 1 te 2 te 1 te 2 te 1 te 2 te 1 te 1 te 2 te 1 te 2 te 1 te 2 2 1

19 la, la, la, la, la, la, la, la, la, do ti, la, la, la la so fa mi so fa mi r fa mi re do ti, la,

20 D D D D D D D D D F E D D D D C Bb A C Bb A G Bb A G F G D


Download ppt "Fifth Grade Memory Songs. RHYTHM 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 te 2 te 1 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 1 te 2 1 ta 2 ta 1 te 2 1 te 2 te 1."

Similar presentations


Ads by Google