Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

فصل دوم:Questions For Review. مقایسه Decision Making با Problem Solving  اصولا مساله وقتی پیش می آید که سیستم پاسخگو به اهدافش نباشد و به نتایج پیش گویی.

Similar presentations


Presentation on theme: "فصل دوم:Questions For Review. مقایسه Decision Making با Problem Solving  اصولا مساله وقتی پیش می آید که سیستم پاسخگو به اهدافش نباشد و به نتایج پیش گویی."— Presentation transcript:

1 فصل دوم:Questions For Review

2 مقایسه Decision Making با Problem Solving  اصولا مساله وقتی پیش می آید که سیستم پاسخگو به اهدافش نباشد و به نتایج پیش گویی شده اش نرسد و یا اینکه آنطور که برنامه ریزی شده است کار نکند. در حل مساله ممکن است لازم باشد فرصتهای جدید را شناسایی کنیم.  یکی از راههای مقایسه این دو مساله، بررسی فازهای فرایند تصمیم گیری می باشد. بعضی محققین معتقدند که فازهای intelligence ، design و implementation فازهای حل مساله اند و فاز choice ، فاز تصمیم گیری است. بعضی دیگر معتقدند که فازهای 1-3 فازهای تصمیم گیری می باشند که با recommendation پایان می یابند و حل مساله، شامل پیاده سازی واقعی recommendation است. با توجه به تعاریف حل مساله و تصمیم گیری، تعریف دوم مورد قبول می باشد.

3 تعریف سیستم  سیستم مجموعه ای از اشیاء ( مانند افراد ) ، منابع، مفاهیم و رویه ها است که عمل شناسایی شده را انجام می دهند و برای دستیابی به هدف می باشند. و دارای فیدبک است و توسط محیط بسته احاطه شده است و می تواند به زیرسیستم ها تقسیم شوند.

4 اجزاء اصلی سیستم  هر سیستم دارای سه بخش ورودی : مواد خام، هزینه ها، منابع پردازش : procedures ، برنامه ها، ابزار، فعالیتها، تصمیمات خروجی : performance ، نتایج، محصولات کامل شده، سرویسهای تحویل داده شده  توسط محیط احاطه شده است : دولت، رقبا، بانکها، فروشندگان، شرایط محیطی، مشتریان  اغلب شامل فیدبک است : بر اساس خروجیها تصمیم گیری کرده و بر ورودیها و فرایندها تاثیر می گذارد.  بنابراین تصمیم گیر بخشی از سیستم است.  تصمیم گیر، خروجیها را با خروجیهای مورد انتظار مقایسه کرده و ورودیها و پراسس ها را برای نزدیک شدن به خروجی نهایی تنظیم می کند.  هر سیستم با boundary از محیطش جدا می شود. Physical boundary: ساختمان Nonphysical boundary: زمان

5 نقش فیدبک در سیستم  فیدبک بر اساس خروجیها تصمیم گیری کرده و بر ورودیها و فرایندها تاثیر می گذارد.  و همان تصمیم گیر است که بخشی از سیستم است.  خروجیها را با خروجیهای مورد انتظار مقایسه کرده و ورودیها و پراسس ها را برای نزدیک شدن به خروجی نهایی تنظیم می کند.

6 محیط سیستم  هر سیستم توسط محیط اش احاطه می شود مانند : دولت، رقبا، بانکها، فرئشندگان، مشتریان.  محیط سیستم شامل اجزائی است که در خارج از آن قرار دارند و بر کارایی سیستم و دستیابی به اهداف تاثیر می گذارند. و اغلب شامل سیستم های دیگر است.  یک روش برای شناسایی اجزاء آن از طریق دو سوال زیر است : آیا این اجزاء، به هدف سیستم وابسته هستند؟ آیا تصمیم گیرنده می تواند این اجزاء را بطور دستی بسازد؟  اگر پاسخ به سوال اول بله و به سوال دوم نه باشد، آن جزء در محیط است.

7 انواع اجزاء محیط  اجتماعی  سیاسی  قانونی  فیزیکی  اقتصادی  اغلب شامل سیستم های دیگر

8 مقایسه سیستم open با closed  Closed: مستقل از محیط مثال : TPS (Transaction Processing System) ساده هستند نوع خاصی از آنها، black box نامیده می شوند  Open: بسیار وابسته به محیط بوده و اثر محیط روی آنها مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد. ورودیهایش را از محیط گرفته و ممکن است خروجیهایش را نیز به محیط تحویل دهد پیچیده هستند سیستم های تصمیم یار با سیستم های نسبتا باز سر و کار دارند.

9 black box  ورودی و خروجی آن مشخص است اما process آن مشخص نیست.  مانند تلفن، آسانسور و کامپیوتر برای استفاده کننده هایشان.

10 دو پارامتر مهم سیستم  Effectiveness: درجه رسیدن به اهداف سیستم که مربوط به خروجیهای سیستم است. در واقع انجام کار درست است. مورد توجه سیستم های تصمیم یار می باشد.  Efficiency: میزان استفاده از ورودیها ( یا منابع ) برای رسیدن به خروجیها که همان انجام درست کار است و مورد توجه سیستم های پردازشگر تراکنش می باشد.

11 فازهای فرایند تصمیم گیری  Intelligence: شناسایی مساله  Design: مدل بازنمایی سیستم ساخته می شود و در آن آلترناتیوها شناسایی می شوند.  Choice: انتخاب آلترناتیو  Implementation  Monitoring: معمولا در فاز intelligence دیده می شود. در هر فاز، امکان بازگشت به فاز قبلی نیز وجود دارد. (feedback) مدلسازی، بخش اصلی این فرایند است.

12 انواع مدلها آنالیز DSS ترجیحا بر روی مدل واقعیت انجام می شود تا بر روی خود سیستم واقعی  Iconic: تکرار فیزیکی سیستم، با سایز متفاوت که می تواند دو بعدی یا سه بعدی باشد.  Analog: مثل سیستم واقعی رفتار می کند اما از نظر شکل، شبیه به آن نیست. Abstract تر از مدل iconic است. ارائه سمبلیک واقعیت است. اغلب به صورت چارت یا دیاگرام دو بعدی است. می تواند بصورت فیزیکی باشد اما شکل آن با سیستم واقعی فرق دارد. مثل چارت سازمانی، نقشه،  Mathematical: مدلهای abstract تر

13 فواید مدلها  صرفه جویی در زمان  تغییر متغیرهای تصمیم گیری یا محیط در آن ساده تر از سیستم واقعی است.  هزینه کمتر نسبت به بقیه آزمایشات  هزینه ایجاد خطا در آن کمتر از سیستم واقعی است.  یادگیری را ساده تر می کنند.  مدلهای ریاضی باعث آنالیز راه حلهای زیادی می شوند.

14 فاز Intelligence  بررسی محیط، بطور متناوب یا پیوسته  ممکن است شامل monitor نتایج فاز پیاده سازی فرایند تصمیم گیری نیز باشد.  این فاز بطور کلی شامل فعالیتهای زیر است : شناسایی مساله دسته بندی مساله بسته به درجه ساختیافته بودنش Decompose مسائل مالکیت مساله

15 فاز Intelligence  Efraim Turban, Jay E. Aronson, “ Decision Support Systems and Intelligent Systems ”. Sixth Edition, Prentice Hall, 2000. Chapter 2.


Download ppt "فصل دوم:Questions For Review. مقایسه Decision Making با Problem Solving  اصولا مساله وقتی پیش می آید که سیستم پاسخگو به اهدافش نباشد و به نتایج پیش گویی."

Similar presentations


Ads by Google